Thông tin tuyển sinh lớp 6 năm học 2015-2016...

Trường Nguyễn Văn Huyên thông báo Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2015-2016  

Thông tin tuyển sinh năm học 2017-2018

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo tuyển sinh năm hoc 2017-2018

Thông tin tuyển sinh khối lớp 10 THPT năm học 2015-2016.

Trường Nguyễn Văn Huyên thông báo Tuyển sinh khối lớp 10 năm học 2015-2016  

Thông tin tuyển sinh Khối 1 năm học 2015-2016...

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Tuyển sinh Khối 1 năm học 2015-2016  

Thông tin tuyển sinh năm hoc 2016-2017

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo tuyển sinh năm hoc 2016-2017.

Thông báo tuyển sinh CLB hành trang vào lớp 1 và chương trình tiểu học hè năm học 2016

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo tuyển sinh khóa CLB hè tiểu học.

Thông tin tuyển sinh CLB Hành trang vào lớp 1 và Chương trình tiểu học hè năm học 2015-2016..

Trường Nguyễn Văn Huyên thông báo Tuyển sinh CLB Hành trang vào lớp 1 và Chương trình tiểu học hè năm học 2015-2016

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ