Phân phối chương trình Môn Hóa học - THPT

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HÓA HỌC

1. Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH):

- Những yêu cầu quan trọng trong đổi mới PPDH là:

+ Phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên;

+ Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất;

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học;

+ Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập, tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm;

+ Dạy học sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng học sinh khá giỏi và giúp đỡ học sinh học lực yếu kém.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và dự giờ thăm lớp của giáo viên, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, địa phương, hội thi giáo viên giỏi các cấp.

2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG):

- Những yêu cầu quan trọng trong đổi mới KTĐG là:

+ Giáo viên đánh giá sát đúng chương độ học sinh với thái độ khách quan, công minh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình;

+ Trong quá chương dạy học, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong KTĐG kết quả học tập của học sinh, chuẩn bị tốt cho việc đổi mới các kỳ thi theo chủ trương của Bộ GDĐT.

+ Thực hiện đúng quy định của Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THPT do Bộ GDĐT ban hành, tiến hành đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

       3. Về thực hiện nội dung dạy học

- Soạn giáo án đầy đủ, chi tiết, nhưng bài lên lớp không nhất thiết phải tiến hành toàn bộ các phần của SGK, một số phần có thể cho học sinh tự nghiên cứu và GV kiểm ra lại kết quả tự nghiên cứu đó. Giáo viên tập trung vào phần trọng tâm của bài và chú ý hướng dẫn học sinh tự học theo SGK.

- Nội dung bài soạn phải nêu rõ các bước tiến hành của giáo viên và các hoạt động của học sinh. Kiến thức trong bài soạn và khi lên lớp phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương. Có thể chuẩn bị một bài soạn cho cả chương trình chuẩn và nâng cao (trong đó đóng khung đậm phần thực hiện ở ban nâng cao).

- Khi tiến hành bài lên lớp, nhất thiết phải dựa vào các hoạt động, hệ thống câu hỏi (đặc biệt cần có các hoạt động dẫn dắt vào bài, chuyển phần sao cho tạo được hứng thú học tập của học sinh), tránh chép nội dung SGK lên bảng.

- Môn Hoá học là môn khoa học thực nghiệm, các bài lên lớp luôn gắn liền với các thí nghiệm (dùng các thí nghiệm hoá học để dẫn dắt vấn đề, tạo niềm tin khoa học cho học sinh) và luôn liên hệ với các sự vật, hiện tượng thực tế.

- Tận dụng tối đa các thiết bị thí nghiệm và các phương tiện hỗ trợ (máy vi tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan), đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong bài lên lớp.

        4. Về thực hành, thí nghiệm

- Cần khắc phục khó khăn để tiến hành đầy đủ các thí nghiệm trong các bài học.

- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của cả năm học, tuỳ điều kiện cơ sở vật chất giáo viên tiến hành dựa theo lịch sắp xếp của phòng thực hành thí nghiệm, đảm bảo đủ số tiết và nội dung.

        5. Về kiểm tra, đánh giá

- Kết hợp 2 hình thức tự luận và trắc nghiệm trong kiểm tra, đánh giá.

- Thực hiện đúng quy định về thời lượng kiểm tra trong KPPCT của Bộ GDĐT. Đánh giá bài thực hành của học sinh bao gồm 2 phần:

+ Phần đánh giá kỹ năng thực hành, kết quả thực hành;

+ Phần đánh giá báo cáo thực hành (tường trình thí nghiệm).

Điểm của bài thực hành bằng trung bình cộng điểm của hai phần trên (hệ số 1).

 

B. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

THEO SGK HOÁ HỌC LỚP 10 NÂNG CAO

Cả năm:         37 tuần (88 tiết)

Học kì I:         19 tuần (54 tiết)

Học kì II:        18 tuần (34 tiết)

HỌC KÌ I

 

Từ tiết…

đến tiêt…

Nội dung

Tiết 1,2 Ôn tập đầu năm

Chương I: Nguyên tử (12 tiết)

Tiết 3 Thành phần nguyên tử
Tiết 4 Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học
Tiết 5 Đồng vị – Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
Tiết 6 Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử
Tiết 7,8 Luyện tập: Thành phần cấu tạo nguyên tử – Khối lượng nguyên tử – Obitan nguyên tử.
Tiết 9 Lớp và phân lớp electron
Tiết 10,11 Năng lượng của các electron trong nguyên tử
Tiết 12,13 Luyện tập chương 1
Tiết 14 Kiểm tra viết

Chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn hóa học (10 tiết)

Tiết 15,16 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Tiết 17 Sự biến đổi tuần hoàn electron nguyên tử các nguyên tố hóa học
Tiết 18 Sự biến đổi một số hiện tượng vật lí của các nguyên tố hóa học
Tiết 19,20 Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn
 Tiết 21 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Tiết 22,23 Luyện tập chương 2
Tiết 24 Bài thực hành số 1: Một số thao tác thực hành thí nghiệm hóa học. Sự biến đổi tính chất của nguyên tố trong chu kì và nhóm

Chương III: Liên kết hóa học (15 tiết)

Tiết 25,26 Khái niệm về liên kết hóa học – Liên kết ion
Tiết 27,28 Liên kết cộng hoá trị
Tiết 29 Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
Tiết 30,31 Sự lai hoá các obitan nguyên tử – Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba
Tiết 32,33 Luyện tập: Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị – Lai hoá các obitan nguyên tử
Tiết 34 Kiểm tra viết
Tiết 35 Mạng tinh thể nguyên tử. Mạng tinh thể phân tử
Tiết 36 Liên kết kim loại
Tiết 37 Hoá trị và số oxi hoá
Tiết 38,39 Luyện tập chương 3

Chương IV: Phản ứng hóa học (7 tiết)

Tiết 40,41 Phản ứng oxi hoá – khử
Tiết 42,43 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Tiết 44,45 Luyện tập chương 4
Tiết 46 Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hoá – khử. (Lấy điểm thực hành 1 tiết)

Chương V: Nhóm halozen (15 tiết)

Tiết 47 Khái niệm về nhóm halozen
Tiết 48,49 Clo. Luyện tập
Tiết 50 Hidro clorua, axit clohidric.
Tiết 51 Hợp chất có oxi của clo
Tiết 52 Luyện tập về clo và hợp chất của clo
Tiết 53 Ôn tập học kì I
Tiết 54 Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Tiết 55 Flo
Tiết 56,57 Brom
Tiết 58 Iot
Tiết 59 Luyện tập chương 5
Tiết 60 Bài thực hành số 3: Tính chất của các halozen
Tiết 61 Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chất của halozen

Chương VI: Nhóm oxi (16 tiết)

Tiết 62 Khái quát về nhóm oxi
Tiết 63 Oxi
Tiết 64 Ozon và hidro peoxit
Tiết 65 Luyện tập
Tiết 66 Kiểm tra viết
Tiết 67 Lưu huỳnh
Tiết 68 Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
Tiết 69 Hidro sunfua
Tiết 70,71 Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit
Tiết 72,73 Axit sunfuric. Muối sunfat. Luyện tập
Tiết 74,75 Luyện tập chương 6
Tiết 76 Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh. (Lấy điểm 1 tiết)
Tiết 77 Kiểm tra viết.

Chương VII: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.(11 tiết)

Tiết 78,79 Tốc độ phản ứng hóa học
Tiết 80,81,82 Cân bằng hóa học
Tiết 83,84 Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Tiết 85 Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Tiết 86,87 Ôn tập học kì II
Tiết 88 Kiểm tra học kì II
     

 

 

CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

NÂNG CAO THEO CTC LỚP 10

STT

Chủ đề

Số tiết

Thời gian thực hiện

1

Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn 5 Từ tuần 2 tháng 9 đến tuần 2 tháng 11, gồm 2 tiết LT + 2 tiết L.tập (chương I+II) + 1 tiết thực hành ở chương II

2

Liên kết hóa học và phản ứng oxi hoá – khử 5 Từ tuần 3 tháng 11 đến tuần 1 tháng 01, gồm 2 tiết lí thuyết + 3 tiết luyện tập

3

Nhóm halozen và nhóm oxi 5 Từ tuần 2 tháng 01 đến tuần 4 tháng 3, gồm 2 tiết  lí thuyết + 3 tiết luyện tập

4

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 3 Từ tuần 1 tháng 4 đến tuần 4 tháng 4, gồm 1 tiết  lí thuyết + 2 tiết luyện tập

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

SGK HOÁ HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN

Cả năm:         37 tuần (70 tiết)

Học kì I:         19 tuần  (36 tiết)

Học kì II:        18 tuần (34 tiết)

 

HỌC KỲ I

Tiết 1,2Ôn tập đầu năm

Chương I : Nguyên tử (10 tiết)

Tiết 3Thành phần nguyên tửTiết 4,5Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học. Đồng vịTiết 6Luyện tập: Thành phần nguyên tửTiết 7,8Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử.Tiết 9Cấu hình electron của nguyên tửTiết 10,11Luyện tập: Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử.Tiết 12Kiểm tra viết

Chương II : Bảng Tuần Hòan các nguyên tố Hóa Học . Định luật tuần hòan (9 tiết)

Tiết 13,14Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcTiết 15Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa họcTiết 16,17Sự biến đổi tính chất các các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoànTiết 18Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Tiết 19,20Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học.Tiết 21Kiểm tra viết

Chương III : Liên kết Hóa Học (7 tiết)

Tiết 22Liên kết ion. Tinh thể ionTiết 23,24Liên kết cộng hoá trịTiết 25Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tửTiết 26Hoá trị và số oxi hoáTiết27,28Luyện tập: Liên kết cộng hóa học.

Chương IV : Phản ứng Hóa Học (6 tiết)

Tiết29,30Phản ứng oxi hoá – khửTiết 31Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơTiết32,33Luyện tập: Phản ứng oxi hoá – khử.Tiết 34Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hoá – khử. (Lấy điểm thực hành 1 tiết)Tiết 35Ôn tập học kì ITiết 36Kiểm tra học kì I

HỌC KỲ II

Chương V : Nhóm Halogen (12 tiết)

Tiết 37Khái niệm về nhóm halogenTiết 38Clo.Tiết 39, 40Hidro clorua, axit clohidric và muối clorua.Tiết 41Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của cloTiết 42Sơ lược về hợp chất có oxi của cloTiết 43, 44Flo, brom, iot

Tiết 45, 46

Luyện tập : Nhóm halozenTiết 47Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iotTiết 48Kiểm tra viết

Chương VI : Oxi- Lưu hùynh(12 tiết)

Tiết 49, 50Oxi – OzonTiết 51Lưu huỳnhTiết 52Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnhTiết 53, 54Hidro sunfua. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxitTiết 55, 56Axit sunfuric. Muối sunfat.Tiết 57, 58Luyện tập: Oxi  và lưu huỳnhTiết 59Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh (Lấy điểm thực hành 1 tiết)Tiết 60Kiểm tra viết

Chương VII : Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (7 tiết)

Tiết 61, 62Tốc độ phản ứng hóa họcTiết 63Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa họcTiết 64, 65Cân bằng hóa họcTiết 66, 67Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa họcTiết 68, 69Ôn tập học kì IITiết 70Kiểm tra học kì II

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

SGK HOÁ HỌC LỚP 11 NÂNG CAO

 

Cả năm:         37 tuần (87 tiết)

Học kì I:         19 tuần (36 tiết)

Học kì II:        18 tuần (51 tiết)

HỌC KÌ I

 

Từ tiết…

đến tiêt…

Nội dung

Tiết 1 Ôn tập đầu năm

Chương I: Sự điện li (12 tiết)

Tiết 2 Sự điện li
Tiết 3 Phân loại các chất điện li.
Tiết 4,5,6 Axit – Bazơ – Muối
Tiết 7 Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit – bazơ
Tiết 8 Luyện tập: Axit – Bazơ – Muối
Tiết 9,10 Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li
Tiết 11 Luyện tập: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li
Tiết 12 Thực hành: Axit – Bazơ . Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li
Tiết 13 Kiểm tra viết

Chương II:  Nhóm ni tơ (14 tiết)

Tiết 14 Khái quát về nhóm nitơ
Tiết 15 Nitơ
Tiết 16,17 Amoniac và muối amoni
Tiết 18,19 Axit nitric và muối nitrat
Tiết 20 Luyện tập: Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
Tiết 21 Photpho
Tiết 22,23 Axit photphoric và muối photphat
Tiết 24 Phân bón hóa học
Tiết 25 Luyện tập: Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
Tiết 26 Thực hành: Tính chất của  các hợp chất nitơ, photpho. (Lấy điểm thực hành 1 tiết)
Tiết 27 Kiểm tra viết

Chương III: Cacbon (9 tiết)

Tiết 28 Khái quát về nhóm cacbon
Tiết 29 Cacbon
Tiết 30 Hợp chất của cacbon
Tiết 31 Silic và hợp chất của silic
Tiết 32 Công nghiệp silicat
Tiết 33 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Tiết 34,35

Ôn tập học kì I
Tiết 36 Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Chương IV: Đại cương về hóa học hữu cơ (9 tiết)

Tiết 37 Hóa học hữu cơ và các hợp chất hữu cơ
Tiết 38 Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
Tiết 39 Phân tích nguyên tố
Tiết 40 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 41 Luyện tập: Chất hữu cơ, công thức phân tử
Tiết 42,43 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 44 Phản ứng hữu cơ
Tiết 45 Luyện tập: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương V: Hidrocacbon (7 tiết)

Tiết 46 Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
Tiết 47 Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
Tiết 48 Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng.
Tiết 49 Xicloankan
Tiết 50 Luyện tập: Ankan và xicloankan
Tiết 51 Thực hành: Phân tích định tính. Điều chế và tính chất hóa học của metan
Tiết 52 Kiểm tra viết

Chương VI: Hidrocacbon không no (8 tiết)

Tiết 53 Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
Tiết 54,55 Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng
Tiết 56 Ankađien
Tiết 57 Khái niệm về tecpen
Tiết 58 Ankin
Tiết 59 Luyện tập: Hidrocacbon không no.
Tiết 60 Thực hành: Tính chất của hidrocacbon không no.

Chương VII: Hidrocacbon thơm – nguồn hidrocacbon thiên nhiên (8 tiết)

Tiết 61,62 Benzen và akylbenzen
Tiết 63 Stiren và naphtalen
Tiết 64 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên.
Tiết 65,66 Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hidrocacbon thơm với hidrocacbon no và không no.
Tiết 67 Thực hành: Tính chất của một số hidrocacbon thơm
Tiết 68 Kiểm tra viết

Chương VIII: Dẫn xuất halozen – Ancol  -  Phenol (9 tiết)

Tiết 69,70 Dẫn xuất halozen của hidrocacbon
Tiết 71 Luyện tập: Dẫn xuất halozen
Tiết 72 Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí.
Tiết 73,74 Ancol: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Tiết 75 Phenol
Tiết 76 Luyện tập: Ancol,  phenol
Tiết 77 Thực hành: Tính chất của một vài dẫn xuất halozen, ancol, phenol

Chương IX: Andehit – Xeton – Axit cacboxylic (10 tiết)

Tiết 78,79 Andehit và xeton.
Tiết 80 Luyện tập: Andehit và xeton.
Tiết 81 Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp, tính chất vật lí.
Tiết 82,83 Axit cacboxylic: Tính chất hóa học. Điều chế và ứng dụng
Tiết 84 Luyện tập: Axit cacboxylic
Tiết 85 Thực hành: Tính chất của andehit và axit cacboxylic. (Lấy điểm thực hành 1 tiết)
Tiết 86 Ôn tập học kì II
Tiết 87 Kiểm tra học kì II

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

SGK HOÁ HỌC LỚP 11 (CƠ BẢN)

Cả năm:         37 tuần (70 tiết)

Học kì I:         19 tuần (36 tiết)

Học kì II:        18 tuần (34 tiết)

 

HỌC KÌ I

Từ tiết…

đến tiêt…

Nội dung

Tiết 1,2 Ôn tập đầu năm
Tiết 3 Sự điện li
Tiết 4 Axit – Bazơ – Muối
Tiết 5 Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit – bazơ
Tiết 6 Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li
Tiết 7,8 Luyện tập: Axit – Bazơ – Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li
Tiết 9 Bài thực hành số 1: Axit – Bazơ – Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li
Tiết 10 Kiểm tra: 1 tiết

Chương II: Ni tơ – Photpho (12 tiết)

Tiết 11 Nitơ
Tiết 12,13 Amoniac và muối amoni
Tiết 14,15 Axit nitric – muối nitrat
Tiết 16 Photpho
Tiết 17 Axit photphoric và muối photphat
Tiết 18 Phân bón hóa học
Tiết 19,20 Luyện tập: Tính chất của Nitơ – Phopho và hợp chất của chúng
Tiết 21 Bài thực hành số 2: Lấy điểm thực hành (1 tiết)
Tiết 22 Kiểm tra viết (1 tiết)

Chương III: Cacbon – si lic (5 tiết)

Tiết 23 Cacbon
Tiết 24 Hợp chất của cacbon
Tiết 25 Silic và hợp chất của silic
Tiết 26 Công nghiệp silicat
Tiết 27 Luyện tập: Tính chất của cacbon-silic và hợp chất của chúng

Chương IV: Đại cương về hóa học hữu cơ (9 tiết)

Tiết 28 Mở đầu về hóa học hữu cơ
Tiết 29 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Tiết 30,31 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Phản ứng hữu cơ
Tiết 32,33 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ – Công thức phân tử và công thức cấu tạo
Tiết 34,35 Ôn tập học kì I
Tiết 36 Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Chương V: Hidrocacbon (5 tiết)

Tiết 37,38

Ankan
Tiết 39 Xicloankan
Tiết 40 Luyện tập: Ankan và xicloankan
Tiết 41 Bài thực hành số 3:

Chương VI: Hidrocacbon không no (8 tiết)

Tiết 42,43 Anken
Tiết 44 Ankađien
Tiết 45 Luyện tập: Anken và ankađien
Tiết 46,47 Ankin – Luyện tập
Tiết 48 Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
Tiết 49 Kiểm tra 1 tiết

Chương VII: Hidrocacbon thơm – nguồn hidrocacbon thiên nhiên.

Hệ thống hoá về hidrocacbon (5 tiết)

Tiết 50,51 Benzen và đồng đẳng của benzen – Một số hidrocacbon thơm khác
Tiết 52 Luyện tập: Hidrocacbon thơm
Tiết 53 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên
Tiết 54 Hrệ thống hoá về hidrocacbon

Chương VIII: Dẫn xuất halozen – Ancol  -  Phenol (7 tiết)

Tiết 55 Dẫn xuất halozen của hidrocacbon
Tiết 56,57 Ancol
Tiết 58 Phenol
Tiết 59 Luyện tập: Dẫn xuất halozen – Ancol – Phenol
Tiết 60 Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
Tiết 61 Kiểm tra 1 tiết

Chương IX: Andehit – xeton – Axit cacboxylic (7 tiết)

Tiết 62,63 Andehit – Xeton
Tiết 64,65 Axit cacboxylic
Tiết 66,67 Luyện tập: Andehit – Xeton – Axit cacboxylic
Tiết 68 Bài thực hành số 6: Tính chất của Andehit –  Axit cacboxylic (Lấy điểm thực hành 1 tiết)
Tiết 69 Ôn tập học kì II
Tiết 70 Thi học kì II

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

SGK HOÁ HỌC LỚP 12  NÂNG CAO

Cả năm:         37 tuần (88 tiết)

Học kì I:         19 tuần (54 tiết)

Học kì II:        18 tuần (34 tiết)

HỌC KÌ I

Chương I : ESTE – LIPIT (5 Tiết)

Tiết 1 Ôn tập đầu năm
Tiết 2 Este
Tiết 3 Lipit
Tiết 4 Chất giặt rửa
Tiết 5, 6 Luyện tập : Mối liên hệ giữa Hidrocacbon và một số dẫn xuất của Hidrocacbon

Chương II: Cacbohiđrat (9 Tiết)

Tiết 7,8 Glucozơ
Tiết 9 Saccarozơ
Tiết 10 Tinh bột
Tiết 11 Xenlulozơ
Tiết 12,13, 14 Luyện tập : Cấu trúc và Tính chất của một số Cacbohiđrat tiêu biểu
Tiết 15 Bài thực hành 1: Một số tính chất của cacbohidrat
Tiết 16 Kiểm tra 1 tiết

Chương III: Amin – Amino axit – protein (9 tiết)

Tiết 17, 18 Amin
Tiết 19, 20 Amino axit
Tiết 21, 22 Peptit và Protein
Tiết 23, 24 Luyện tập : Cấu tạo và Tính chất của Amin – Amino axit – Protein
Tiết 25 Bài thực hành 2 : Một số tính chất của Amin – Amino axit – Protein

Chương IV: Polime và Vật liệu Polime (5 tiết)

Tiết 26, 27 Đại cương về Polime
Tiết 28, 29 Các vật liệu Polime
Tiết 30 Luyện tập : Cấu trúc và Tính chất của Polime
Tiết 31 Kiểm tra 1 tiết

Chương V: Đại cương về kim lọai (13 tiết)

Tiết 32, 33

Kim lọai và hợp kim
Tiết 34, 35,36 Dãy điện hóa của kim lọai
Tiết 37, 38 Sự điện phân
Tiết 39 Sự ăn mòn kim lọai
Tiết 40 Điều chế kim lọai
Tiết 41 Luyện tập : Tính chất của kim lọai
Tiết 42 Luyện tập : Sự điện phân – Điều chế kim lọai
Tiết 43 Bài thực hành 3 : Dãy điện hóa của kim lọai – Điều chế kim lọai
Tiết 44 Bài thực hành 4: Ăn mòn kim lọai – Chống ăn mòn kim lọai

Chương VI: Kim lọai kiềm – Kim lọai kiềm thổ – Nhôm (12 tiết)

Tiết 45, 46 Kim lọai kiềm. Một số hợp chất quan trọng của kim lọai kiềm
Tiết 47,48,49 Kim lọai kiềm thổ. Một số hợp chất quan trọng của kim lọai kiềm thổ
Tiết 50 Luyện tập: tính chất của kim lọai kiềm, kim lọai kiềm thổ
Tiết 51 Bài thực hành 5: Tính chất của kim lọai kiềm, kim lọai kiềm thổ và hợp chất của chúng(Lấy điểm 1 tiết thực hành)
Tiết 52, 53 Ôn tập học kỳ I
Tiết 54 Kiểm tra học kỳ I
 

HỌC KÌ II

Tiết 55,56,57 Nhôm và một số hợp chất quan trọng của nhôm
Tiết 58 Luyện tập :Tính chất của Nhôm và hợp chất của nhôm
Tiết 59 Bài thực hành 6: Tính chất của Nhôm và hợp chất của Nhôm

Chương VII: Crom – Sắt – Đồng (13 tiết)

Tiết 60, 61, 62 Crom và hợp chất của Crom
Tiết 63 Luyện tập :Tính chất của Crom
Tiết 64 Kiểm tra 1 tiết về Nhôm – Crom
Tiết 65, 66 Sắt và một số hợp chất của sắt
Tiết 67 Hợp kim của sắt
Tiết 68, 69 Đồng và hợp chất của đồng
Tiết 70 Sơ lược về một số kim lọai khác
Tiết 71 Luyện tập : Tính chất hóa học của Sắt và hợp chất của chúng
Tiết 72 Luyện tập : Tính chất hóa học của Đồng và hợp chất của Đồng – Sơ lược về các kim lọai Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb
Tiết 73 Bài thực hành 7 : Tính chất hóa học của Crom, Sắt, Đồng và những hợp chất của chúng
Tiết 74 Kiểm tra 1 tiết về Sắt, Đồng và một số kim lọai khác

Chương VIII: Phân biệt một số chất vô cơ – Chuẩn độ dung dịch (8 tiết)

Tiết 75 Nhận biết một số cation trong dung dịch
Tiết 76 Nhận biết một số anion trong dung dịch
Tiết 77 Nhận biết một số chất khí
Tiết 78 Chuẩn độ Axit – Bazơ
Tiết 79 Chuẩn độ Oxi Hóa – Khử bằng phương pháp Pemanganat
Tiết 80 Luyện tập : Nhận biết một số chất vô cơ
Tiết 81 Bài thực hành 8 : Nhận biết một số ion trong dung dịch (Lấy điểm 1 tiết thực hành)
Tiết 82 Bài thực hành 9 : Chuẩn độ dung dịch

Chương IX: Hóa Học và vấn đề phát triển kinh tế – Xã hội – Môi trường (3 tiết)

Tiết 83 Hóa Học và vấn đề phát triển kinh tế
Tiết 84 Hóa Học và vấn đề xã hội
Tiết 85 Hóa Học và vấn đề môi trường
Tiết 86, 87 Ôn tập học kỳ II
Tiết 88 Kiểm tra học kì II
       

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

 SGK HOÁ HỌC LỚP 12 (CƠ BẢN)

Cả năm:         37 tuần (70 tiết)

Học kì I:  2tiết/tuần   19 tuần: (40 tiết)

Học kì II: 2tiết/tuần   18 tuần (30 tiết)

 

Từ tiết…

đến tiêt…

Nội dung

 

HỌC KÌ I

Chương I : ESTE – LIPIT (4 Tiết)

Tiết 1 Ôn tập đầu năm
Tiết 2 Este
Tiết 3 Lipit
Tiết 4 Chất giặt rửa
Tiết 5 Luyện tập este và chất béo

Chương II: Cacbohiđrat (6 Tiết)

Tiết 6 Glucozơ
Tiết 7, 8,9 Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ
Tiết 10 Luyện tập : Cấu tạo và Tính chất của Cacbohiđrat
Tiết 11 Thực hành : Điều chế, Tính chất hóa học của Este và cacbohiđrat (Lấy điểm 1 tiết thực hành)
Tiết 12 Kiểm tra 1 tiết

Chương III: Amin – Aminoaxit – protein (6 tiết)

Tiết 13, 14 Amin
Tiết 15,16, 17 Aminoaxit
Peptit và Protein
Tiết 18 Luyện tập : Cấu tạo và Tính chất của Amin – Aminoaxit – Protein

Chương IV: Polime và Vật liệu Polime (6 tiết)

Tiết 19, 20 Đại cương về Polime
Tiết 21, 22 Vật liệu Polime
Tiết 23 Luyện tập : Polime và Vật liệu Polime
Tiết 24 Thực hành một số tính chất của Protein và vật liệu Polime
Tiết 25 Kiểm tra 1 tiết

Chương V: Đại cương về kim lọai (12 tiết)

Tiết 26

Vị trí và Cấu tạo của kim lọai
Tiết 27,28 Tính chất của kim lọai
Tiết 29 Dãy điện hóa của kim lọai
Tiết 30 Hợp kim
Tiết 31

32,33Sự ăn mòn kim lọaiĐiều chế kim lọaiTiết 34Luyện tập : Tính chất của kim lọaiTiết 35,36Luyện tập : Điều chế kim lọai và Sự ăn mòn kim lọaiTiết 37Thực hành : Tính chất, Điều chế kim lọai, Sự ăn mòn kim lọaiTiết 38,39Ôn tập học kỳ ITiết 40Kiểm tra học kỳ I

HỌC KÌ II

Chương VI: Kim lọai kiềm – Kim lọai kiềm thổ – Nhôm (10 tiết)

Tiết 41,42Kim lọai kiềm và hợp chất quan trọng của kim lọai kiềmTiết 43,44Kim lọai kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim lọai kiềm thổTiết 45,46, 47Nhôm và hợp chất của nhômTiết 48Luyện tập : Tính chất của kim lọai kiềm – kim lọai kiềm thổ và một số hợp chất của chúngTiết 49Luyện tập :Tính chất của Nhôm và hợp chất của nhômTiết 50Thực hành : Tính chất của Na, Mg, Al và hợp chất của chúng (Lấy điểm 1 tiết thực hành)Tiết 51Kiểm tra 1 tiết

Chương VII: Sắt và một số kim lọai quan trọng (9 tiết)

Tiết 52SắtTiết 53Một số hợp chất của sắtTiết 54Hợp kim của sắtTiết 55Crom và hợp chất của CromTiết 56Đồng và hợp chất của đồngTiết 57Sơ lược về Niken, kẽm, chì, thiếcTiết 58Luyện tập : Tính chất hóa học của Sắt và hợp chất quan trọng của sắtTiết 59Luyện tập : Tính chất hóa học của Crom, Đồng và hợp chất quan trọng của chúngTiết 60Thực hành : Tính chất hóa học của Sắt, Crom, Đồng và những hợp chất của chúngTiết 61Kiểm tra 1 tiết

Chương VIII: Phân biệt một số chất vô cơ (3 tiết)

Tiết 62Nhận biết một số ion trong dung dịchTiết 63Nhận biết một số chất khíTiết 64Luyện tập : Nhận biết một số chất vô cơ

Chương IX: Hóa Học và vấn đề phát triển kinh tế – Xã hội – Môi trường (3 tiết)

Tiết 65Hóa Học và vấn đề phát triển kinh tếTiết 66Hóa Học và vấn đề xã hộiTiết 67Hóa Học và những vấn đề môi trườngTiết 68,69Ôn tập học kỳ IITiết 70Kiểm tra học kì II

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ