Thủ tục cấp lại chứng nhận của sở GD cho học sinh

Thủ tục

Thủ tục: Cấp lại các loại giấy chứng nhận cho học sinh do sở giáo dục và đào tạo cấp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân có nguyện vọng cấp các loại Giấy chứng nhận nộp hồ sơ: đầy đủ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả KQ. Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở GD&ĐT cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ;

Bước 2: Sở GD&ĐT kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ lưu;

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn có xác nhận của nhà trường, trung tâm;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

Thời hạn giải quyết

Sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

Cấp giấy chứng nhận

Lệ phí

9.000 đ/bản

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin cấp cấp Giấy chứng nhận (có xác nhận của nơi học)

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư số 19/2015/TT-BGD&ĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Công văn số 7953/BGDĐT ngày 31/8/2009  của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009;

- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLB-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

- Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010;

- Công văn số 10945/BGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông ngày 27/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Ảnh 3x4

(có dấu giáp lai

của nhà trường)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ..............

 

Kính gửi:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

       Hiệu trưởng trường (Giám đốc TTGDTX)…………..…

 

1. Tôi là:………………………………..Giới tính………..Dân tộc…………............

2. Sinh ngày……tháng…….năm………tại………………………………...........…..

3. Số CMND:………………………………………………………………...........….

4. Học sinh trường (Trung tâm GDTX)……………………………………...........…

5. Đã được cấp Giấy chứng nhận…...........…………. tại Hội đồng thi …...........…..

6. Khóa thi ngày…………tháng……..năm……………………………...................

7. Số báo danh………….. Phòng thi………… Môn thi ......... Xếp loại …...............

8. Nay xin được cấp lại Giấy chứng nhận ..................................................................

9. Lý do……………………………………………………………………........…..

 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật.

PHẦN XÁC NHẬN

 

Trường (Trung tâm GDTX)…………........

Căn cứ vào hồ sơ lưu xác nhận:

Học sinh………………………………......

Ngày sinh……………………………........

Nơi sinh:………………Dân tộc…….........

Đã dự thi ............... khóa ngày……….......

Số báo danh……...…Phòng thi…………..

Môn ..................... Xếp loại.....…………..

Vào sổ cấp GCN số…...………ngày…….

Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội………….....ơn ký tên

 

…………………………………………...

Hiệu trưởng

    Họ tên, ký, đóng dấu

 

 

Hà Nội, ngày ……….tháng…..năm……

Người làm đơn

Chia sẻ