Thủ tục cấp bản sao văn bằng

Thủ tục

Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Trình tự thực hiện

- Người có nguyện vọng cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc gửi đơn đề nghị của mình đến Sở GD&ĐT;

- Sau khi nhận đơn hợp lệ, Sở GD&ĐT cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn, nếu hồ sơ gửi qua đường bưu  điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp (theo Mẫu 01);

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

* Số lượng hồ sơ - 01 bộ 

Thời hạn giải quyết

Sau thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

- Cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Lệ phí

9.000đ/1 bản

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp (Mẫu 01).

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư số 19/2015/TT-BGD&ĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Công văn số 7953/BGDĐT ngày 31/8/2009  của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009;

- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLB-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

- Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.

 

 

Ảnh 3x4

(có dấu giáp lai

của trường hoặcUBND xã phường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO, CHỈNH SỬA NỘI DUNG

GHI TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Kính gửi:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

       Hiệu trưởng trường (Giám đốc TTGDTX)……………

 

1. Tôi là:………………………………..Giới tính………..Dân tộc…………..........

2. Sinh ngày……tháng…….năm………tại……………………………….........…..

3. Số CMND:……………………………………………………………….........….

4. Học sinh trường (Trung tâm GDTX)…………………………………….........…

5. Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp…………….tại Hội đồng thi…………........…..

6. Khóa thi ngày…………tháng……..năm……………………………...................

7. Số báo danh………….. Phòng thi……………Đỗ loại tốt nghiệp….....................

8. Nay xin được…………………………………………………………….........….

9. Lý do……………………………………………………………………........…..

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật.

                                                   Hà Nội, ngày ……….tháng……..năm………

                                                                   Người làm đơn ký tên

 

                                      PHẦN XÁC NHẬN

Trường (Trung tâm GDTX)…………........

Căn cứ vào hồ sơ lưu xác nhận:

Học sinh………………………………......

Ngày sinh……………………………........

Nơi sinh:………………Dân tộc…….........

Đã dự thi tốt nghiệp khóa ngày……….......

Số báo danh……...…Phòng thi…………..

Đỗ tốt nghiệp loại.....……………………..

Vào sổ cấp bằng số…...………ngày…….

Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội………….....

…………………………………………...

                             Hiệu trưởng

                    Họ tên, ký, đóng dấu

 

 

 

Chủ tịch UBND xã phường:………….

(Chỉ xác nhận khi cơ sở giáo dục mà người học đã học trước đây giải thể )

Xác nhận:……….....……………………..

……………………….......………………..

…………………………….....……………

……………………………….....…………

………………………………….....………

…………………………………….....……

………………………………………....….

………………………………………….....

………………………………………….....

                 TM. UBND xã ( phường)

                    Họ tên, ký, đóng dấu

Chia sẻ