Thời khóa biểu Lớp 1 - LGKT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT&KNGT SỐNG

 

THỨ

TIẾT

LỚP 1A

GHI CHÚ

2

1

CHÀO CỜ

Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:

 

2

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC

Tiếng Việt: 10 tiết/ tuần

 

3

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC

Toán: 4 tiết/tuần

 

4

TOÁN

Đạo đức: 1 tiết/tuần

 

5

THỦ CÔNG

Thủ công: 1 tiết/tuần

 

6

Tiếng Anh

Tự nhiên xã hội: 1 tiết/tuần

 

7

Toán Thông minh

Âm nhạc: 1 tiết/ tuần

 

8

Văn học cảm xúc

Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần

3

1

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP VIẾT

Thể dục: 1 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP VIẾT

Chào cờ: 1 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần

 

4

THỂ DỤC

Tổng:22 tiết/ tuần

 

5

Tiếng Anh

Số tiết theo phân phối chương trình làm giàu kiến thức & KNGTS

 

6

Toán Violympic

Tiếng Anh: 5 tiết/ tuần

 

7

Khoa học

Toán violympic: 1 tiết/ tuần

 

8

Huyền thoại đại dương& châu lục

Toán thông minh: 1 tiết/ tuần

4

1

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC

Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ CHÍNH TẢ

Khoa học: 2 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Huyền thoại đại dương& châu lục: 1 tiết/ tuần

 

4

TNXH

Vũ trụ& trái đất: 1 tiết/ tuần

 

5

ÂM NHẠC

Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần

 

6

Tiếng Anh

Sự kỳ diệu của cơ thể con người: 1 tiết/ tuần

 

7

Vũ trụ & trái đất

Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần

 

8

Kĩ năng& giá trị sống

Tin học: 1 tiết/ tuần

5

1

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC

Toán trò chơi: 1 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ CHÍNH TẢ

Kỹ năng thuyết trình: 1 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Tổng: 18 tiết / tuần

 

4

Kỹ năng thuyết trình

* Tiếng Việt gồm nhiều phân môn chia theo 2 học kỳ:

 

5

MỸ THUẬT

Học kỳ I: Học vần, Tập Viết.

 

6

Tiếng Anh

Học kỳ II:Học vần, Tập Viết, Tập Đọc, Chính tả, Kể chuyện.

 

7

Tin học

 

 

8

Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian

 

6

1

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC

 

 

2

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ KỂ CHUYỆN

 

 

3

Toán trò chơi

 

 

4

ĐẠO ĐỨC

 

 

5

Tiếng Anh

 

 

6

Sự kỳ diệu cơ thể con người

 

 

7

Khoa học

 

 

8

SINH HOẠT LỚP

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ