Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học