THÔNG BÁO BỔ SUNG CHỈ TIÊU LỚP 10, 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN

Số:109/TB/NVH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

                                                                         THÔNG BÁO BỔ SUNG CHỈ TIÊU LỚP 10, 11

                                                                  Năm học 2022-2023

                  Căn cứ điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo;

                  Căn cứ công văn số 944/SGDĐT-QLT v/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 ngày 12 tháng 04 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

                  Căn cứ Quyết định số 1040 /QĐ-SGD ĐT ngày 08/07/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023;

                  Căn cứ tình hình thực tế trường THPT Nguyễn Văn Huyên vẫn còn dư chỉ tiêu vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

                  Trường THPT Nguyễn Văn Huyên thông báo bổ sung chỉ tiêu vào lớp 10, 11 năm học 2022-2023 như sau:'

I.Đối tượng và điều kiện

1. Đối tượng:

- Học sinh đang học lớp 10, 11 trên toàn quốc và học sinh có quốc tịch Việt Nam.

2. Điều kiện:

- Học sinh đã học hết học kỳ I lớp 10, 11 năm học 2022-2023

II. CHỈ TIÊU: 100 học sinh

III. PHƯƠNG THỨC:

- Xét kết quả học kỳ I lớp 10, 11 năm học 2022-2023.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Nhận hồ sơ :

- Thời gian: Nhận hồ 15/12/2022 đến ngày 15/01/2023.

Link đăng ký khối 10: https://forms.gle/amSi29RJ2UkBXv2f6

Link đăng ký khối 11: https://forms.gle/6fCu4emLZ9vXguFAA

- Địa điểm: 55A Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Công bố kết quả: Thông báo trực tiếp phụ huynh qua điện thoại và email.

3. Ngày học chính thức dự kiến vào ngày 16 tháng 01 năm 2023.

Địa chỉ liên hệ:
 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN

Địa điểm chính: 55A Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7735.365; Hotline: 0904.336.533

Website: http://nguyenvanhuyen.edu.vn

                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                                                                                 Lê Thị Phương

  

 

Chia sẻ