Phân phối chương trình Môn GDCD - THPT

Phân phối chương trình Môn Giáo dục Công dân- THPT (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

 

  1. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN GDCD

1/- Những bài bố trì 2 hoặc 3 tiết, không qui định cụ thể nội dung cho từng tiết, GV căn cứ vào đặc điểm, trình độ tiếp thu của học sinh mà phân phối nội dung cho hợp lý. Có thể phân phối nội dung một cách cân đối cho các tiết.

2/- Tiết thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học, thực hiện như sau:

-         Vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống thực tiễn.

-         Những vấn đề của địa phương tương ứng với các bài đã học.

-         Những vấn đề cần giáo dục cho học sinh ở địa phương như: trật tự an toàn giao thông; giáo dục môi trường; phòng chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội.

-         Những gương người tốt, việc tốt, những HS chăm ngoan, vượt khó, học giỏi.

-         Các hoạt động chính trị của địa phương.

3/- Phương pháp và hình thức dạy học môn GDCD: Cần kết hợp sáng tạo các phương pháp truyền thống với các phương pháp hiện đại để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.

a) Cần kết hợp sáng tạo các phương pháp truyền thống (thuyết giảng, vấn đáp, trực quan…) với các phương pháp hiện đại (động não, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống, giải quyết vấn đề, dự án…) để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; tạo hứng thú học tập cho học sinh. Sử dụng hợp lý hình thức học cá nhân, theo nhóm, theo lớp; hình thức dạy trong lớp, ngoài lớp, ngoài trường.

b) Tích hợp một cách hợp lý vào bài học các nội dung cần giáo dục cho học sinh như: trật tự an toàn giao thông; giáo dục môi trường; phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, tệ nạn xã hội…

c) Cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng với giáo dục tinh thần tự giác, trung thực tham gia các hoạt động học tập, thái độ đối với mọi người, tổ chức, sự kiện, với nghĩa vụ của bản thân, tiến bộ đạt được trong ý thức công dân, trong hành vi tuân thủ kỷ luật, pháp luật để thực hiện mục tiêu môn học.

4/- Kiểm tra, đánh giá:

-         Phải thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi ra đề kiểm tra (dưới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu vế thái độ của Chương trình.

-         Yêu cầu học sinh không chỉ học thuộc mà còn phải biết vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề, tình huống thực tế, biết liên hệ nội dung bài học với cuộc sống thực tiễn.

-         Kiểm tra, đánh giá không chỉ qua bài viết, bài đọc của học sinh mà còn qua kết quả của việc tham gia các hoạt động học tập của học sinh.

-         Cần kết hợp một cách hợp lý hình thức câu hỏi tự luận và trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá học sinh.

5/- Thiết bị, phương tiện dạy học: Tận dụng các thiết bị được cung cấp như đèn chiếu, băng hình, tranh ảnh, giấy khổ lớn…; tích cực làm đồ dùng dạy học đơn giản như các biểu bảng, sơ đồ, tranh ảnh, phiếu học tập… Các thiết bị, phương tiện là điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, làm tăng tính hấp dẫn, gây hứng thú học tập cho học sinh.

 

6/- Tích hợp giữa HĐGDNGLL vào môn GDCD:

-         Lớp 10: GV có thể lựa chọn các hoạt động được gợi ý thực hiện ở HĐGDNGLL lớp 10 phù hợp để đưa vào chủ đề Đạo đức của môn GDCD.

-         Lớp 11: GV có thể lựa chọn các hoạt động được gợi ý thực hiện ở HĐGDNGLL lớp 11 phù hợp để đưa vào chủ đề Kinh tế và chính trị – xã hội của môn GDCD.

-         Lớp 12: GV có thể lựa chọn các hoạt động được gợi ý thực hiện ở HĐGDNGLL lớp 12 phù hợp để đưa vào chủ đề Pháp luật của môn GDCD.

 

  1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (CHUNG CHO 3 BAN)

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10

-         Cả năm : 37 tuần – 35 tiết.

-         Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết.

-         Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết.

HỌC KỲ I

Tiết

Nội dung

1

Bài 1: Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng

2

Bài 1: Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng (tiếp)

3

Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan

4

Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan (tiếp)

5

Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

6

Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

7

Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (tiếp)

8

Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

9

Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

10

Kiểm tra viết 1 tiết

11

Bài 7: Thực tiễn & vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

12

Bài 7: Thực tiễn & vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (tiếp)

13

Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

14

Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội (tiếp)

15

Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội (tiếp)

16

Ngoại khóa: giới thiệu tác phẩm “Di chúc” của Chủ  Tịch Hồ Chí Minh

17

Ôn tập học kỳ I

18

Kiểm tra học kỳ I

 

HỌC KỲ II

Tiết

Nội dung

19

Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

20

Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

21

Bài 10: Quan niệm về đạo đức

22

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

23

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

24

Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

25

Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

26

Kiểm tra viết 1 tiết

27

Bài 13: Công dân với cộng đồng

28

Bài 13: Công dân với cộng đồng (tiếp)

29

Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

30

Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (tiếp)

31

Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

32

Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

33

Ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

34

Ôn tập học kỳ II

35

Kiểm tra học kỳ II

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11

-         Cả năm : 37 tuần – 35 tiết.

-         Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết.

-         Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết.

HỌC KỲ I

Tiết

Nội dung

1

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

2

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (tiếp)

3

Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường

4

Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường (tiếp)

5

Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường (tiếp)

6

Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

7

Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiếp)

8

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

9

Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

10

Kiểm tra viết 1 tiết.

11

Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

12

Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (tiếp)

13

Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần & tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước

14

Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần & tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước (tiếp)

15

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

16

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (tiếp)

17

Ôn tập học kỳ I

18

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II

Tiết

Nội dung

19

Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

20

Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (tiếp)

21

Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (tiếp)

22

Bài 10: Nền dân chủ XHCN

23

Bài 10: Nền dân chủ XHCN (tiếp)

24

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

25

Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

26

Kiểm tra viết 1 tiết

27

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

28

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiếp)

29

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiếp)

30

Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh

31

Bài 16: Chính sách đối ngoại

32

Hoạt động ngoại khóa

33

Hoạt động ngoại khóa

34

Ôn tập kỳ II

35

Kiểm tra kỳ II

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12

-         Cả năm : 37 tuần – 35 tiết.

-         Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết.

-         Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết.

HỌC KỲ I

Tiết

Nội dung

1

Bài 1: Pháp luật và đời sống (3t)

2

Bài 1: Pháp luật và đời sống (tiếp)

3

Bài 1: Pháp luật và đời sống (tiếp)

4

Bài 2: Thực hiện pháp luật (3t)

5

Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiếp)

6

Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiếp)

7

Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật (1t)

8

Kiểm tra 1 tiết

9

Bài 4: Quyền bình đẳng của CD trong một số lĩnh vực của đời sống (3t)

10

Bài 4: Quyền bình đẳng của CD trong một số lĩnh vực của đời sống (tiếp)

11

Bài 4: Quyền bình đẳng của CD trong một số lĩnh vực của đời sống (tiếp)

12

Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (2t)

13

Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (tiếp theo)

14

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (4t)

15

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiếp theo)

16

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiếp theo)

17

Ôn tập học kỳ I

18

Kiểm tra học kỳ I

 

HỌC KỲ II

Tiết

Nội dung

19

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiếp theo)

20

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (3t)

21

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiếp theo)

22

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiếp theo)

23

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (2t)

24

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiếp theo)

25

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (4t)

26

Kiểm tra 1 tiết

27

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết theo)

28

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết theo)

29

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết theo)

30

Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại (2t)

31

Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại (t.t)

32

Hoạt động ngoại khóa

33

Hoạt động ngoại khóa

34

Ôn tập kỳ II

35

Kiểm tra kỳ II
Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ