Phân phối chương trình Môn Thể dục - Tiểu học

TÊN BÀI
TUẦN LỚP MỘT (Mỗi tuần 1 tiết) LỚP HAI ( Mỗi tuần 2 tiết) LỚP BA (Mỗi tuần 2 tiết)
1 Tổ chức lớp- trò chơi vận động 1. Giới thiệu CT: Trò chơi “Diệt các con vật có hại”. 1. Giới thiệu CT: Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.
    2. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số 2. Ôn kĩ năng”Đội hình đội ngũ. Trò chơi”Nhóm ba, nhóm bảy”.
2 Trò chơi – Đội hình đội ngũ 1. Dàn hàng ngang, dồn hàng-Trò chơi:”Qua đường lội”. 1. Ôn đi đều – Trò chơi “Kết bạn”.
    2. Dàn hàng ngang, dồn hàng-TC”Nhanh lên bạn ơi” 2. Ôn Bài tập RL tư thế và KN vận động cơ bản. TC”Tìm người chỉ huy”
3 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động 1. Quay phải. Quay trái. TC:”Nhanh lên bạn ơi” 1. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
    2. Quý phải, quay trái. Động tác vươn thở và tay 2. Ôn đội hình đội ngũ. TC:”Tìm người chỉ huy”
4 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động 1. Động tác chân-TC”Kéo cưa lừa xẻ” 1. Ôn đội hình đội ngũ. TC:”Thi xếp hàng”
    2. Động tác lườn. TC:”Kéo cưa lừa xẻ” 2. Đi vượt chướng ngại vật thấp. TC:”Thi xếp hàng”.
5 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động 1. Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và nl. 5ĐT TD 1. Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp.
    2. Động tác bụng-chuyển đội hình hàng ngang thành vt & nl 2. Trò chơi:”Méo đuổi chuột”.
6 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động 1. Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung 1. Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp.
    2. Ôn 5 động tác của bài TD phát triển chung (bài 11) 2. Đi chuyển hướng phsir, trái. TC:”Mèo đuổi chuột”.
7 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động 1.Động tác toàn thân 1. Ôn Đi chuyển hướng phải, trái.
    2. Động tác nhảy-TC”Bịt mắt bắt dê”. 2. Trò chơi:”Đứng ngồi theo lệnh”.
8 Đội hình đội ngũ. 1. Động tác điều hoà. TC:”Bịt mắt bắt dê” 1. Ôn Đi chuyển hướng phải, trái. TC:”Chim về tổ”.
  Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 2. Ôn bài thể dục phát triển chung 2. Đi chuyển hướng phsir, trái.
9 Đội hình đội ngũ. 1. Ôn bài TD PT chung-điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc. 1. Động tác vươn thở, tay của bài TD PT chung
  Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 2.Ôn bài TD PT chung-điểm số 1-2; 1-2 theo đh hàng ngang. 2. Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài TD PT chung.
10 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 1. Bài TD PT chung (bài 18) 1. Động tác chân, lườn của bài TD PT chung
    2. Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng trong. TC”Bỏ khăn” 2. Ôn 4 động tác đã học của bài TD. TC:”Chạy tiếp sức”
11 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 1. TC:”Bỏ khăn – ôn bài thể dục” 1. Động tác bụng của bài TD PT chung
  Trò chơi  vận động 2. TC:”Bỏ khăn – ôn bài thể dục” 2. Động tác toàn thân của bài TD PT chung
12 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 1. TC:” Nhóm 3, nhóm 7″-ôn bài thể dục 1. Ôn Động tác các động tác  của bài TD PT chung
  Trò chơi vận động 2. Ôn nội dung như bài 20 (SGV) 2. Động tác nhảy của bài TD PT chung
13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 1. TC:”Bỏ khăn và nhóm ba nhóm bảy” 1. Động tác nhảy của bài TD PT chung
    2. Điểm số 1-2;1-2 theo đội hình vòng tròn-TC Bịt mắt bắt dê 2. Ôn Bài thể dục phát triển chung
14 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 1. TC:”Vòng tròn” 1. Ôn Bài thể dục phát triển chung
    2. TC:” Vòng tròn” 2. Hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung
15 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 1. TC:”Vòng tròn” 1. Tiếp tục hoàn thiện bài thể dục phát triển chung
    2. Bài thể dục phát triển chung-TC:”Vòng tròn” 2. Bài thể dục phát triển chung
16 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 1. TC:”Vòng tròn và Nhóm ba, nhóm bảy” 1. Bài rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản (RLTTCB)
    2. TC:”Nhanh lên bạn ơi và vòng tròn” 2. Bài tập RLTTCB và đội hình đội ngũ
17 Trò chơi vận động 1. TC:”Bít mắt bắt dê và Nhóm 3, nhóm 7″ 1. Bài (RLTTCB). TC:”Chim về tổ”
  (Nội dung bài 18 SGV TD1 NXBGD 2002) 2. TC:”Vòng tròn và bỏ khăn” 2. Ôn Đội hình đội ngũ và Thể dục RLTTCB
18 Sơ kết học kì I (Như bài 17) 1. TC:”Vòng tròn và nhanh nhẹn lên bạn ơi” 1. Đội hình đội ngũ và bài tập RLTTCB
    2. Sơ kết học kì I 2. Sơ kết học kì I
19 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê và Nhanh lên bạn ơi”. 1. Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
    2. Trò chơi”Bịt mắt bắt dê và NHóm ba, nhóm bảy”. 2. Ôn tập Đội ình đội ngũ. Trò chơi “Thỏ nhảy”.
20 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Dứng kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang). TC: chạy đc,vt 1. Ôn tập đội hình đội ngũ.
    2. Một số rèn luyện tư thế cơ bản. TC: Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau. 2. Trò chơi:”Lò cò tiếp sức”.
21 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Đi theo vaachj kẻ thẳng. 1. Nhảy dây.
    2. Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông(dang ngang). TC Nhảy ô. 2. Nhảy dây. TC:” Lò cò tiếp sức”.
22 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Ôn một số BT đi theo vạch kẻ thẳng. TC: Nhảy ô. 1. Ôn: Nhảy dây. TC:” Lò cò tiếp sức”.
    2. Đi kiễng gót, hai tay chống hông. TC: Nhảy ô. 2. Ôn:  Trò chơi:”Lò cò tiếp sức”.
23 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Trò chơi:”Kết bạn”. 1. TC:”Chuyển bóng tiếp sức”.
    2. Đi nhanh chuyển sang chạy. TC:”Kết bạn”. 2. TC:” Chuyển bóng tiếp sức”
24 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Đi nhanh chuyển sang chạy. TC:”Kết bạn”. 1. Nhảy dây kiểu chụm hai chân. TC “Ném trúng đích”.
    2. Ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng và đi nhanh cs chạy. 2. Ôn Nhảy dây. TC:”Ném trúng đích”.
25 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Ôn một số BT rèn luyện tư thế CB. TC:”Nhảy đúng, nhảy nhanh”. 1. Trò chơi: “Ném trúng đích”.
    2. Một số bài tập RLTTCB. 2. Ôn tập bài TDPTC. Nhảy dây. TC”Ném bóng trúng đích.
26 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Ôn một số BTRLTTCB. Trò chơi “Kết bạn”. 1. Nhảy dậy. TC”Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
    2. Hoàn thiện bài tập RLTTCB. 2. Nhảy dây kiểu chụm hai chân.
27 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Bài tập RLTTCB. 1. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ. TC:”Hoàng Anh, Hoàng Yến”
    2. Trò chơi”Tung vòng vào đích”. 2. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ:”Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
28 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. TC:”Tung vòng vào đích”. 1. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ. TC:”Hoàng Anh, Hoàng Yến”
    2. TC:”Tung vòng vào đích và Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. 2. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ. TC:”Nhảy ô tiếp sức”
29 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. TC:” Con Cóc là cậu ông trời và chuyển bóng tiếp sức”. 1. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ. TC:”nhảy đúng, nhảy nhanh”.
    2. TC:”Con Cóc là cậu ông trời. Tâng cầu” 2. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ. TC:”Ai kéo khoẻ”.
30 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Tâng cầu. TC:”Tung vòng vào đích”. 1. Hoàn thiện bài TTD với hoa hoặc cờ. Học tung và bắt bóng.
    2. Tâng cầu. TC:” Tung vòng vào đích”. 2. Bài thể dục với hoa hoặc cờ.
31 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Chuyền cầu. TC:”Ném bóng trúng đích”. 1. Ôn tung và bắt bóng cá nhân. TC:”Ai kéo khoẻ”.
    2. Chuyền cầu. TC:”Ném bóng trúng đích”. 2. TC:”Ai kéo khoẻ”.
32 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1.Chuyền cầu. TC:”Nhanh lên bạn ơi”. 1. Ôn tung và bắt bóng cá nhân. TC:”Chuyển đồ vật”.
    2.Chuyền cầu. TC:”Ném bóng trúng đích”. 2. Tung và bắt bóng theo nhóm người. TC:”Chuyển đồ vật”.
33 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Chuyền cầu. TC:”Ném bóng trúng đích”. 1. Tung bóng và bắt bóng theo nhóm 3 người. TC:”Chuyền đồ vật”.
    2. Chuyền cầu. TC:”Con Cóc là cậu ông trời”. 2. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
34 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng. 1. Chuyền cầu. 1. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
     2. Chuyền cầu. 2. Tung và bắt bóng cá nhân và theo nhóm  2-3 người.
35 Tổng kết môn học. 1. Chuyền cầu. 1. Ôn nhảy dây, Tung bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2-3 người.
    2. Tổng kết môn học. 2. Tổng kết môn học.

Chia sẻ