TKB Lớp 5 – Chương trình học BGD

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT & KNGT SỐNG

 

THỨ TIẾT LỚP 5A GHI CHÚ
2 1 CHÀO CỜ Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:
  2 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Tiếng Việt: 8 tiết/ tuần
  3 TIẾNG VIỆT/ CHÍNH TẢ Toán: 5 tiết/tuần
  4 TOÁN Đạo đức: 1 tiết/tuần
  5 KỸ THUẬT Kỹ thuật: 1 tiết/tuần
  6 TIẾNG ANH Lịch sử& Địa lý: 2 tiết/tuần
  7 Toán Thông minh Âm nhạc: 1 tiết/ tuần
  8 Văn học cảm xúc Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần
3 1 TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU Thể dục: 2 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/ KỂ CHUYỆN Khoa học: 2 tiết/ tuần
  3 TOÁN Tin học: 2 tiết/ tuần
  4 THỂ DỤC Tiếng Anh: 2 tiết/ tuần
  5 KHOA HỌC Chào cờ: 1 tiết/ tuần
  6 Tiếng Anh Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần
  7 TIN HỌC Tổng: 29 tiết/ tuần
  8 Huyền thoại đại dương& châu lục  
4 1 TIẾNG VIỆT/TẬP ĐỌC Số tiết theo phân phối chương trình làm giàu kiến thức & KNGTS
  2 TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN Tiếng Anh: 3 tiết/ tuần
  3 TOÁN Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần
  4 LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ Khoa học: 1 tiết/ tuần
  5 ÂM NHẠC Huyền thoại đại dương& châu lục: 1 tiết/ tuần
  6 Tiếng Anh Vũ trụ& trái đất: 1 tiết/ tuần
  7 Vũ trụ & trái đất Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần
  8 Kỹ năng &  giá trị sống Sự kỳ diệu của cơ thể con người: 1 tiết/ tuần
5 1 TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN Toán thông minh: 1 tiết/ tuần
  3 TOÁN Tổng: 11 tiết / tuần
  4 THỂ DỤC  
  5 MỸ THUẬT  
  6 TẾNG ANH  
  7 TIN HỌC  
  8 Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian  
6 1 KHOA HỌC  
  2 LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ  
  3 TOÁN  
  4 ĐẠO ĐỨC  
  5 Tiếng Anh  
  6 Sự kỳ diệu cơ thể con người  
  7 Khoa học  
  8 SINH HOẠT LỚP  

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ