Hướng dẫn Liên ngành Công tác Phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới