Lịch báo giảng lớp 10

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 1
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 1 Tổng quan văn học Việt Nam
2 2 Tổng quan văn học Việt Nam
3 3 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
4    
SỬ1 1 Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ (1 tiết)
2    
ĐỊA1 1 Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ
2 2 Bài 2: Một số Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
GDCD1 1 Bài 1: Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng
2    
TOÁN1 1 §1 Mệnh đề.
2 2 §1 Mệnh đề.
3 1 §1 Các định nghĩa.
4 2 §1 Các định nghĩa.
LÝ1 1 Chuyển động cơ
2 2 Chuyển động thẳng đều
HOÁ1 1 Ôn tập đầu năm
2 2 Ôn tập đầu năm
SINH1 1 Các cấp tổ chức của thế giới sống
2    
CN1 1 Bài mở đầu
2    
TIN1 1 Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
2 2 Bài 2. Thông tin và dữ liệu
TA1 1 Giới thiệu chương trình
2 2 UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF … Reading; Speaking; Listening; Writing; language
3 3 UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF … Reading; Speaking; Listening; Writing; language
TD1 1 Thể dục. Thể dục nhịp điệu (TNĐ)
2 2 TDNĐ. Chạy ngắn
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 2
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 4 Khái quát văn học dân gian Việt Nam
2 5 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
3 6 Văn bản       
4    
SỬ1 2 Bài 2. Xã hội nguyên thuỷ (1 tiết)
2    
ĐỊA1 3 Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống.
2 4 Bài 4: Thực hành:Xác định một số pp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
GDCD1 2 Bài 1: Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng (tiếp)
2    
TOÁN1 3      Bài tập §1.
2 4 §2 Tập hợp.
3 3 §2 Tổng và hiệu của hai vectơ.
4 4 §2 Tổng và hiệu của hai vectơ.
LÝ1 3 Chuyển động thẳng biến đổi đều
2 4 Chuyển động thẳng biến đổi đều
HOÁ1 3 Thành phần nguyên tử
2 4 Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học. Đồng vị
SINH1 2 Các giới sinh vật
2    
CN1 2 Khảo nghiệm giống cây trồng
2    
TIN1 3 Bài 2. Thông tin và dữ liệu
2 4 Bài tập
TA1 4 UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF … Reading; Speaking; Listening; Writing; language
2 5 UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF … Reading; Speaking; Listening; Writing; language
3 6 UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF … Reading; Speaking; Listening; Writing; language
TD1 3 TDNĐ. Chạy ngắn
2 4 TDNĐ. Chạy ngắn
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 3
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 7 Bài viết số 1
2 8 Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)
3 9 Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)
4    
     
     
SỬ1 3 Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông (2 tiết)
2    
ĐỊA1 5 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất.
              Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
2 6 Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
GDCD1 3 Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan
2    
TOÁN1 5 §3 Các phép toán tập hợp.
2 6 §4 Các tập hợp số.
3 5      Bài tập §1 và §2.
4 5      Bài tập §1 và §2.
LÝ1 5 Bài tập
2 6 Rơi tự do
HOÁ1 5 Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học. Đồng vị
2 6 Luyện tập: Thành phần nguyên tử
SINH1 3 Các nguyên tố hoá học và nước
2    
CN1 3 Sản xuất giống cây trồng
2    
TIN1 5 Bài 3. Giới thiệu về máy tính
2 6 Bài 3. Giới thiệu về máy tính
TA1 7 UNIT 2: SCHOOL TALKS
2 8 UNIT 2: SCHOOL TALKS
3 9 UNIT 2: SCHOOL TALKS
TD1 5 TDNĐ. Chạy ngắn
2 6 TDNĐ. Chạy ngắn
     
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 4
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 10 Văn bản (tiếp theo)
2 11 Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ
3 12 Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ
4    
SỬ1 4 Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông (2 tiết)
2    
ĐỊA1 7 Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất.Thạch quyển.Thuyết kiến tạo mảng
2 8 Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
GDCD1 4 Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan (tiếp)
2    
TOÁN1 7 §5 Số gần đúng. Sai số.
2 8      Bài tập §2 đến §5.
3 6 §3 Tích của một vectơ với một số.
4 7 §3 Tích của một vectơ với một số.
LÝ1 7 Rơi tự do (tt) – Bài tập
2 8 Chuyển động tròn đều
HOÁ1 7 Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử.
2 8 Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử.
SINH1 4 Cacbôhiđrat và lipit
2    
CN1 4 Thực hành: Xác định sức sống của hạt
2    
TIN1 7 Bài thực hành 2
2 8 Bài thực hành 2
TA1 10 UNIT 2: SCHOOL TALKS
2 11 UNIT 2: SCHOOL TALKS
3 12 UNIT 3 :  PEOPLE’S BACKGROUND    
TD1 7 TDNĐ. Chạy ngắn
2 8 TDNĐ. Chạy ngắn
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 5
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 13 Lập dàn ý bài văn tự sự
2 14 Uy-lit-xơ trở về (trích Ô-đi-xê)
3 15 Uy-lit-xơ trở về (trích Ô-đi-xê)
4    
SỬ1 5 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – ma (2 tiết)
2    
ĐỊA1 9 Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
2 10 Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (Tiếp theo)
GDCD1 5 Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
2    
TOÁN1 9      Ôn tập chương I.
2 10      Kiểm tra 45 phút chương I.
3 8      Bài tập §3.
4 8      Bài tập §3.
LÝ1 9 Chuyển động tròn đều (tt)
2 10 Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
HOÁ1 9 Cấu hình electron của nguyên tử
2 10 Luyện tập: Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử.
SINH1 5 Prôtêin
2    
CN1 5 Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp. Một số tính chất của đất trồng.
2    
TIN1 9 Bài 4. Bài toán thuật toán
2 10 Bài 4. Bài toán thuật toán
TA1 13 UNIT 3 :  PEOPLE’S BACKGROUND    
2 14 UNIT 3 :  PEOPLE’S BACKGROUND    
3 15 UNIT 3 :  PEOPLE’S BACKGROUND    
TD1 9 TDNĐ. Chạy ngắn
2 10 TDNĐ. Chạy ngắn
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 6
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 16 Trả bài viết số 1
2 17 Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na)
3 18 Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na)
4    
SỬ1 6 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – ma (2 tiết)
2    
ĐỊA1 11 Bài 10:Thực hành:Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi
    trẻ trên bản đồ.
2 12 Bài 11: Khí quyển .Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
GDCD1 6 Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
2    
TOÁN1 11 §1 Hàm số
2 12 §1 Hàm số
3 9 §4 Hệ trục tọa độ.
4 10 §4 Hệ trục tọa độ.
LÝ1 11 Bài tập
2 12 Sai số của phép đo các đại lượng vật lý
HOÁ1 11 Luyện tập: Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử.
2 12 Kiểm tra viết
SINH1 6 Axit Nuclêic
2    
CN1 6 Thực hành: Xác định độ chua của đất.
2    
TIN1 11 Bài 4. Bài toán thuật toán
2 12 Bài 4. Bài toán thuật toán
TA1 16 UNIT 3 :  PEOPLE’S BACKGROUND    
2 17 Test Yourself A
3 18 Kiểm tra và chữa bài KT
TD1 11 TDNĐ. Chạy ngắn
2 12 TDNĐ. Chạy ngắn
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 7
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 19 Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự
2 20  Bài viết số 2
3 21  Bài viết số 2
4    
SỬ1 7 Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến (2 tiết)
2    
ĐỊA1 13 Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.
2 14 Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển.Mưa
GDCD1 7 Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (tiếp)
2    
TOÁN1 13 §1 Hàm số
2 14 §2 Hàm số  y = ax + b .
3 11      Bài tập §4.
4 11      Bài tập §4.
LÝ1 13 Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
2 14 Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
HOÁ1 13 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
2 14 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
SINH1 7 Tế bào nhân sơ
2    
CN1 7 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất  xói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn, đất phèn
2    
TIN1 13 Bài 4. Bài toán thuật toán
2 14 Bài tập
TA1 19 Kiểm tra và chữa bài KT
2 20 UNIT4: SPECIAL  EDUCATION
3 21 UNIT4: SPECIAL  EDUCATION
TD1 13 Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe( nội dung 1 và 2 )
2 14 Chạy ngắn. Kiểm tra
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 8
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 22  Tấm Cám 
2 23  Tấm Cám 
3 24  Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
4    
SỬ1 8 Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến (2 tiết)
2    
ĐỊA1 15 Bài 14:Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất.
    Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
2 16 Ôn tập
GDCD1 8 Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
2    
TOÁN1 15      Bài tập §1 và §2.
         Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương I.
2 16 §3 Hàm số bậc hai.
3 12 Ôn tập chương I.
4 12 Ôn tập chương I.
LÝ1 15 Kiểm tra
2 16 Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
HOÁ1 15 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học
2 16 Sự biến đổi tính chất các các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
SINH1 8 Tế bào nhân thực
2    
CN1 8 Thực hành: Quan sát phẫu diện đất.
2    
TIN1 15 Bài tập
2 16 Kiểm tra 1 tiết
TA1 22 UNIT4: SPECIAL  EDUCATION
2 23 UNIT4: SPECIAL  EDUCATION
3 24 UNIT4: SPECIAL  EDUCATION
TD1 15 Động tác 1-16 và chuẩn bị kiểm tra
2 16 Kiểm tra
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 9
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 25 Tam đại con gà, Nhưng nó phải bằng hai mày      
2 26 Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
3 27 Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
4    
SỬ1 9 Bài 6. Các quốc gia Ấn và văn hoá truyền thống Ấn Độ   (1 tiết)
2    
ĐỊA1 17 Kiểm tra viết 1 tiết
2 18 Bài 15: Thuỷ quyển.Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông .Một số sông lớn trên
    Trái Đất.
GDCD1 9 Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
2    
TOÁN1 17 §3 Hàm số bậc hai.
2 18      Bài tập §3.
         Ôn tập chương II (thời lượng khoảng 8 phút).
3 13      Kiểm tra 45 phút chương 1.
4 13      Kiểm tra 45 phút chương 1.
LÝ1 17 Ba định luật Niu-tơn
2 18 Ba định luật Niu-tơn
HOÁ1 17 Sự biến đổi tính chất các các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
2 18 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
SINH1 9 Tế bào nhân thực (tiếp theo)
2    
CN1 9 Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông th­ờng
2    
TIN1 17 Bài 5. Ngôn ngữ lập trình
2 18 Bài 6. Giải bài toán trên máy tính
TA1 25 UNIT4: SPECIAL  EDUCATION
2 26 UNIT 5 :  TECHNOLOGY AND YOU
3 27 UNIT 5 :  TECHNOLOGY AND YOU
TD1 17 Cầu lông. TTTC
2 18 Cầu lông. TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 10
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 28  Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
2 29 Ca dao hài hước + Đọc thêm Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu)
3 30 Ca dao hài hước + Đọc thêm Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu)
4    
SỬ1 10 Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hoá đa dạng của Ấn Độ (1 tiết)
2    
ĐỊA1 19 Bài 16: Sóng.Thuỷ triều và Dòng biển.
2 20 Bài 17:Thổ nhưỡng quyển.Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.
GDCD1 10 Kiểm tra viết 1 tiết
2    
TOÁN1 19 §1 Đại cương về phương trình.
2 20 §1 Đại cương về phương trình.
3 14 §1 Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180 o
4 14 §1 Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180 o
LÝ1 19 Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
2 20 Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
HOÁ1 19 Ltập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi t.hoàn cấu hình electron nguyên tử và t. chất các nguyên tố hóa học.
2 20 Ltập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi t.hoàn cấu hình electron nguyên tử và t. chất các nguyên tố hóa học.
SINH1 10 Bài tập(tham khảo sách bài tập Sinh học 10 của Bộ  GDĐT)
2    
CN1 10 ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
2    
TIN1 19 Bài 7. Phần mềm máy tính
2 20 Bài 8. Những ứng dụng của tin học. Bài tập
TA1 28 UNIT 5 :  TECHNOLOGY AND YOU
2 29 UNIT 5 :  TECHNOLOGY AND YOU
3 30 UNIT 5 :  TECHNOLOGY AND YOU
TD1 19 Cầu lông. TTTC
2 20 Cầu lông. TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 11
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 31 Luyện tập viết đoạn văn tự sự
2 32 Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
3 33 Trả bài viết số 2;  Ra đề bài viết số 3 (học sinh làm ở nhà)
4    
SỬ1 11 Kiểm tra viết (1 tiết)
2    
ĐỊA1 21 Bài 18: Sinh quyển.Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật.
2 22 Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
GDCD1 11 Bài 7: Thực tiễn & vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
2    
TOÁN1 21 §2 Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
2 22 §2 Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
3 15 Bài tập §1.
4 15 Bài tập §1.
LÝ1 21 Lực ma sát
2 22 Bài tập
HOÁ1 21 Kiểm tra viết
2 22 Liên kết ion. Tinh thể ion
SINH1 11 Kiểm tra một tiết
2    
CN1 11 Kiểm tra
2    
TIN1 21 Bài 9. Tin học và xã hội
2 22 Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành
TA1 31 UNIT 5 :  TECHNOLOGY AND YOU
2 32 UN IT 6:  AN EXCURSION
3 33 UN IT 6:  AN EXCURSION
TD1 21 Cầu lông. TTTC
2 22 Cầu lông. TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 12
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 34 Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX
2 35 Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX
3 36 Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
4    
SỬ1 12 Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (1 tiết)
2    
ĐỊA1 23 Bài 20: Lớp vỏ địa lí .Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
2 24 Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
GDCD1 12 Bài 7: Thực tiễn & vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (tiếp)
2    
TOÁN1 23      Bài tập §1 và §2 (kết hợp hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay).
2 24      Ôn tập chương III (§1 và §2).
3 16 §2 Tích vô hướng của hai vectơ.
4 16      Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương 1.
LÝ1 23 Lực hướng tâm – Bài tập
2 24 Bài toán về chuyển động ném ngang
HOÁ1 23 Liên kết cộng hoá trị
2 24 Liên kết cộng hoá trị
SINH1 12 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
2    
CN1 12 Thực hành: Trồng cây trong dung dịch
2    
TIN1 23 Bài 11. Tệp và quản lí tệp
2 24 Bài 11. Tệp và quản lí tệp
TA1 34 UN IT 6:  AN EXCURSION
2 35 UN IT 6:  AN EXCURSION
3 36 UN IT 6:  AN EXCURSION
TD1 23 Cầu lông. TTTC
2 24 Cầu lông. TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 13
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 37             Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão) 
2 38  Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)     
3 39  Tóm tắt văn bản tự sự
4    
SỬ1 13 Bài 9. Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào (1 tiết)
2    
ĐỊA1 25 Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số.
2 26 Bài 23: Cơ cấu dân số.
GDCD1 13 Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
2    
TOÁN1 25      Kiểm tra 45 phút chương II và chương III (§1, §2).
2 26 §3 Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
3 17 §2 Tích vô hướng của hai vectơ.
4 17      Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương 1.
LÝ1 25 Thực hành: Đo hệ số ma sát
2 26 Thực hành: Đo hệ số ma sát
HOÁ1 25 Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử
2 26 Hoá trị và số oxi hoá
SINH1 13 Thực hành- Phản ứng co và phản co nguyên sinh
2    
CN1 13 Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
2    
TIN1 25 Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành
2 26 Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành
TA1 37 Test Yourself B
2 38 Kiểm tra và chữa bài KT
3 39 Kiểm tra và chữa bài KT
TD1 25 Cầu lông. TTTC
2 26 Cầu lông. TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 14
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 40 Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)  
2 41 Đọc “Tiểu Thanh kí” (Nguyễn Du) 
3 42 Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)
4    
SỬ1 14 Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 27 Bài 24: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hoá.
2 28 Bài 25: Thực hành:Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
GDCD1 14 Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội (tiếp)
2    
TOÁN1 27 §3 Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
2 28      Bài tập §3.
         Bổ sung để hoàn thành Ôn tập chương III.
3 18 §2 Tích vô hướng của hai vectơ.
4 18      Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương 1.
LÝ1 27 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song – Bài tập
2 28 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song – Bài tập
HOÁ1 27 Luyện tập: Liên kết cộng hóa học.
2 28 Luyện tập: Liên kết cộng hóa học.
SINH1 14 Khái quát về năng lượng và sự chuyển hóa vật chất
2    
CN1 14 Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
2    
TIN1 27 Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành
2 28 Bài tập
TA1 40 UNIT 7: THE MASS MEDIA
2 41 UNIT 7: THE MASS MEDIA
3 42 UNIT 7: THE MASS MEDIA
TD1 27 Kiểm tra
2 28 Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 15
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 43  Đọc thêm: Vận nước (Đỗ Pháp Thuận)  
2                                Cáo bệnh, bảo mọi người (Mãn Giác) 
3                                Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn)        
4 44 Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lí Bạch) 
  45 Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
SỬ1 15 Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại (2 tiết)
2    
ĐỊA1 29 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế.
2 30 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông
    nghiệp.Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
GDCD1 15 Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội (tiếp)
2    
TOÁN1 29 §1 Bất đẳng thức.
         Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra tiết 25.
2 30 Ôn tập học kỳ I.
3 19      Bài tập §2.
4 19      Bài tập §2.
LÝ1 29 Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mômen lực
2 30 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song. Qui tắc hợp lực song song cùng chiều
HOÁ1 29 Phản ứng oxi hoá – khử
2 30 Phản ứng oxi hoá – khử
SINH1 15 Enzim và vai trò của enzim trong sự chuyển hoá vật chất
2    
CN1 15  Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
2    
TIN1 29 Bài thực hành 3
2 30 Bài thực hành 4
TA1 43 UNIT 7: THE MASS MEDIA
2 44 UNIT 7: THE MASS MEDIA
3 45 UNIT 7: THE MASS MEDIA
TD1 29 Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
2 30 Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 16
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 46 Trả bài viết số 3    
2 47 Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ)                                                     
3 48 Đọc thêm:
                             + Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu);
                             + Nỗi oán của người phòng khuê (Vương Xương Linh);
                             + Khe chim kêu (Vương Duy).
4 16 Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại (2 tiết)
SỬ1    
2    
ĐỊA1 31 Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt.
2 32 Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi.
GDCD1 16 Ngoại khóa: giới thiệu tác phẩm “Di chúc” của Chủ  Tịch Hồ Chí Minh
2    
TOÁN1 30 Ôn tập học kỳ I.
2 30 Ôn tập học kỳ I.
3 20      Ôn tập học kỳ I.
4 20      Ôn tập học kỳ I.
LÝ1 31 Bài tập
2 32 Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
HOÁ1 31 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
2 32 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá – khử.
SINH1 16 Hô hấp tế bào
2    
CN1 16 Thực hành: Pha chế dung dịch Boóc đô phòng trừ nấm hại
2    
TIN1 31 Bài thực hành 5
2 32 Kiểm tra 1 tiết thực hành
TA1 46 UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE
2 47 UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE
3 48 UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE
TD1 31 Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
2 32 Kiểm tra
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 17
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 49 Bài viết số 4 (kiểm tra học kì I)
2 50 Bài viết số 4 (kiểm tra học kì I)
3 51 Trình bày một vấn đề
4    
SỬ1 17 Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại (1 tiết)
2    
ĐỊA1 33 Bài 30: Thực hành :Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới
    và một số quốc gia.
2 34 Ôn tập.
GDCD1 17 Ôn tập học kỳ I
2    
TOÁN1 31 Kiểm tra học kỳ I(kết hợp tiết 21 của Hình học thành kiểm 
    tra học kỳ I môn Toán với thời gian 90 phút).
2 31 Kiểm tra học kỳ I(kết hợp tiết 21 của Hình học thành kiểm 
    tra học kỳ I môn Toán với thời gian 90 phút).
3 21      Kiểm tra học kỳ I(kết hợp tiết 31 của Đại số thành kiểm 
4 21 tra học kỳ I môn Toán với thời gian 90 phút).
LÝ1 33 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định – Bài tập
2 34 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định – Bài tập
HOÁ1 33 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá – khử.
2 34 Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hoá – khử. (Lấy điểm thực hành 1 tiết)
SINH1 17 Thực hành- Một số thí nghiệm về enzim
2    
CN1 17 Ảnh Hưởng thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến quần thể SV và môi trư­ờng
2   Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
TIN1 33 Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng
2 34 Ôn tập
TA1 49 UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE
2 50 UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE
3 51 Test Yourself C
TD1 33 Ôn tập , kiểm tra học kỳ I , kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
2 34 Ôn tập , kiểm tra học kỳ I , kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 18
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 52 Lập kế hoạch cá nhân
2 53 Đọc thêm: Thơ Hai-kư  của Ba-sô
3 54 Trả bài viết số 4
4    
SỬ1 18 Kiểm tra học kì I (1 tiết)
2    
ĐỊA1 35 Kiểm tra học kì I
2 36 Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp.Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân
    bố công nghiệp
GDCD1 18 Kiểm tra học kỳ I
2    
TOÁN1 32 Thực hành trả và sửa bài kiểm tra học kỳ I (Đại số).
2 32 Thực hành trả và sửa bài kiểm tra học kỳ I (Đại số).
3 22  
4 22  
LÝ1 35 Ngẫu lực – Bài tập
2 36 Kiểm tra học kỳ I
HOÁ1 35 Ôn tập học kì I
2 36 Kiểm tra học kì I
SINH1 18 Ôn tập học kì I (theo nội dung bài 21)
2    
CN1 18 Kiểm tra học kỳ
2    
TIN1 35 Ôn tập
2 36 Thi học kỳ I
TA1 52 Ôn tập HKI
2 53 Thi HKI và sửa bài
3 54 Thi HKI và sửa bài
TD1 35 Ôn tập , kiểm tra học kỳ I , kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
2 36 Ôn tập , kiểm tra học kỳ I , kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 19
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 55 Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
2 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh
3 57 Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)      
4    
SỬ1 19 Bài 13. Việt Nam thời nguyên thuỷ (1 tiết)
2    
ĐỊA1 37 Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp
2    
GDCD1 19 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội
2    
TOÁN1 33 §1 Bất đẳng thức (tiếp).
2 34 §2 Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.
3 23 §3 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác.
4 24 §3 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác.
LÝ1 37 Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
2 38 Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
HOÁ1 37 Khái niệm về nhóm halogen
2 38 Clo.
SINH1 19 Kiểm tra học kì I
2    
CN1 19 Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, thuỷ sản
2 20 Bảo quản hạt, củ làm giống
TIN1 37 Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản
2 38 Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản
TA1 55 UNIT 9:  UNDERSEA WORLD
2 56 UNIT 9:  UNDERSEA WORLD
3 57 UNIT 9:  UNDERSEA WORLD
TD1 37 Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 3 )
2 38 Nhảy cao.   Đá Cầu
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 20
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 58 Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)      
2 59 Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) Phần 1: Tác giả
3 60 Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi); Phần 2: Tác phẩm
4    
SỬ1 20 Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam ( 1 tiết)
2    
ĐỊA1 38 Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp ( tiếp theo )
2    
GDCD1 20 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội
2    
TOÁN1 35 §2 Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.
2 36      Bài tập §1 và §2.
3 25 §3 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
4 26      Bài tập §3.
         Ôn tập chương 2 (thời lượng ít hơn nửa tiết).
LÝ1 39 Công và công suất
2 40 Công và công suất
HOÁ1 39 Hidro clorua, axit clohidric và muối clorua.
2 40 Hidro clorua, axit clohidric và muối clorua.
SINH1 20 Quang hợp
2    
CN1 21 Bảo quản và chế biến lư­ơng thực, thực phẩm
2 22 Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản
TIN1 39 Bài 15. Làm quen với Microsoft Word
2 40 Bài 15. Làm quen với Microsoft Word
TA1 58 UNIT 9:  UNDERSEA WORLD
2 59 UNIT 9:  UNDERSEA WORLD
3 60 UNIT10: CONSERVATION
TD1 39 Nhảy cao.   Đá Cầu
2 40 Đá cầu .Chạy bền
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 21
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 61 Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi); Phần 2: Tác phẩm
2 62 Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh
3 63 Tựa “Trích diễm thi tập” (Hoàng Đức Lương) 
4    
SỬ1 21 Bài 15. Thời Bắc Thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập
    dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 39 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
2    
GDCD1 21 Bài 10: Quan niệm về đạo đức
2    
TOÁN1 37 §3 Dấu của nhị thức bậc nhất.
2 38 §3 Dấu của nhị thức bậc nhất.
3 27      Bài tập §3.
4 28      Ôn tập chương 2 (thời lượng ít hơn nửa tiết).
LÝ1 41 Bài tập
2 42 Động năng
HOÁ1 41 Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
2 42 Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
SINH1 21 Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
2    
CN1 23 Chế biến thịt trứng ,sữa và cỏ
2 24 Thực hành: làm sữa chua hoặc sữa đậu nành bằng phương pháp đơn giản
TIN1 41 Bài thực hành 6
2 42 Bài thực hành 6
TA1 61 UNIT10: CONSERVATION
2 62 UNIT10: CONSERVATION
3 63 UNIT10: CONSERVATION
TD1 41 Nhảy cao .Đá cầu
2 42 Nhảy cao .Đá cầu
     
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 22
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 64 Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung)  
2 65 Bài viết số 5
3 66 Bài viết số 5
4    
SỬ1 22 Bài 16. Thời Bắc Thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập
2   dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) ( tt) (1 tiết)
ĐỊA1 40 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp  trên thế giới.
2    
GDCD1 22 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
2    
TOÁN1 39      Bài tập §3.
2 40 §4 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
3 29 §1 Phương trình đường thẳng.
4 30 §1 Phương trình đường thẳng.
LÝ1 43 Thế năng – Bài tập
2 44 Thế năng – Bài tập
HOÁ1 43 Flo, brom, iot
2 44 Flo, brom, iot
SINH1 22 Giảm phân
2    
CN1 25 Kiến tập
2 26 KIỂM TRA
TIN1 43 Bài 16. Định dạng văn bản
2 44 Bài 16. Định dạng văn bản
TA1 64 UNIT10: CONSERVATION
2 65 UNIT 11:  NATIONAL  PARKS
3 66 UNIT 11:  NATIONAL  PARKS
TD1 43 Nhảy cao. Chạy bền
2 44 Đá cầu. Nhảy cao
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 23
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 67 Khái quát lịch sử tiếng Việt
2 68 Hưng Đạo Đại  Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên)    
3 69                              Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên) 
4    
SỬ1 23 Bài 17. Quá trình hìh thành và phát triển của nhà nước
    phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 41 Ôn tập
2    
GDCD1 23 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
2    
TOÁN1 41 §4 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
2 42 §4 Dấu của tam thức bậc hai.
3 31 §1 Phương trình đường thẳng.
4 32 §1 Phương trình đường thẳng.
LÝ1 45 Cơ năng
2 46 Bài tập
HOÁ1 45 Luyện tập : Nhóm halozen
2 46 Luyện tập : Nhóm halozen
SINH1 23 TH_ QS các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành.
2    
CN1 27 chủ đề 1 “ Em thích nghề gỉ?”
2 28 chủ đề 1 “ Em thích nghề gỉ?”
TIN1 45 Bài thực hành 7
2 46 Bài thực hành 7
TA1 67 UNIT 11:  NATIONAL  PARKS
2 68 UNIT 11:  NATIONAL  PARKS
3 69 UNIT 11:  NATIONAL  PARKS
TD1 45 Nhảy cao. Chạy bền
2 46 Nhảy cao. Đá cầu
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 24
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 70  
2 71 Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) 
3 72 Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) 
4    
SỬ1 24 Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước
    phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 42 Kiểm tra 1 tiết
2    
GDCD1 24 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
2    
TOÁN1 43 §4 Dấu của tam thức bậc hai.
2 44      Bài tập §4 và §5.
3 33      Bài tập §1.
4 33      Bài tập §1.
LÝ1 47 Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử
2 48 Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt
HOÁ1 47 Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot
2 48 Kiểm tra viết
SINH1 24 Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở VSV
2    
CN1 29 Chủ đề 2 : Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp trong gia đình
2 30 Chủ đề 2 : Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp trong gia đình
TIN1 47 Bài 17. Một số chức năng khác
2 48 Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo văn bản
TA1 70 Test Yourself D
2 71 Kiểm tra và chữa bài KT
3 72 UNIT 12:  MUSIC     
TD1 47 Nhảy cao. Đá cầu
2 48 Đá cầu. Chạy bền
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 25
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 73 Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
2 74 Trả bài viết số 5
                                  Ra đề bài viết số 6 (học sinh làm ở nhà)
3 75 Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
4    
SỬ1 25 Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong
    các thế kỉ X – XV (1 tiết)
2    
ĐỊA1 43 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
2    
GDCD1 25 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
2    
TOÁN1 45 Ôn tập chương IV
2 46      Kiểm tra 45 phút chương IV.
3 34 §2 Phương trình đường tròn.
4 35 §2 Phương trình đường tròn.
LÝ1 49 Quá trình đẳng tích. Định luật Sac-lơ
2 50 Bài tập
HOÁ1 49 Oxi – Ozon
2 50 Oxi – Ozon
SINH1 25 Các quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật
2    
CN1 31 Chủ đề 5 : tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông , lâm, ngư nghiệp
2 32 Chủ đề 5 : tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông , lâm, ngư nghiệp
TIN1 49 Bài thực hành 8
2 50 Bài thực hành 8
TA1 73 UNIT 12:  MUSIC     
2 74 UNIT 12:  MUSIC     
3 75 UNIT 12:  MUSIC     
TD1 49 Kiểm tra
2 50 Nhảycao .Chạy bền
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 26
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 76 Hồi trống Cổ Thành