TKB Lớp 5 – Chương trình học BGD

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT & KNGT SỐNG

TKB Lớp 4 – Chương trình học BGD

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT & KNGT SỐNG  

TKB Lớp 3 – Chương trình học BGD

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT & KNGT SỐNG

TKB Lớp 2 – Chương trình học BGD

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT&KNGT SỐNG

TKB Lớp 5 – Chương trình tiểu học quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5 HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ THỨ TIẾT LỚP 5A GHI CHÚ 2 1 CHÀO CỜ Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:   2 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Tiếng Việt: 8 tiết/ tuần   3 TIẾNG VIỆT/ CHÍNH TẢ Toán: 5 tiết/tuần   4 TOÁN Đạo đức: 1 tiết/tuần   5 KỸ THUẬT Kỹ thuật: 1 tiết/tuần   6 TIẾNG ANH Lịch sử& Địa lý: 2 tiết/tuần   7 Maths/Toán Âm nhạc: 1 tiết/ tuần   8 Science/Khoa học Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần 3 1 TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU Thể dục: 2 tiết/ tuần   2 TIẾNG VIỆT/ KỂ CHUYỆN Khoa học: 2 tiết/ tuần   3 TOÁN Tin học: 2 tiết/ tuần   4 THỂ DỤC Tiếng Anh: 2 tiết/ tuần   5 KHOA HỌC Chào cờ: 1 tiết/ tuần   6 Science/Khoa học Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần   7 English/Tiếng Anh Tổng: 29 tiết/ tuần   8 TIN HỌC   4 1 TIẾNG VIỆT/TẬP ĐỌC Số tiết theo phân phối chương trình tiểu học Quốc tế   2 TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN Science:3 tiết/tuần   3 TOÁN Maths: 3 tiết/tuần   4 LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ English:4 tiết/tuần   5 ÂM NHẠC Tổng: 10 tiết / tuần- Dạy& học hoàn toàn bằng tiếng Anh   6 English/Tiếng Anh Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần   7 Maths/Toán     8 Kĩ năng& giá trị sống   5 1 TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU     2 TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN * Tiếng Việt gồm các phân môn:(tập đọc, chính tả, tập làm văn…)   3 TOÁN     4 THỂ DỤC     5 MỸ THUẬT     6 TIẾNG ANH     7 Science/Khoa học     8 English/Tiếng Anh   6 1 KHOA HỌC     2 LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ     3 TOÁN     4 ĐẠO ĐỨC     5 English/Tiếng Anh     6 Maths/Toán     7 TIN HỌC     8 SINH HOẠT LỚP  

TKB Lớp 4 – Chương trình tiểu học quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LỚP 4 THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ THỨ TIẾT LỚP 4A GHI CHÚ 2 1 CHÀO CỜ Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:   2 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Tiếng Việt: 8 tiết/ tuần   3 TIẾNG VIỆT/ CHÍNH TẢ Toán: 5 tiết/tuần   4 TOÁN Đạo đức: 1 tiết/tuần   5 KỸ THUẬT Kỹ thuật: 1 tiết/tuần   6 English/Tiếng Anh Lịch sử& Địa lý: 2 tiết/tuần   7 Maths/Toán Âm nhạc: 1 tiết/ tuần   8 TIN HỌC Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần 3 1 TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU Thể dục: 2 tiết/ tuần   2 TIẾNG VIỆT/ KỂ CHUYỆN Khoa học: 2 tiết/ tuần   3 TOÁN Tin học: 2 tiết/ tuần   4 THỂ DỤC Tiếng Anh: 2 tiết/ tuần   5 KHOA HỌC Chào cờ: 1 tiết/ tuần   6 TIẾNG ANH Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần   7 English/Tiếng Anh Tổng: 29 tiết/ tuần   8 Science/Khoa học   4 1 TIẾNG VIỆT/TẬP ĐỌC Số tiết theo phân phối chương trình tiểu học Quốc tế   2 TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN Science:3 tiết/tuần   3 TOÁN Maths: 3 tiết/tuần   4 LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ English:4 tiết/tuần   5 ÂM NHẠC Tổng: 10 tiết / tuần- Dạy& học hoàn toàn bằng tiếng Anh   6 English/Tiếng Anh     7 Science/Khoa học Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần   8 Kĩ năng& giá trị sống   5 1 TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU     2 TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN     3 TOÁN * Tiếng Việt gồm các phân môn:(tập đọc, chính tả, tập làm văn…)   4 THỂ DỤC     5 MỸ THUẬT     6 TIẾNG ANH     7 Maths/Toán     8 Science/Khoa học   6 1 KHOA HỌC     2 LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ     3 TOÁN     4 ĐẠO ĐỨC     5 English/Tiếng Anh     6 Maths/Toán     7 TIN HỌC     8 SINH HOẠT LỚP  

TKB Lớp 3 – Chương trình tiểu học quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ   THỨ TIẾT LỚP 3A GHI CHÚ 2 1 CHÀO CỜ Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:   2 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Tiếng Việt: 8 tiết/ tuần   3 TIẾNG VIỆT/ KỂ CHUYỆN Toán: 5 tiết/tuần   4 TOÁN Đạo đức: 1 tiết/tuần   5 THỦ CÔNG Thủ công: 1 tiết/tuần   6 Science/Khoa học Tự nhiên xã hội: 2 tiết/tuần   7 Maths/Toán Âm nhạc: 1 tiết/ tuần   8 Văn học cảm xúc Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần 3 1 TIẾNG VIỆT/CHÍNH TẢ Thể dục: 2 tiết/ tuần   2 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Tiếng Anh: 2 tiết/ tuần   3 TOÁN Tin học: 2 tiết/ tuần   4 THỂ DỤC Chào cờ: 1 tiết/ tuần   5 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần   6 TIẾNG ANH Tổng: 27 tiết/ tuần   7 English/Tiếng Anh Số tiết theo phân phối chương trình tiểu học Quốc tế   8 Science/Khoa học Science:3 tiết/tuần 4 1 TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU Maths: 3 tiết/tuần   2 TIẾNG VIỆT/TẬP VIẾT English:4 tiết/tuần   3 TOÁN Tổng: 10 tiết / tuần- Dạy& học hoàn toàn bằng tiếng Anh   4 TỰ NHIÊN XÃ HỘI     5 ÂM NHẠC Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần   6 English/Tiếng Anh Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần   7 Maths/Toán Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần   8 Kĩ năng& giá trị sống   5 1 TIẾNG VIỆT/CHÍNH TẢ * Tiếng Việt gồm các phân môn:(tập đọc, chính tả, tập làm văn…)   2 TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN     3 TOÁN     4 TIN HỌC     5 MỸ THUẬT     6 TIẾNG ANH     7 English/Tiếng Anh     8 Maths/Toán   6 1 TIN HỌC     2 THỂ DỤC     3 TOÁN     4 ĐẠO ĐỨC     5 English/Tiếng Anh     6 Science/Khoa học     7 Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian     8 SINH HOẠT LỚP

TKB Lớp 2 – Chương trình tiểu học quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ  THỨ TIẾT LỚP 2A GHI CHÚ 2 1 CHÀO CỜ Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:   2 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Tiếng Việt: 9 tiết/ tuần   3 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Toán: 5 tiết/tuần   4 TOÁN Đạo đức: 1 tiết/tuần   5 THỦ CÔNG Thủ công: 1 tiết/tuần   6 Science/Khoa học Tự nhiên xã hội: 1 tiết/tuần   7 Maths/Toán Âm nhạc: 1 tiết/ tuần   8 Văn học cảm xúc Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần 3 1 TIẾNG VIỆT/ KỂ CHUYỆN Thể dục: 2 tiết/ tuần   2 TIẾNG VIỆT/ CHÍNH TẢ Chào cờ: 1 tiết/ tuần   3 TOÁN Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần   4 THỂ DỤC Tổng:23 tiết/ tuần   5 English/Tiếng Anh Số tiết theo phân phối chương trình tiểu học Quốc tế   6 Science/Khoa học Science:3 tiết/tuần   7 Vũ trụ& trái đất Maths: 3 tiết/tuần   8 Huyền thoại đại dương& châu lục English:4 tiết/tuần 4 1 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Tổng: 10 tiết / tuần- Dạy& học hoàn toàn bằng tiếng Anh   2 TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU     3 TOÁN     4 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Chưowng trình LGKT-KN&GTS   5 ÂM NHẠC Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần   6 English/Tiếng Anh Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần   7 Maths/Toán Huyền thoại đại dương& châu lục: 1 tiết/ tuần   8 Kĩ năng& giá trị sống Kỹ năng thuyết trình: 1 tiết/ tuần 5 1 TIẾNG VIỆT/ TẬP VIẾT Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần   2 TIẾNG VIỆT/ CHÍNH TẢ Vũ trụ& trái đất: 1 tiết/ tuần   3 TOÁN Tin học: 1 tiết/ tuần   4 Kỹ năng thuyết trình Tổng: 7 tiết / tuần   5 MỸ THUẬT     6 English/Tiếng Anh     7 Science/Khoa học     8 Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian   6 1 TIẾNG VIỆT/TẬP LÀM VĂN     2 THỂ DỤC * Tiếng Việt gồm các phân môn:(tập đọc, chính tả, tập làm văn…)   3 TOÁN     4 ĐẠO ĐỨC     5 English/Tiếng Anh     6 Maths/Toán     7 Tin học     8 SINH HOẠT LỚP  

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ