Khung Phân phối chương trình THCS

Khung PP chương trình THCS, THPT năm học 2009-2010  (Số: 7608 /BGDĐT-GDTrH)

Phân phối chương trình Hoạt động ngoài giờ lên lớp

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010

Phân phối chương trình Môn Âm nhạc - THCS

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

Phân phối chương trình Môn Công nghệ- THCS

 PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN CÔNG NGHỆ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

Phân phối chương trình Môn Giáo dục công dân - THCS

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ GIÁO VIÊN, ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2009-2010

Phân phối chương trình Môn Hóa học - THCS

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN HÓA HỌC     Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010

Phân phối chương trình Môn Lịch sử - THCS

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN Lịch sử     Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010

Phân phối chương trình Môn Sinh học - THCS

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN SINH HỌC     Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010  

Phân phối chương trình Môn Mỹ thuật - THCS

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN MĨ THUẬT (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)  

Phân phối chương trình Môn Ngữ văn - THCS

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN NGỮ VĂN (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

Phân phối chương trình Môn Thể dục - THCS

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN THỂ DỤC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)\

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ