Thời khoá biểu khối THPT

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo thời khóa biểu Khối THPT năm học 2014 - 2015

THỨ

TIẾT

10A1

10A2

10A3

11A

12A

2

1

CC/SHL

CC/SHL

CC/SHL

CC/SHL

CC/SHL

 

2

LỊCH SỬ

NGỮ VĂN

GDCD

THỂ DỤC

TOÁN

 

3

THỂ DỤC

NGỮ VĂN

LỊCH SỬ

GDCD

TOÁN

 

4

TA

LỊCH SỬ

THỂ DỤC

TOÁN

GDCD

 

5

TA

THỂ DỤC

TOÁN

NGỮ VĂN

SỬ

3

1

ĐỊA

TA

GDQP

TOÁN

NGỮ VĂN

 

2

ĐỊA

TA

TA

TOÁN

NGỮ VĂN

 

3

NGỮ VĂN

GDCD

TA

NGỮ VĂN

ĐỊA

 

4

NGỮ VĂN

GDQP

TOÁN

TA

TA

 

5

GDCD

GDNGLL

TOÁN

TA

TA

4

1

HÓA

ĐỊA

HÓA

TOÁN

TIN

 

2

HÓA

ĐỊA

HÓA

TOÁN

TIN

 

3

GDQP

HÓA

TIN

ĐỊA

 

4

TIN

HÓA

ĐỊA

GDQP

 

5

GDNGLL

TIN

ĐỊA

GDNGLL

GDQP

5

1

NGỮ VĂN

TIN

SINH

 

2

TIN

NGỮ VĂN

SINH

 

3

NGỮ VĂN

TOÁN

TIN

TA

THỂ DỤC

 

4

NGỮ VĂN

TOÁN

TA

SINH

THỂ DỤC

 

5

TIN

TA

GDNGLL

SINH

TA

6

1

TOÁN

SINH

HÓA

NGỮ VĂN

 

2

TOÁN

CN

HÓA

NGỮ VĂN

 

3

SINH

TOÁN

SINH

HÓA

 

4

CN

CN

SỬ

HÓA

 

5

GDHN

GDHN

GDHN

GDHN

GDNGLL

7

1

THỂ DỤC

TOÁN

NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

TOÁN

 

2

TOÁN

THỂ DỤC

NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

TOÁN

 

3

TOÁN

NGỮ VĂN

THỂ DỤC

CN

SỬ

 

4

TA

NGỮ VĂN

TOÁN

THỂ DỤC

CN

 

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL/GDHN

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ