Phân phối chương trình Môn GDQP - THPT

Phân phối chương trình Môn Giáo dục Quốc phòng- THPT (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

 MÔN GDQP – AN  LỚP 10 BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Ban: Dùng cho cả 3 ban

 

I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

(Theo Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Tổng số tiết: 35 tiết

Học kỳ I : 18 tiết

Học kỳ II : 17 tiết

 

 

TT

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Tổng

số tiết

Lý thuyết

Thực hành

  • CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10
     

1

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

4

4

0

2

Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

5

5

0

3

Đội ngũ từng người không có súng

4

1

3

4

Đội ngũ đơn vị

7

1

6

5

Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai

2

2

 

6

Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương

5

2

3

7

Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy

4

4

0

8

Kiểm tra

4

2

2

Cộng

35

21

14

 

 

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

 

Tiết

Học Kỳ I : 19 tuần (18 tiết thực học)

  BÀI 1. TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM – 4(4, 0)*

1

   – Giới thiệu môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh

 

- Mục tiêu, nội dung chương trình môn học GDQP-AN lớp 10 (tóm tắt)

I. LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

2

   II. TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC

 

1. Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước

2. Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều

3

   3. Truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện

 

4. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo

4

   5. Truyền thống đoàn kết quốc tế

 

6. Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  BÀI 2. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM – 5(5, 0)

5

A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 

I. LỊCH SỬ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

6

 II. TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 

  1. Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng
  2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng
  3. Gắn bó máu thịt với nhân dân

7

  4. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh

 

5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước

6. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế

8

B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

 

I. LỊCH SỬ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

9

II. TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

10

   Kiểm tra 1 tiết
  BÀI 3. ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG – 4(1, 3)

11

I. ĐỘNG TÁC NGHIÊM

 

II. ĐỘNG TÁC NGHỈ

III. ĐỘNG TÁC QUAY TẠI CHỖ

IV. ĐỘNG TÁC CHÀO

- Luyện tập

12

V. ĐỘNG TÁC ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, ĐỔI CHÂN KHI ĐANG ĐI ĐỀU

 

VI. ĐỘNG TÁC GIẬM CHÂN, ĐỨNG LẠI, ĐỔI CHÂN KHI ĐANG GIẬM CHÂN

VII. ĐỘNG TÁC GIẬM CHÂN CHUYỂN THÀNH ĐI ĐỀU VÀ NGƯỢC LẠI

- Luyện tập

13

VIII. ĐỘNG TÁC TIẾN, LÙI, QUA PHẢI, QUA TRÁI

 

IX. ĐỘNG TÁC NGỒI XUỐNG, ĐỨNG DẬY

X. ĐỘNG TÁC CHẠY ĐỀU, ĐỨNG LẠI

- Luyện tập

14

- Luyện tập
   BÀI 4. ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ – 7(1, 6)

15

I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI

 

1. Đội hình tiểu đội hàng ngang

16

2. Đội hình tiểu đội hàng dọc

17

3. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái

 

4. Giãn đội hình, thu đội hình

5. Ra khỏi hàng, về vị trí

18

  Kiểm tra học kỳ I

19

  Dự phòng (do nhà trường sử dụng)

 

Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết thực học)

 

20

- Luyện tập: ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI

21

II. ĐỘI HÌNH TRUNG ĐỘI

 

1. Đội hình trung đội hàng ngang

22

2. Đội hình trung đội hàng dọc

23

- Luyện tập: ĐỘI HÌNH TRUNG ĐỘI
  BÀI 5. THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOẠI BOM, ĐẠN VÀ THIÊN TAI – 2(2, 0)

24

I. BOM, ĐẠN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

25

II. THIÊN TAI, TÁC HẠI CỦA CHÚNG VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH
  BÀI 6. CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG – 5(2, 3)

26

 A. LÍ THUYẾT

 

I. CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG

1. Bong gân

2. Sai khớp

3. Ngất

4. Điện giật

5. Ngộ độc thức ăn

27

   6. Chết đuối

 

7. Say nóng, say nắng

8. Nhiễm độc lân hữu cơ

II. BĂNG VẾT THƯƠNG

1. Mục đích

2. Nguyên tắc băng

3. Các loại băng

28

   Kiểm tra 1 tiết

29

B. THỰC HÀNH

 

4. Kĩ thuật băng vết thương: GV và trợ giảng (nếu có) thực hiện động tác mẫu băng vết thương

30

- Luyện tập băng vết thương

31

- Luyện tập băng vết thương (tiếp theo)
  BÀI 7. TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY – 4(4, 0)

32

I. HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ MA TÚY

33

II. TÁC HẠI CỦA TỆ NẠN MA TÚY

34

III. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NGHIỆN MA TÚY VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HỌC SINH NGHIỆN MA TÚY

 

1. Quá trình và nguyên nhân nghiện ma túy

2. Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy

35

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

36

   Kiểm tra học kỳ II

37

Dự phòng (do nhà trường sử dụng)

 

  III. HƯNG DN S DNG CHƯƠNG TRÌNH

 

1. Hướng dẫn chương trình thực hiện theo sách GDQP-AN lớp 10 – Sách giáo viên – Nhà xuất bản giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo – năm 2008

2. Ký hiệu 4(4, 0)* là tổng số thời gian 4 tiết, lý thuyết 4 tiết, thực hành 0 tiết.

3. Giáo viên có thể xây dựng kế hoạch dạy học khác hoặc lồng ghép các nội dung một cách hợp lý, khoa học phù hợp với khí hậu, thời tiết của địa phương và điều kiện sân bãi, dụng cụ của nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch dạy học khác với phân phối chương trình phải có sự đồng ý của Tổ (nhóm) và được sự cho phép của Hiệu trưởng bằng văn bản, đồng thời báo cáo với Phòng Giáo dục trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Bài 3: Đội ngũ từng người không có súng. Tổng 4 tiết (1 tiết lí thuyết, 3 tiết thực hành). Giáo viên giảng nội dung lí thuyết gắn với nội dung thực hành trong từng động tác.

5. Trong giảng dạy, giáo viên cần nắm chắc yêu cầu, trọng tâm của từng chủ đề để xác định mục đích, yêu cầu cụ thể từng bài, phương pháp giảng dạy./.

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN GDQP – AN  LỚP 11 BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Dùng cho cả 3 ban

 

I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

(Theo Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Tổng số tiết: 35 tiết

Học kỳ I: 18 tiết

Học kỳ II: 17 tiết

 

 

TT

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Tổng

số tiết

Lý thuyết

Thực hành

  • CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11
     

1

Đội ngũ đơn vị

2

0

2

2

Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

4

4

0

3

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

5

5

0

4

Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

4

1

3

5

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

8

2

6

6

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

3

1

2

7

Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương

5

1

4

8

Kiểm tra

4

1

3

Cộng

35

15

20

 

 

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

 

 Tiết

Học Kỳ I: 19 tuần (18 tiết thực học)

     BÀI 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ – 2(0, 2)*

1

 Giới thiệu môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh

 

- Mục tiêu, nội dung chương trình môn học GDQP- AN lớp 11 (tóm tắt)

I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI

2

II. ĐỘI HÌNH TRUNG ĐỘI
     BÀI 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH – 4(4, 0)

3

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

 

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

1. Giới thiệu khái quát về Luật

4

2. Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005

 

a) Những qui định chung

b) Chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ

5

c) Phục vụ tại ngũ trong thời bình

 

d) Xử lí các vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự

6

3. Trách nhiệm của học sinh
     BÀI 3: BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA – 5(5, 0)

7

I. LÃNH THỔ QUỐC GIA VÀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ QUỐC GIA

 

1. Lãnh thổ quốc gia

8

2. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

9

II. BIÊN GIỚI QUỐC GIA

 

1. Sự hình thành biên giới quốc gia Việt Nam

2. Khái niệm biên giới quốc gia

3. Xác định biên giới quốc gia Việt Nam

10

III. BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

 

1. Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia

11

2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

12

Kiểm tra 1 tiết
     BÀI 4. GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK – 4(1, 3)

13

I. SÚNG TIỂU LIÊN AK

 

1. Tác dụng, tính năng chiến đấu

2. Cấu tạo của súng

3. Cấu tạo đạn K56

4. Sơ lược chuyển động của súng khi bắn

5. Cách lắp và tháo đạn

14

6. Tháo và lắp súng thông thường

 

II. QUY TẮC SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN SÚNG, ĐẠN

15

Luyện tập

 

- Lý thuyết súng tiểu liên AK và đạn K56

- Tháo, lắp súng tiểu liên AK

16

Luyện tập (tiếp theo)

 

- Lý thuyết súng tiểu liên AK và đạn K56

- Tháo, lắp súng tiểu liên AK

  BÀI 5. KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK – 8(2, 6)

17

I. NGẮM BẮN

18

   Kiểm tra học kỳ I

19

   Dự phòng (do nhà trường sử dụng)

Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết thực học)

20

II. ĐỘNG TÁC BẮN TẠI CHỖ CỦA SÚNG TIỂU LIÊN AK

 

- Luyện tập: Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK

21

III. TẬP NGẮM CHỤM VÀ NGẮM TRÚNG, CHỤM

 

- Luyện tập:

+ Ngắm chụm

+ Ngắm trúng, chụm

22

- Luyện tập: Tập xoay vòng 2 nội dung:

 

+ Ngắm chụm

+ Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK

23

IV. TẬP BẮN MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH BAN NGÀY BẮNG SÚNG TIỂU LIÊN AK

 

- Luyện tập: Tập lấy đường ngắm

24

Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập

25

Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập (tiếp theo)

26

Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập (tiếp theo)
   BÀI 6. KĨ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN – 3(1, 2)

27

I. GIỚI THIỆU MỘT Số LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM

 

II. QUY TẮC SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN LỰU ĐẠN

28

III. TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC ĐỨNG NÉM LỰU ĐẠN

 

- Luyện tập

29

IV. NÉM LỰU ĐẠN TRÚNG ĐÍCH

 

- Luyện tập

30

   Kiểm tra 1 tiết
  BÀI 7. KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG – 5(1, 4)

31

   I. CẦM MÁU TẠM THỜI

 

1. Mục đích

2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời

3. Phân biệt các loại chảy máu

4. Các biện pháp cầm máu tạm thời

II. CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG GÃY

1. Tổn thương gãy xương

2. Mục đích

3. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy

4. Kĩ thuật cố định tạm thời xương gãy

32

   III. HÔ HẤP NHÂN TẠO

 

1. Nguyên nhân gây ngạt thở

2. Cấp cứu ban đầu

3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở

IV. KĨ THUẬT CHUYỂN THƯƠNG

1. Mang vác bằng tay không

2. Chuyển nạn nhân bằng cáng

33

   Luyện tập

 

- Cầm máu tạm thời

- Cố định tạm thời xương gãy

34

   – Hô hấp nhân tạo

35

   – Kĩ thuật chuyển thương

36

   Kiểm tra học kỳ II

37

   Dự phòng (do nhà trường sử dụng)

 

 III.  NG DN S DNG CHƯƠNG TRÌNH

 

1. Hướng dẫn chương trình thực hiện theo sách GDQP-AN lớp 11 – Sách giáo viên – Nhà xuất bản giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo – năm 2008

1. Ký hiệu 2(0, 2)* là tổng số thời gian 2 tiết, lý thuyết 0 tiết, thực hành 2 tiết.

2. Giáo viên có thể xây dựng kế hoạch dạy học khác hoặc lồng ghép các nội dung một cách hợp lý, khoa học phù hợp với khí hậu, thời tiết của địa phương và điều kiện sân bãi, dụng cụ của nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch dạy học khác với phân phối chương trình phải có sự đồng ý của Tổ (nhóm) và được sự cho phép của Hiệu trưởng bằng văn bản, đồng thời báo cáo với Phòng Giáo dục trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC. Bài này nội dung súng trường CKC không giới thiệu (vì không có súng); Tiết 15 và tiết 16 giáo viên nên chia lớp thành 2 bộ phận luyện tập theo phương pháp xoay vòng để đảm bảo vũ khí.

4. Trong giảng dạy, giáo viên cần nắm chắc yêu cầu, trọng tâm của từng chủ đề để xác định mục đích, yêu cầu cụ thể từng bài, phương pháp giảng dạy./.

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

 MÔN GDQP -AN  LỚP 12 BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Ban: Dùng cho cả 3 ban

 

I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

(Theo Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Tổng số tiết: 35 tiết

Học kỳ I: 18 tiết

Học kỳ II: 17 tiết

 

 

TT

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Tổng

số tiết

Lý thuyết

Thực hành

  • CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12
     

1

Đội ngũ đơn vị

2

0

2

2

Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

5

5

0

3

Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

3

3

0

4

Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo

2

2

0

5

Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an

4

4

0

6

Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường

6

0

6

7

Lợi dụng địa hình, địa vật

2

1

1

8

Kiến thức cơ bản về phòng không nhân dân

4

4

0

9

Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

3

3

0

10

Kiểm tra

4

2

2

Cộng

35

24

11

 

 

II. PHÂN PHI CHƯƠNG TRÌNH

 

Tiết

Học Kỳ I: 19 tuần (18 tiết thực học)

  BÀI 1: ÔN ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ – 2(0, 2)*

1

Giới thiệu môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh

 

+ Mục tiêu, nội dung chương trình môn học GDQP-AN lớp 12 (tóm tắt)

I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI

2

II. ĐỘI HÌNH TRUNG ĐỘI
  BÀI 2: MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN – 5(5, 0)

3

1. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới

4

2. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới.

 

a) Đặc điểm

b) Mục đích

c) Nhiệm vụ

5

d) Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

6

e) Những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh hiện nay

7

3. Nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
  BÀI 3: TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM – 3(3, 0)

8

I. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 

1. Tổ chức và hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam

9

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

 

3. Quân hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam

10

II. CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

11

 Kiểm tra 1 tiết
  BÀI 4: NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO – 2(2, 0)

12

I. NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI VÀ TUYỂN SINH QUÂN SỰ

13

II. NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
  BÀI 5: LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN – 4(4, 0)

14

I. LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 

1. Vị trí, chức năng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

2. Tiêu chuẩn của sĩ quan; lãnh đạo, chỉ huy, quản lí sĩ quan; điều kiện tuyển chọ đào tạo sĩ quan; nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ

15

3. Nhóm ngành, cấp bậc, chức vụ của sĩ quan

 

4. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

16

II. LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

17

III. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THAM GIA XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ SĨ QUAN QUÂN ĐỘI, CÔNG AN

18

  Kiểm tra học kì I

19

  Dự phòng (do nhà trường sử dụng)

Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết thực học)

  BÀI 6: CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG – 6(0, 6)

20

I. Ý NGHĨA, YÊU CẦU

 

II. CÁC TƯ THẾ ĐỘNG TÁC CƠ BẢN KHI VẬN ĐỘNG

1. Động tác đi khom

2. Động tác chạy khom

- Luyện tập

21

3. Động tác bò cao

 

4. Động tác lê

- Luyện tập

22

5. Động tác trườn

 

6. Động tác vọt tiến, dừng lại

- Luyện tập

23

Luyện tập tổng hợp

24

Luyện tập tổng hợp

25

Luyện tập tổng hợp
  BÀI 7: LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH ĐỊA VẬT – 2(1, 1)

26

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT

 

II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT

27

- Luyện tập: Thực hành lợi dụng địa hình, địa vật

28

  Kiểm tra 1 tiết
  BÀI 8: CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN – 4(4, 0)

29

I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

30

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

1. Xu hướng phát triển của tiến công hỏa lực

31

2. Phương thức phổ biến tiến hành tiến công hỏa lực của địch

 

3. Đặc điểm, yêu cầu công tác phòng không nhân dân

32

4. Nội dung công tác phòng không nhân dân

 

5. Tổ chức, chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở các cấp

  BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC – 3(3, 0)

33

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA

 

1. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia

2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

34

3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

35

II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

36

  Kiểm tra học kì II

37

  Dự phòng (do nhà trường sử dụng)

 

 

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

 

1. Hướng dẫn chương trình thực hiện theo sách GDQP-AN lớp 12 – Sách giáo viên – Nhà xuất bản giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo – năm 2008

2. Ký hiệu 2(0, 2)* là tổng số thời gian 2 tiết, lý thuyết 0 tiết, thực hành 2 tiết.

3. Giáo viên có thể xây dựng kế hoạch dạy học khác hoặc lồng ghép các nội dung một cách hợp lý, khoa học phù hợp với khí hậu, thời tiết của địa phương và điều kiện sân bãi, dụng cụ của nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch dạy học khác với phân phối chương trình phải có sự đồng ý của Tổ (nhóm) và được sự cho phép của Hiệu trưởng bằng văn bản, đồng thời báo cáo với Phòng Giáo dục trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Trong giảng dạy, giáo viên cần nắm chắc yêu cầu, trọng tâm của từng chủ đề để xác định mục đích, yêu cầu cụ thể từng bài, phương pháp giảng dạy./.

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ