Phân phối chương trình Môn Tin học - THPT

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS TIN HỌC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HỌC TIN HỌC

LỚP 10

1. Tổ chức dạy học

- Thời lượng dạy học của môn Tin học lớp 10 là 70 tiết, được dạy  trong 37 tuần của năm học.

- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài tập và thực hành của từng chương và của cả năm học. Nếu thấy cần thiết và điều kiện cho phép, có thể bổ sung thời l­ượng cho Bài tập và thực hành, bài tập, ôn tập.

- Cuối mỗi học kì có 1 tiết ôn tập và 1 tiết kiểm tra học kì.

- Các tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, cần căn cứ tình hình thực tế để định ra những nội dung cho các tiết Bài tập, Ôn tập đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Nên lựa chọn, xây dựng nội dung cho các tiết Bài tập, Ôn tập để nhằm mục đích củng cố kiến thức hay rèn luyện kĩ năng, hình thức có thể là học trên lớp học hay thực hành trên phòng máy.

- Đối với các học sinh đã được học tin học ở cấp học dưới, giáo viên chọn các bài đọc thêm trong sách giáo khoa, xây dựng thêm các Bài tập và thực hành, để củng cố, hệ thống và nhất là chuẩn xác hoá các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Đồng thời trong tiết Bài tập và thực hành giáo viên nên phân loại, chia nhóm, bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả của tiết học.

- Ở một số nội dung, việc học lí thuyết sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng máy tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ để giới thiệu trực quan. Đặc biệt, một số nội dung lí thuyết của chương 2 và chương 3 dạy trên máy sẽ hiệu quả hơn.

- Khi thực hành trên máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo nhóm thì bố trí tối đa là 2 học sinh/1 máy tính.

–      Kết thúc học kì I chậm nhất cần dạy xong Bài tập thực hành 5 (Thao tác với tệp và thư mục)

2. Kiểm tra, đánh giá

- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Việc kiểm tra, đánh giá phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học.

- Trong thời lượng của môn Tin học lớp 10 phải dành 6 tiết để kiểm tra. Trong đó có 2 tiết dành cho kiểm tra học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết);  02 tiết kiểm tra (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra thực hành trên máy (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết).

- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì.

- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết, thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình.

 

 

 

LỚP 11

1. Tổ chức dạy học

– Thời lượng của môn Tin học lớp 11 là 52 tiết. Bố trí dạy: Học kì I: 34 tiết và Học kì II: 18 tiết.

–  Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài tập và thực hành của từng chương và của cả năm học. Nếu thấy cần thiết và điều kiện cho phép, có thể bổ sung thời lượng cho Bài tập và thực hành, bài tập, ôn tập..

- Cuối mỗi học kì có 1 tiết kiểm tra học kì. Ở mỗi học kì, trước tiết kiểm tra học kì có 1 hoặc 2 tiết ôn tập (Học kì dạy 18 tiết có 1 tiết ôn tập, học kì dạy 34 tiết có 2 tiết ôn tập).

- Các tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, cần căn cứ tình hình thực tế để định ra những nội dung cho các tiết Bài tậpÔn tập đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Nên lựa chọn, xây dựng nội dung cho các tiết Bài tập, Ôn tập để nhằm mục đích củng cố kiến thức hay rèn luyện kĩ năng, hình thức có thể là học trên lớp học hay thực hành trên phòng máy.

- Đối với các học sinh đã được học lập trình ở cấp học dưới, giáo viên chọn các bài đọc thêm trong sách giáo khoa, xây dựng thêm các Bài tập và thực hành, để củng cố, hệ thống và nhất là chuẩn xác hoá các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Đồng thời trong tiết Bài tập và thực hành giáo viên nên phân loại, chia nhóm, bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả của tiết học.

- Ở một số nội dung, việc học lí thuyết sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng máy vi tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan. Khi thực hành trên máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo nhóm thì bố trí tối đa là 2 học sinh/1 máy tính.

-    Kết thúc học kì I chậm nhất cần dạy xong mục 13. Kiểu bản ghi.

2. Kiểm tra, đánh giá

- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Việc kiểm tra, đánh giá phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học.

- Trong thời lượng của môn Tin học lớp 11 phải dành 4 tiết để kiểm tra. Trong đó có 2 tiết dành cho kiểm tra học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết) và 02 tiết kiểm tra (trong đó có 1 tiết kiểm tra thực hành trên máy).

- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì.

- Phải đánh giá cả kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết, thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học.

 

 

LỚP 12

1. Tổ chức dạy học

-    Thời lượng của môn tin học lớp 12 là 52 tiết. Bố trí dạy: học kì I: 18 tiết và học kì II: 34.

-    Các bài lí thuyết và Bài tập và thực hành nên được dạy học theo trình tự  trình bày trong sách giáo khoa. Kết thúc học kì I chậm nhất cần dạy xong mục5. Các thao cơ bản trên bảng.

-    Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài tập và thực hành của từng chương và của cả năm học. Nếu thấy cần thiết và điều kiện cho phép, có thể bổ sung thời lượng cho Bài tập và thực hành, bài tập, ôn tập.

-    Cuối mỗi học kì, có 1 tiết ôn tập và 1 tiết kiểm tra học kì.

-    Các tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, cần căn cứ tình hình thực tế để định ra những nội dung cho các tiết Bài tậpÔn tập đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Nên lựa chọn, xây dựng nội dung cho các tiết Bài tập, Ôn tập để nhằm mục đích củng cố kiến thức hay rèn luyện kĩ năng, hình thức có thể là học trên lớp học hay thực hành trên phòng máy.

-    Đối với các học sinh đã có hiểu biết về cơ sở dữ liệu, giáo viên chọn các bài đọc thêm trong sách giáo khoa, xây dựng thêm các Bài tập và thực hành, để củng cố, hệ thống và nhất là chuẩn xác hoá các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Đồng thời trong tiết Bài tập và thực hành nên phân loại, chia nhóm, bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả của tiết học.

-    Ở một số nội dung (đặc biệt là chương II), việc học lý thuyết sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng máy vi tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan. Khi thực hành trên máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo nhóm thì bố trí tối đa là 2 học sinh/1 máy tính.

         2. Kiểm tra, đánh giá

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Việc kiểm tra, đánh giá phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình môn học.

-    Trong thời lượng của môn Tin học lớp 12 phải dành 4 tiết để kiểm tra. Trong đó có 2 tiết dành cho kiểm tra học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết) và 2 tiết kiểm tra (trong đó có 1 tiết kiểm tra thực hành trên máy).

-    Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì.

-    Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lý thuyết và thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.

 

      II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

TIN HỌC 10

Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết

Tiết

Nội dung

CHƯƠNG I.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC

1

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

2, 3

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

4

Bài tập

5, 6

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

7, 8

Bài thực hành 2

9, 10, 11, 12, 13

Bài 4. Bài toán thuật toán

14, 15

Bài tập

16

Kiểm tra 1 tiết

17

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

18

Bài 6. Giải bài toán trên máy tính

19

Bài 7. Phần mềm máy tính

 

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

20

Bài tập

21

Bài 9. Tin học và xã hội

CHƯƠNG II. HỆ ĐIỀU HÀNH

22

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

23, 24

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

25, 26, 27

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

28

Bài tập

29

Bài thực hành 3

30

Bài thực hành 4

31

Bài thực hành 5

32

Kiểm tra 1 tiết thực hành

33

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

34

Ôn tập

35

Ôn tập

36

Thi học kỳ I

 

 

 

Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết / tuần = 34 tiết

Tiết

Nội dung

CHƯƠNG III. SOẠN THẢO VĂN BẢN

37, 38 Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản
39, 40 Bài 15. Làm quen với Microsoft Word
41, 42 Bài thực hành 6
43, 44 Bài 16. Định dạng văn bản
45, 46 Bài thực hành 7
47 Bài 17. Một số chức năng khác
48 Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo văn bản
49, 50 Bài thực hành 8
51 Bài 19. Tạo và làm việc với bảng
52 Bài tập
53, 54 Bài thực hành tổng hợp
55 Bài thực hành tổng hợp
56 Kiểm tra 1 tiết thực hành

CHƯƠNG IV.

 MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

57, 58 Bài 20. Mạng máy tính
59, 60 Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet
61, 62 Bài 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet
63, 64 Bài thực hành 10
65, 66 Bài thực hành 11
67 Bài tập
68 Kiểm tra 1 tiết
69 Ôn tập
70 Thi học kỳ II

 

 

TIN HỌC 11

Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết

 

Tiết

Nội dung

CHƯƠNG I.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

1

Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

2

Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

3

Bài tập

CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

4

Bài 3. Cấu trúc chương trình

5

Bài 4. Một số dữ liệu chuẩn

 

Bài 5. Khai báo biến

6

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

7

Bài 7. Các thủ tục vào/ra đơn giản

 

Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

8

Bài tập

9, 10

Bài thực hành 1

CHƯƠNG III. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP

11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

12

Bài tập và thực hành cấu trúc rẽ nhánh

13, 14

Bài 10. Cấu trúc lặp

15, 16

Bài thực hành 2

17

Bài tập

18

Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG IV. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

19, 20, 21, 22

Bài 11. Kiểu mảng và biến có chỉ số

23, 24

Bài thực hành 3

25

Bài thực hành 4

26, 27

Bài 12. Kiểu dữ liệu xâu

28, 29

Bài thực hành 5

30

Kiểm tra 1 tiết

31

Bài 13. Kiểu bản ghi

32

Bài tập

33, 34

Ôn tập

35

Ôn tập

36

Thi học kỳ I

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết

Tiết

Nội dung

CHƯƠNG V. TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP

37

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 

Bài 15. Thao tác với tệp

38

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

39

Bài tập

40, 41

Bài 17. Chương trình con và phân loại

42

Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

43, 44

Bài thực hành 6

45, 46

Bài thực hành 7

47

Kiểm tra 1 tiết

48, 49

Bài 19. Thư viện về chương trình con chuẩn

50

Bài thực hành 8

51

Bài tập

52

Ôn tập

53

Thi học kỳ II

 

TIN HỌC 12

Học kì I: 18 tiết x 1 tiết/tuần = 18 tiết

 

 

Tiết

Nội dung

Chương I. KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1, 2, 3

 §1. Một số khái niệm cơ bản

4, 5

  §2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

6, 7, 8

 Bài tập và TH 1

9

   Kiểm tra 1 tiết

Chương II.

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS

10, 11

  §3. Giới thiệu Microsoft Access

12, 13

  §4. Cấu trúc bảng

14

  Bài tập và thực hành 2

15, 16

  §5. Các thao tác cơ bản trên bảng

17

  Ôn tập

18

  Kiểm tra HKI

 

 

Học kì II: 17 tiết x 2 tiết/tuần= 34 tiết

Tiết

Nội dung

19, 20

  Bài tập và thực hành 3

21, 22

  §6. Biểu mẫu

23

 Bài tập và thực hành 4

24, 25

  §7. Liên kết giữa các bảng

26

  Bài tập và thực hành 5

27

  Kiểm tra 1 tiết

28, 29

  §8. Truy vấn dữ liệu

30, 31

  Bài tập và thực hành 6

32

  Bài tập và thực hành 7

33

  §9. Báo cáo và kết xuất báo cáo

34

  Bài tập và thực hành 8

35, 36

  Bài tập và thực hành 9

Chương III: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

37, 38, 39

  §10. Cơ sở dữ liệu quan hệ

40, 41

  Bài tập và thực hành 10

42, 43

  §11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

  44

  Kiểm tra 1 tiết

Chương IV: KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

45, 46, 47

  §12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

48, 49

  §13. Bảo mật thông tin trong hệ cơ sở dữ liệu

50, 51

  Bài tập và thực hành 11

52

  Ôn tập

53

  Kiểm tra HKII
   

 

 

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ