Thủ tục chỉnh sửa văn bằng

 

 

 

 

Thủ tục

Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người có nguyện vọng chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng gửi đơn đề nghị đến Sở GD&ĐT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Sở GD&ĐT cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn;

- Bước 2: Sở GD&ĐT xử lí hồ sơ, hoàn thiện kết quả;

- Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

* Lưu ý: Sở GD&ĐT chỉ đính chính nội dung ghi trên văn bằng chứng chỉ trong trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ

 * Thành phần hồ sơ

Người có nguyện vọng chỉnh sửa nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ (Mẫu 01);

- Học bạ (nếu có);

- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (bản chính);

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính. Nếu tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 

* Số lượng hồ sơ - 01 bộ 

Thời hạn giải quyết

Sau thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

- Quyết định chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp

Lệ phí

9.000đ/1 bản

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp (Mẫu 01).

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 19/2015/TT-BGD&ĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Công văn số 7953/BGD&ĐT ngày 31/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ.

- Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.

 

 

Ảnh 3x4

(có dấu giáp lai

của trường hoặcUBND xã phường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO, CHỈNH SỬA NỘI DUNG

GHI TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Kính gửi:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

       Hiệu trưởng trường (Giám đốc TTGDTX)……………

 

1. Tôi là:………………………………..Giới tính………..Dân tộc…………..........

2. Sinh ngày……tháng…….năm………tại……………………………….........…..

3. Số CMND:……………………………………………………………….........….

4. Học sinh trường (Trung tâm GDTX)…………………………………….........…

5. Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp…………….tại Hội đồng thi…………........…..

6. Khóa thi ngày…………tháng……..năm……………………………...................

7. Số báo danh………….. Phòng thi……………Đỗ loại tốt nghiệp….....................

8. Nay xin được…………………………………………………………….........….

9. Lý do……………………………………………………………………........…..

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật.

                                                   Hà Nội, ngày ……….tháng……..năm………

                                                                   Người làm đơn ký tên

 

                                      PHẦN XÁC NHẬN

 

Trường (Trung tâm GDTX)…………........

Căn cứ vào hồ sơ lưu xác nhận:

Học sinh………………………………......

Ngày sinh……………………………........

Nơi sinh:………………Dân tộc…….........

Đã dự thi tốt nghiệp khóa ngày……….......

Số báo danh……...…Phòng thi…………..

Đỗ tốt nghiệp loại.....……………………..

Vào sổ cấp bằng số…...………ngày…….

Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội………….....

…………………………………………...

                             Hiệu trưởng

                    Họ tên, ký, đóng dấu

 

 

 

Chủ tịch UBND xã phường:………….

(Chỉ xác nhận khi cơ sở giáo dục mà người học đã học trước đây giải thể )

Xác nhận:……….....……………………..

……………………….......………………..

…………………………….....……………

……………………………….....…………

………………………………….....………

…………………………………….....……

………………………………………....….

………………………………………….....

………………………………………….....

                 TM. UBND xã ( phường)

                    Họ tên, ký, đóng dấu

 

 

Chia sẻ