[Thông báo] V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 22 của UBND thành phố Hà Nội