Danh mục TTHC Trường Nguyễn Văn Huyen

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

           TRƯỜNG  THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

 

 

                                 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

                             TRƯỜNG TƯ THỤC NGUYỄN VĂN HUYÊN

 

TT

                        TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Chuyển đi

2

Chuyển đến

3

Cấp phát bằng Tốt nghiệp THPT

4

Cấp phát GCN là HS, GV đang học tập và công tác tại trường

5

Quy trình phúc khảo điểm kiểm tra tập trung, thi học kỳ trong năm học

6

Quy trình tiếp nhận đoàn viên đến và chuyển đoàn viên đi

7

Quy trình tiếp nhận Đảng viên chuyển đến

8

Quy trình chuyển Đảng viên đi

9

Giải quyết các trường hợp được miễn, giảm học phí

11

Quy trình xin phép nghỉ dạy

12

Quy trình tiếp nhận Giáo viên đến trường xin việc

13

Mượn máy chiếu

14

Mượn thiết bị, thí nghiệm

15

Xin phép nghỉ học trong ngày

16

Xin phép nghỉ học đột xuất

17

BHYT, BHTN, BHXH

18

Trang Web, hệ thống VNPTcủa trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ