Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015

Căn cứ Công văn số 854/BTNMT-KH, ngày 18/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2015 của các Bộ, ngành, để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục và nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (gọi tắt là các đơn vị) báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2013, ước thực hiện năm 2014 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015 như sau:

Số tư liệu:3411/BGDĐT-KHCNMT

Ngày ban hành:02-07-2014

Tệp đính kèm: 3411KHCNMT.doc

 I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2013 và ước thực hiện năm 2014

1. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường  vào hệ thống giáo dục quốc dân”:

- Công tác quản lý, chỉ đạo triển khai đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp/lồng ghép vào các môn học và tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong các cấp học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên về phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào trong các môn học của các cấp học và các trình độ đào tạo (số lượng giáo viên các cấp học được tập huấn ở địa phương, số lượng tài liệu được cung cấp, số lượng các trường triển khai nội dung giáo dục bảo vệ môi trường).

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng điện tử phục vụ công tác dạy học về môi trường.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, các hoạt động xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.            

 

2. Phân tích, đánh giá các mặt được, chưa được, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên. Kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong đơn vị.

 

3. Các hoạt động khác.

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ