Buổi sinh hoạt ngoại khoá dưới cờ tiết 1- sáng thứ 2 ngày 30/10/2017