Thủ tục xin phúc khảo bài thi THPTQG

Thủ tục

Thủ tục: Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Trình tự thực hiện

- Cơ sở giáo dục hướng dẫn và tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi của học sinh;

- Sở và cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra điều kiện phúc khảo bài thi của học sinh;

- Sở tổ chức chấm phúc khảo bài thi;

- Cơ sở giáo dục thông báo cho học sinh kết quả phúc khảo bài thi; 

Cách thức thực hiện

Thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi và nhận kết quả phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Đơn phúc khảo bài thi.

- Số lượng hồ sơ - 01 đơn.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong khoảng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

Kết quả điểm phúc khảo.

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn phúc khảo theo mẫu quy định.

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016

 

Kính gửi:

- Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi ...........................................................

- Hội đồng thi ..............................................................................................

 

Họ và tên thí sinh: .................................................................................  Giới tính: ..................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................  Dân tộc:......................................................

Nơi sinh: ......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ................................................................  Điện thoại: ..............................................

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016:

Tại Hội đồng thi: ....................................................................................

Điểm thi: ......................................................................................................  Số báo danh: .........................................

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

 

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1.

Toán

 

 

 

2.

Ngoại ngữ

 

 

 

3.

Ngữ văn

 

 

 

4.

Vật lí

 

 

 

5.

Địa lí

 

 

 

6.

Hóa học

 

 

 

7.

Lịch sử

 

 

 

8.

Sinh học

 

 

 

                           

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

                                                                                         ..................., ngày ..... tháng ..... năm 2016

                                                                                       Thí sinh đề nghị phúc khảo

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

Chia sẻ