Thời khóa biểu Lớp 4 - LGKT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT&KNGT SỐNG

 

THỨ

TIẾT

LỚP 4A

GHI CHÚ

2

1

CHÀO CỜ

Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:

 

2

TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC

Tiếng Việt: 8 tiết/ tuần

 

3

TIẾNG VIỆT/ CHÍNH TẢ

Toán: 5 tiết/tuần

 

4

TOÁN

Đạo đức: 1 tiết/tuần

 

5

KỸ THUẬT

Kỹ thuật: 1 tiết/tuần

 

6

TIẾNG ANH

Lịch sử& Địa lý: 2 tiết/tuần

 

7

Toán Thông minh

Âm nhạc: 1 tiết/ tuần

 

8

Văn học cảm xúc

Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần

3

1

TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU

Thể dục: 2 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/ KỂ CHUYỆN

Khoa học: 2 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Tin học: 2 tiết/ tuần

 

4

THỂ DỤC

Tiếng Anh: 2 tiết/ tuần

 

5

KHOA HỌC

Chào cờ: 1 tiết/ tuần

 

6

Tiếng Anh

Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần

 

7

TIN HỌC

Tổng: 29 tiết/ tuần

 

8

Huyền thoại đại dương& châu lục

 

4

1

TIẾNG VIỆT/TẬP ĐỌC

Số tiết theo phân phối chương trình làm giàu kiến thức & KNGTS

 

2

TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN

Tiếng Anh: 3 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần

 

4

LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ

Khoa học: 1 tiết/ tuần

 

5

ÂM NHẠC

Huyền thoại đại dương& châu lục: 1 tiết/ tuần

 

6

Tiếng Anh

Vũ trụ& trái đất: 1 tiết/ tuần

 

7

Vũ trụ & trái đất

Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần

 

8

Kĩ năng& giá trị sống

Sự kỳ diệu của cơ thể con người: 1 tiết/ tuần

5

1

TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU

Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN

Toán thông minh: 1 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Tổng: 11 tiết / tuần

 

4

THỂ DỤC

 

 

5

MỸ THUẬT

 

 

6

TIẾNG ANH

 

 

7

TIN HỌC

 

 

8

Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian

 

6

1

KHOA HỌC

 

 

2

LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ

 

 

3

TOÁN

 

 

4

ĐẠO ĐỨC

 

 

5

Tiếng Anh

 

 

6

Sự kỳ diệu cơ thể con người

 

 

7

Khoa học

 

 

8

SINH HOẠT LỚP

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ