Phân phối chương trình THCS

Khung PP chương trình THCS, THPT năm học 2009-2010  (Số: 7608 /BGDĐT-GDTrH) ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010 ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) ...
 PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN CÔNG NGHỆ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ GIÁO VIÊN, ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2009-2010 ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN HÓA HỌC     Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010 ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN Lịch sử     Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010 ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN SINH HỌC     Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010   ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN MĨ THUẬT (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)   ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN NGỮ VĂN (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN THỂ DỤC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)\ ...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH Dùng cho các cơ quan quản lý giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010   ...
  PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIN HỌC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TOÁN (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) ...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN VẬT LÍ  (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) ...
MÔN ĐỊA LÝ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) ...