Thời khóa biểu Lớp 1 - Hè 2014

TIẾT

THỜI GIAN

MÔN HỌC

GIÁO VIÊN

1

8h- 8h30

ĐÓN NẮNG HÈ

Cô PHƯƠNG

2

8h45- 9h15

HỌC VẦN

Cô PHƯƠNG

3

9h30- 10h00

HỌC VẦN

Cô PHƯƠNG

4

10h15- 10h45

CLB TIN HỌC

Cô TUYẾT

 

10h45-14h00

học sinh ăn & ngủ trưa

Cô PHƯƠNG

5

14h00- 14h30

TA KHOA HỌC

Cô LIỄU

6

14h45-15h15

TA KHOA HỌC

Cô LIỄU

7

15h30- 16h15

CLB TOÁN VIOLYMPIC

Cô NHUNG

1

8h- 8h30

ĐÓN NẮNG HÈ

Cô PHƯƠNG

2

8h45- 9h15

HỌC VẦN

Cô PHƯƠNG

3

9h30- 10h00

HỌC VẦN

Cô PHƯƠNG

4

10h15- 10h45

MỸ THUẬT SÁNG TẠO

Cô TRANG

 

10h45-14h00

học sinh ăn & ngủ trưa

Cô PHƯƠNG

5

14h00- 14h30

LÀM QUEN VỚI TOÁN HỌC

Cô THU

6

14h45-15h15

LÀM QUEN VỚI TOÁN HỌC

Cô THU

7

15h30- 16h15

TRUYỆN CỔ TÍCH

Cô THU

1

8h- 8h30

ĐÓN NẮNG HÈ

Cô PHƯƠNG

2

8h45- 9h15

HỌC VẦN

Cô PHƯƠNG

3

9h30- 10h00

HỌC VẦN

Cô PHƯƠNG

4

10h15- 10h45

HÁT NHẠC

Cô THÊM

 

10h45-14h00

học sinh ăn & ngủ trưa

Cô PHƯƠNG

5

14h00- 14h30

LÀM QUEN VỚI TOÁN HỌC

Cô THU

6

14h45-15h15

CLB TIẾNG ANH

Cô HỒNG ANH

7

15h30- 16h15

CLB TIẾNG ANH

Cô HỒNG ANH

1

8h- 8h30

SÂN CHƠI THỂ THAO

Thầy THỂ

2

8h45- 9h15

SÂN CHƠI THỂ THAO

Thầy THỂ

3

9h30- 10h00

HỌC VẦN

Cô PHƯƠNG

4

10h15- 10h45

HỌC VẦN

Cô PHƯƠNG

 

10h45-14h00

học sinh ăn & ngủ trưa

Cô PHƯƠNG

5

14h00- 14h30

LỐI SỐNG

Cô THU

6

14h45-15h15

TRUYỆN CỔ TÍCH

Cô THU

7

15h30- 16h15

TRÒ CHƠI TẬP THỂ

Cô NHUNG

1

8h- 8h30

ĐÓN NẮNG HÈ

Cô PHƯƠNG

2

8h45- 9h15

THẾ GIỚI QUANH EM

Cô NHUNG

3

9h30- 10h00

LÀM QUEN VỚI TOÁN HỌC

Cô THU

4

10h15- 10h45

HỌC VẦN

Cô PHƯƠNG

 

10h45-14h00

học sinh ăn & ngủ trưa

Cô PHƯƠNG

5

14h00- 14h30

TA BẢN NGỮ

Giáo viên NN

6

14h45-15h15

TA BẢN NGỮ

Giáo viên NN

7

15h30- 16h15

KHÁM PHÁ TRÁI ĐẤT

Cô NHUNG

       
Chia sẻ