Hướng dẫn Liên ngành Công tác Phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

Hướng dẫn Liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-YT của sở Giáo dục đào tạo và sở Y tế thuộc UBND thành phố Hà Nội về Công tác Phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

Đường dẫn tải công văn.

Chia sẻ