Lịch báo giảng lớp 9

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 1 Phong cách Hồ Chí Minh;  
  3 Toán1 1 Căn bậc hai  
  4 Sử1 1 Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX  
  5 TD1 1 Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1)  
Ba 1 Lý1 1 Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn  
  2 Hoá1 1 Ôn tập đầu năm  
  3 Địa1 1 Cộng đồng các dân tộc VN  
  4 TA1 1 Ôn tập, kiểm tra  
  5 Sinh1 1 Menđen và Di truyền học  
1 NV2 2 Các phương châm hội thoại  
  2 Toán2 2 Căn thức bậc hia và hằng thức   (căn) A² = |A|  
  3 Địa2 2 Dân số và sự gia tăng dân số  
  4 Lý2 2 Điện trở của dây dẫn – ĐỊnh luật Ôm  
  5 TA2 2 A visit from a pental  
Năm 1 NV3 3 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh  
  2 NV4 4 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh  
  3 Hoá2 2 Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit  
  4 Sinh2 2 Menđen và Di truyền học  
  5 TD2 2 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 3 Luyện tập  
  2 Toán4 1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông  
  3 GDNGLL      
  4 CN1 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng  
  5 GDCD 1 Chí công vô tư  
Bẩy 1 NV5 5 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh  
  2 Nhạc 1 HHB: Bóng dáng một ngôi trường  
  3 MT 1 TTMT: Sơ lược về MT VN thời Nguyễn (1802 – 1945)  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 6 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình  
  3 Toán1 4 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương  
  4 Sử1 2 Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX  
  5 TD1 3 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 3 Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế  
  2 Hoá1 3 Một số oxit quan trọng  
  3 Địa1 3 Phân bố dân cư và các loại hình quần cư  
  4 TA1 3 A visit from a pental  
  5 Sinh1 3 Lai một cặp tính trạng  
1 NV2 7 Các phương châm hội thoại (tt)  
  2 Toán2 5 Luyện tập  
  3 Địa2 4 Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống  
  4 Lý2 4 Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế  
  5 TA2 4 A visit from a pental  
Năm 1 NV3 8 Sử dụng yếu tố miêu tả trang văn bản thuyết minh  
  2 NV4 9 L. tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh  
  3 Hoá2 4 Một số oxit quan trọng  
  4 Sinh2 4 Lai một cặp tính trạng  
  5 TD2 4 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương  
  2 Toán4 2 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông  
  3 TA3      
  4 CN1 2 Vật liệu dùng trog lắp đặt mạng điện trong nhà  
  5 GDCD 2 Tự chủ  
Bẩy 1 NV5 10 L. tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh  
  2 Nhạc 2 NL: Giới thiệu về quãng. TĐN1  
  3 MT 2 VTM: Tingx vật lọ, hoa và quả (Vẽ hình)  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 11 Tuyên bố thế giới về  … trẻ em  
  3 Toán1 7 Luyện tập  
  4 Sử1 3 LX và các nước Đông Âu từ giữ những năm 70 đến đầu nh.năm 90 của thế kỉ XX  
  5 TD1 5 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 5 Đoạn mạch song song  
  2 Hoá1 5 Tính chất hoá học của axit  
  3 Địa1 5 Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1986 và năm 1999  
  4 TA1 5 A visit from a pental  
  5 Sinh1 5 Lai hai cặp tính trạng  
1 NV2 12 Các phương châm hội thoại (tt)  
  2 Toán2 3 Luyện tập  
  3 Địa2 6 Sự phát triển nền kinh tế VN  
  4 Lý2 6 Bài tập vận dụng định luật Ôm  
  5 TA2 6 A visit from a pental  
Năm 1 NV3 13 Viết bài TLV số 1  
  2 NV4 14 Viết bài TLV số 1  
  3 Hoá2 6 Một số axit quan trọng  
  4 Sinh2 6 Thực hành – Tính xác suất xuất hhieenj các mặt của đồng kim loại  
  5 TD2 6 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 4 Luyện tập  
  2 Toán4 5 Tỉ số lượng giác của góc nhọn  
  3 TA3      
  4 CN1 3 Vật liệu dùng trog lắp đặt mạng điện trong nhà  
  5 GDCD 3 Dân chủ và kỉ luật  
Bẩy 1 NV5 15 Viết bài TLV số 1  
  2 Nhạc 3 OTBH: Bóng dáng một ngôi trường. TDDN1. ANTT: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ  
  3 MT 3 VTM: Tĩnh vật lọ, hoa, quả (Vẽ màu)  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 16 Chuyện người con gái Nam Xương  
  3 Toán1 8 Bảng căn bậc hai  
  4 Sử1 4 Q.trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa  
  5 TD1 7 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 7 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn  
  2 Hoá1 7 Một số axit quan trọng  
  3 Địa1 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp  
  4 TA1 7 Clothing  
  5 Sinh1 7 Bài tập  
1 NV2 17 Xưng hô trong hồi thoại  
  2 Toán2 6 Tỉ số lượng giác của góc nhọn  
  3 Địa2 8 Sự phát triển và phân bố nông nghiệp  
  4 Lý2 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn  
  5 TA2 8 Clothing  
Năm 1 NV3 18 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp  
  2 NV4 19 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp  
  3 Hoá2 8 Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit  
  4 Sinh2 8 Nhiễm sắc thể  
  5 TD2 8 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 7 Luyện tập  
  2 Toán4 8 Bảng lượng giác  
  3 TA3      
  4 CN1 4 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện  
  5 GDCD 4 Bảo vệ hoà bình  
Bẩy 1 NV5 20 Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự  
  2 Nhạc 4 HHB: Nụ cười  
  3 MT 4 VTT: Tạo dáng và trang trí túi xách  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 21 Sự phát triển của từ vựng  
  3 Toán1 9 Biến đổi đơn giản biieeur thức chứa căn thức bậc hai  
  4 Sử1 5 Các nước châu Á  
  5 TD1 9 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn  
  2 Hoá1 9 Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit  
  3 Địa1 9 Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thuỷ sản  
  4 TA1 9 Clothing  
  5 Sinh1 9 Nguyên phân  
1 NV2 22 Chuyễn cũ trong phủ chúa Trịnh  
  2 Toán2 10 Luyện tập  
  3 Địa2 10 T.h: Vẽ và ph.tích biểu đồ về sự th. đổi cơ cấu d. tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự t. trưởng đàn g.súc, g.cầm  
  4 Lý2 10 Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật  
  5 TA2 10 Clothing  
Năm 1 NV3 23 Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)  
  2 NV4 24 Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)  
  3 Hoá2 10 Kiểm tra viết  
  4 Sinh2 10 Giảm phân  
  5 TD2 10 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 9 Bảng lượng giác  
  2 Toán4 10 Luyện tập  
  3 TA3      
  4 CN1 5 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện  
  5 GDCD 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới  
Bẩy 1 NV5 25 Sự phát triển của từ vựng (t)  
  2 Nhạc 5 OTBH: Nụ cười. TĐN2  
  3 MT 5 VT: ĐT Phong cảnh quê hương  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 26 Truyện Kiều của Nguyễn Du  
  3 Toán1 11 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)  
  4 Sử1 6 Các nước Đông Nam Á  
  5 TD1 11 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 11 Bài tập vạn dụng định luật Ôm và công thhuwcs tính điện trở của dây dẫn  
  2 Hoá1 11 Tính chất hoá học của bazơ  
  3 Địa1 11 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp  
  4 TA1 11 Clothing  
  5 Sinh1 11 Phát sinh giao tử và thụ tinh  
1 NV2 27 Chị em Thuý Kiều  
  2 Toán2 12 Luyện tập  
  3 Địa2 12 Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp  
  4 Lý2 12 Công suất điện  
  5 TA2 12 KT & chữa bài KT  
Năm 1 NV3 28 Cảnh ngày xuân  
  2 NV4 29 Thuật ngữ  
  3 Hoá2 12 Một số bazơ quan trọng  
  4 Sinh2 12 Cơ chế xác định giới tính  
  5 TD2 12 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 11 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông  
  2 Toán4 12 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông  
  3 TA3      
  4 CN1 6 Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện  
  5 GDCD 6 Hợp tác cùng phát triển  
Bẩy 1 NV5 30 Trả bài TLV1  
  2 Nhạc 6 OT: TDDN2. NL: Sơ lược về hợp âm. ANTT: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki  
  3 MT 6 TTMT: Chạm khắc gỗ đình làng VN  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 31 Kiều ở lầu Ngưng Bích  
  3 Toán1 13 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai  
  4 Sử1 7 Các nước châu Phi  
  5 TD1 13 bài Td; chạy ngắn; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 13 Điện nnawng – Công của dòng điện  
  2 Hoá1 13 Một số bazơ quan trọng  
  3 Địa1 13 KT & chữa bài KT  
  4 TA1 13 KT & chữa bài KT  
  5 Sinh1 13 Di truyền liên kết  
1 NV2 32 Miêu tả trong văn bản tự sự  
  2 Toán2 14 Luyện tập  
  3 Địa2 14 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông  
  4 Lý2 14 Bài về công suất và điện năng sử dụng  
  5 TA2 14 The countryside  
Năm 1 NV3 33 Viết bài TLV 2  
  2 NV4 34 Viết bài TLV 2  
  3 Hoá2 14 Tính chất hoác học của muối  
  4 Sinh2 14 Thhuwcj hành – Quan sát hình thái nhiễm sắc thể  
  5 TD2 14 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 13 Luyện tập  
  2 Toán4 14 Luyện tập  
  3 TA3      
  4 CN1 7 Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện  
  5 GDCD 7 Kế thừa và phát hhuy truyền thống tốt đẹp của dân tộc  
Bẩy 1 NV5 35 Trao dồi vốn từ  
  2 Nhạc 7 KT 1 tiết  
  3 MT 7 VTM: Vẽ tượng chân dung (tượng thạch cao – vẽ hình)  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 36 Mã Giám sinh mua Kiều  
  3 Toán1 15 Căn bậc ba  
  4 Sử1 8 Các nước châu Mĩ La tinh  
  5 TD1 15 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện  
  2 Hoá1 15 Một số muối quan trọng  
  3 Địa1 15 Thương mại và dịch vụ du lịch  
  4 TA1 15 The countryside  
  5 Sinh1 15 AND  
1 NV2 37 Mãi Giám sinh mua Kiều  
  2 Toán2 16 Ôn tập chương I  
  3 Địa2 16 Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế  
  4 Lý2 16 Định luật Jun – Len – xơ  
  5 TA2 16 The countryside  
Năm 1 NV3 38 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga  
  2 NV4 39 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga  
  3 Hoá2 16 Phân bón hoá học  
  4 Sinh2 16 AND và bản chất của gen  
  5 TD2 16 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 15 Ứng dụng thực thế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời  
  2 Toán4 16 Ứng dụng thực thế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời  
  3 TA3      
  4 CN1 8 Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện  
  5 GDCD 8 Kế thừa và phát hhuy truyền thống tốt đẹp của dân tộc  
Bẩy 1 NV5 40 Miêu tả nọi tâm trong văn bản tự sự  
  2 Nhạc 8 HBH: Nối vòng tay lớn  
  3 MT 8 VTM: Vẽ tượng chân dung (tượng thạch cao – vẽ đậm nhạt)  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 41 Lục Vân Tiên gặp nạn  
  3 Toán1 17 Ôn tập chương I  
  4 Sử1 9 Kiểm tra viết  
  5 TD1 17 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 17 Bài tập vận dụng định luật Jun – Len  xơ  
  2 Hoá1 17 Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ  
  3 Địa1 17 Ôn tập  
  4 TA1 17 The countryside  
  5 Sinh1 17 Mối quan hệ giữa gen và ẢN  
1 NV2 42 Chương trình địa phương phần Văn  
  2 Toán2 18 Kiểm tra chương I  
  3 Địa2 18 Kiểm tra viết  
  4 Lý2 18 Ôn tập  
  5 TA2 18 The countryside  
Năm 1 NV3 43 Tổng kết về từ vựng(Từ đơn, từ phức … từ nhiều nghĩa)  
  2 NV4 44 Tổng kết về từ vựng(Từ đồng âm… trường từ vựng)  
  3 Hoá2 18 Luyện tập chương 1  
  4 Sinh2 18 Protein  
  5 TD2 18 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 17 Ôn tập chương I (Với sự trợ giúp của máy tinh cầm tay Casio, Viancal …)  
  2 Toán4 18 Ôn tập chương I (với sự trợ giúp máy tinh cầm tay Casio, Vinacal …)  
  3 TA3      
  4 CN1 9 Thực hành: Nối dây dẫn điện  
  5 GDCD 9 Kiểm tra viết  
Bẩy 1 NV5 45 Trả bài TLV2  
  2 Nhạc 9 NL: Giới thiệu về dịch giọng. TĐN 3. Giọng pha trưởng.  
  3 MT 9 VTT: Tập phóng tranh , ảnh  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 46 Đồng chí  
  3 Toán1 19 Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số  
  4 Sử1 10 Nước Mĩ  
  5 TD1 19 Bài TD: KT  
Ba 1 Lý1 19 Kiểm tra  
  2 Hoá1 19 Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối  
  3 Địa1 19 Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ  
  4 TA1 19 Learning a foreign language  
  5 Sinh1 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng  
1 NV2 47 Bài thơ về tiểu đội xe không kính  
  2 Toán2 20 Luyện tập  
  3 Địa2 20 Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (tt)  
  4 Lý2 20 Thực hành: Kiểm nghiệm mối qua hệ Q-I² trong định luật Jun – Len – xơ  
  5 TA2 20 Learning a foreign language  
Năm 1 NV3 48 Kiểm tra truyện trung đại  
  2 NV4 49 Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng … Trao dồi vốn từ)  
  3 Hoá2 20 Kiểm tra viết  
  4 Sinh2 20 Thực hành – Quan sát và lắp mô hình AND  
  5 TD2 20 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 19 Kiểm tra chương I  
  2 Toán4 20 Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn  
  3 TA3      
  4 CN1 10 Thực hành: Nối dây dẫn điện  
  5 GDCD 10 Năng động, sáng tạo  
Bẩy 1 NV5 50 Nghị luận trong văn bản tự sự  
  2 Nhạc 10 OTBH: Nối vòng tay lớn. TDDN3. ANTT: Ns Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con  
  3 MT 10 VT: ĐT Lễ hội (KT 1 tiết)  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 51 Đoàn thuyền đánh cá  
  3 Toán1 21 Hàm số bậc nhất  
  4 Sử1 11 Nhật Bản  
  5 TD1 21 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 21 Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện  
  2 Hoá1 21 Tính chất vật lí chúng của kim loại  
  3 Địa1 21 T.h: Đọc b. đồ, ph.tích và đ.giá ả. hưởng của tài ng. kh. sản đối với sự ph. triển c.nghiệp ở Trung Du & m.núi Bắc Bộ  
  4 TA1 21 Learning a foreign language  
  5 Sinh1 21 Kiểm tra  
1 NV2 52 Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, mọt số phép tu từ từ vựng)  
  2 Toán2 22 Luyện tập  
  3 Địa2 22 Vùng Đồng bằng sông Hồng  
  4 Lý2 22 Ôn tập tổng kết chương I: Điện học  
  5 TA2 22 Learning a foreign language  
Năm 1 NV3 53 Tập làm thơ tám chữ  
  2 NV4 54 Tập làm thơ tám chữ  
  3 Hoá2 22 Tính chất hoá học của kim loại  
  4 Sinh2 22 Đột biến gen  
  5 TD2 22 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 21 Luyện tập  
  2 Toán4 22 Đường kính và dây của đường tròn  
  3 TA3      
  4 CN1 11 Thực hành: Nối dây dẫn điện  
  5 GDCD 11 Năng động, sáng tạo  
Bẩy 1 NV5 55 Trả bài KT Văn  
  2 Nhạc 11 HHB: Lí kéo chài  
  3 MT 11 VTT: Trang trí hội trường  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 56 Bếp lửa  
  3 Toán1 23 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)  
  4 Sử1 12 Các nước Tây Âu  
  5 TD1 23 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 23 Nam châm vĩnh cửu  
  2 Hoá1 23 Dãy hoạt động hoá học của kim loại  
  3 Địa1 23 Vùng Đồng bằng sông Hồng (tt)  
  4 TA1 23 Learning a foreign language  
  5 Sinh1 23 Đột biến cấu trúc nhiễm sác thể  
1 NV2 57 HD ĐT: Khúc hát ru những em bé lớn lên trên lưng mẹ  
  2 Toán2 24 Luyện tập  
  3 Địa2 24 T.h: Vẽ và ph.tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người.  
  4 Lý2 24 Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường  
  5 TA2 24 Learning a foreign language  
Năm 1 NV3 58 Ánh trăng  
  2 NV4 59 Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)  
  3 Hoá2 24 Nhôm  
  4 Sinh2 24 Đột biến cấu trúc nhiễm sác thể  
  5 TD2 24 Chạy ngắn: Kiểm tra  
Sáu 1 Toán3 23 Luyện tập  
  2 Toán4 24 Liên hệ giữa dậy và khoảng cách từ tâm đến dây  
  3 TA3      
  4 CN1 12 Kiểm tra  
  5 GDCD 12 Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả  
Bẩy 1 NV5 60 Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận  
  2 Nhạc 12 OT: Lí kéo chài. TDDN4. Gióng Re thứ