Lịch báo giảng lớp 7

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 1    
  2 NV1 1 Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản  
  3 Toán1 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ  
  4 Sử1 1 Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu  
  5 TD1 1 Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1)  
Ba 1 Lý1 1 Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 1 Dân số  
  4 TA1 1 Ôn tập, kiểm tra  
  5 Sinh1 1 Thé giới động vật đa dạng phong phú  
1 NV2 2 Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản  
  2 Toán2 2 Cộng trừ số hữu tỉ  
  3 Sử2 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chhur nghĩa tư bản ở Châu Âu  
  4 SH 2 CTLGKT  
  5 TA2 2 Back to School  
Năm 1 NV3 3 Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản  
  2 NV4 4 Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản  
  3 GDNGLL 1 CTLGKT  
  4 Sinh2 2 Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật  
  5 TD2 2 ĐH ĐN; Chạy nhanh, Chạy bển  
Sáu 1 Toán3 1 Hai góc đối đỉnh  
  2 Toán4 2 Luyện tập  
  3 TA3 3 Back to School  
  4 CN1 1 Vai tò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng  
  5 GDCD 1 Sống gian dị  
Bẩy 1 Địa2 2 Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc tren thế giới  
  2 Nhạc 1 HHB: Mái trường mến yêu. BĐT: Nhạc sĩ Bùi ĐÌnh Thảo và bài hát: đi học  
  3 MT 1 TTMT: Sơ lược  về MT thời Trần (1226-1400)  
  4 Tin1 1 Chương trình bảng tính là gì?  
  5 Tin2 2 Chương trình bảng tính là gì?  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 5 Cuộc chia tay của những con búp bê; Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản  
  3 Toán1 3 Nhân, chia số hữu tỉ  
  4 Sử1 3 Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu  
  5 TD1 3 ĐH ĐN; Chạy nhanh, Chạy bển  
Ba 1 Lý1 2 Sự truyền ánh sáng  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 3 Quần cư. Đô thị hoá  
  4 TA1 4 Back to School  
  5 Sinh1 3 Thực hành – Quan sát một số động vật nguyên sinh  
1 NV2 6 Cuộc chia tay của những con búp bê; Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản  
  2 Toán2 4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trù, nhân, chia số thập phân  
  3 Sử2 4 Trug Quốc thời phong kiến  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 5 Back to School  
Năm 1 NV3 7 Cuộc chia tay của những con búp bê; Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản  
  2 NV4 8 Cuộc chia tay của những con búp bê; Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 4 Trùng roi  
  5 TD2 4 ĐH ĐN; Chạy nhanh, Chạy bển  
Sáu 1 Toán3 3 Hai đường thẳng vuông góc  
  2 Toán4 4 Luyện tập  
  3 TA3 6 Back to School  
  4 CN1 2  Một số tính chất chính của đất trồng  
  5 GDCD 2 Trung thực  
Bẩy 1 Địa2 4 Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi.  
  2 Nhạc 2 Ôn tập BH: Mái trường mến yêu. TDDN1. BĐT: Cây đàn bàu  
  3 MT 2 VTM: Vẽ cái cốc và quả (vẽ bằng bút chì đen)  
  4 Tin1 3 BTH1: Làm quen với Excel  
  5 Tin2 4 BTH1: Làm quen với Excel  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 9 N.câu hát: về tình cảm g đình; về quê hương; đất nước, con người, Từ láy; QT tạo lập v.bản;Viết BTLV 1 ở nhà  
  3 Toán1 5 Luyện tập  
  4 Sử1 5 Trung quốc thời phong kiến  
  5 TD1 5 Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 2)  
Ba 1 Lý1 3 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 5 Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm.  
  4 TA1 7 Personal Information  
  5 Sinh1 5 Trùng biến hình và trùng giày  
1 NV2 10 N.câu hát: về tình cảm g đình; về quê hương; đất nước, con người, Từ láy; QT tạo lập v.bản;Viết BTLV 1 ở nhà  
  2 Toán2 6 Luyỹ thừa của một số hữu tỉ  
  3 Sử2 6 Ấn Độ thời phog kiến  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 8 Personal Information  
Năm 1 NV3 11 N.câu hát: về tình cảm g đình; về quê hương; đất nước, con người, Từ láy; QT tạo lập v.bản;Viết BTLV 1 ở nhà  
  2 NV4 12 N.câu hát: về tình cảm g đình; về quê hương; đất nước, con người, Từ láy; QT tạo lập v.bản;Viết BTLV 1 ở nhà  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 6 Trùng kiết lị và trùng sốt rét  
  5 TD2 6 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 5 Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng  
  2 Toán4 6 Hai đường thẳng song song  
  3 TA3 9 Personal Information  
  4 CN1 3 Thực hành (Bài 4 và 5)  
  5 GDCD 3 Tự trọng  
Bẩy 1 Địa2 6 Môi trường nhiệt đới  
  2 Nhạc 3 Ôn tập BH: Mái trường thân yêu. TDDN1. ANTT: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng  
  3 MT 3 VTT: Tạo hoạ tiết trang trí  
  4 Tin1 5 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang chính  
  5 Tin2 6 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang chính  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 13 Những câu hát: than thân; Châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản  
  3 Toán1 7 Luỹ thừa của một số hữu tỉ (Tiếp theo)  
  4 Sử1 7 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á  
  5 TD1 7 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 4 Định luật truyền thẳng của ánh sáng  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 7 Môi trường nhiệt đới gió mùa  
  4 TA1 10 Personal Information  
  5 Sinh1 7 Đặc điểm chhung – vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh  
1 NV2 14 Những câu hát: than thân; Châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản  
  2 Toán2 8 Luyện tập  
  3 Sử2 8 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 11 Personal Information  
Năm 1 NV3 15 Những câu hát: than thân; Châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản  
  2 NV4 16 Những câu hát: than thân; Châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 8 Thuỷ tức  
  5 TD2 8 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 7 Luyện tập  
  2 Toán4 8 Tiêu đề Owclit về đường thẳng song song  
  3 TA3 12 Personal Information  
  4 CN1 4 Thực hành:(bài 4 và bài 5)  
  5 GDCD 4 Đạo đức và kỉ luật  
Bẩy 1 Địa2 8 Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng  
  2 Nhạc 4 HHB: Lí cây đa. BĐT: Hội Lim  
  3 MT 4 VT: Đề tài: tranh phong cảnh  
  4 Tin1 7 BTH2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính  
  5 Tin2 8 BTH2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 17 Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả BTLV 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.  
  3 Toán1 9 Tỉ lệ thức  
  4 Sử1 9 Những nét chung về xã hội phong kiến  
  5 TD1 9 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 5 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 9 Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng  
  4 TA1 13 At home  
  5 Sinh1 9 Đa dạng của ngành Ruột khoang  
1 NV2 18 Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả BTLV 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.  
  2 Toán2 10 Luyện tập  
  3 Sử2 10 Nước ta buoir đầu độc lập  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 14 At home  
Năm 1 NV3 19 Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả BTLV 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.  
  2 NV4 20 Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả BTLV 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 10 Đaặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang  
  5 TD2 10 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 9 Luyện tập  
  2 Toán4 10 Từ vuông góc đến song song  
  3 TA3 15 At home  
  4 CN1 5 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt  
  5 GDCD 5 Yêu thương con người  
Bẩy 1 Địa2 10 Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng  
  2 Nhạc 5 Ôn tập BH: Lí cây đa. NL: Nhịp 4/4. TĐN2  
  3 MT 5 VTT: tạo dáng trang trí lọ.  
  4 Tin1 9 Luyện gõ phím  bằng Typing Test  
  5 Tin2 10 Luyện gõ phím  bằng Typing Test  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 21 Côn Sơn ca; HD ĐT: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra; Từ HV(tt); Đ.điểm văn b.cảm; Đề văn b.c.& cách làm v.b.c  
  3 Toán1 11 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau  
  4 Sử1 11 Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê  
  5 TD1 11 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 6 Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 11 Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng  
  4 TA1 16 At home  
  5 Sinh1 11 Sán lá gan  
1 NV2 22 Côn Sơn ca; HD ĐT: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra; Từ HV(tt); Đ.điểm văn b.cảm; Đề văn b.c.& cách làm v.b.c  
  2 Toán2 12 Luyện tập  
  3 Sử2 12 Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 17 At home  
Năm 1 NV3 23 Côn Sơn ca; HD ĐT: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra; Từ HV(tt); Đ.điểm văn b.cảm; Đề văn b.c.& cách làm v.b.c  
  2 NV4 24 Côn Sơn ca; HD ĐT: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra; Từ HV(tt); Đ.điểm văn b.cảm; Đề văn b.c.& cách làm v.b.c  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 12 Một số giun dẹp khác. Đặc điểm chung của giun dẹp  
  5 TD2 12 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 11 Luyện tập  
  2 Toán4 12 Định lí  
  3 TA3 18 Language focus 1  
  4 CN1 6 Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường  
  5 GDCD 6 Yêu thương con người  
Bẩy 1 Địa2 12 Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng  
  2 Nhạc 6 NL: Nhịp lấy đà. TDDN3. ANTT: Sơ lược về vài nhạc cụ phương Tây  
  3 MT 6 VTM: Lo hoa và quả (vẽ hình)  
  4 Tin1 11 Luyện gõ phím  bằng Typing Test  
  5 Tin2 12 Luyện gõ phím  bằng Typing Test  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 25 Bánh trôi nước;HD ĐT: Sau phút chia li; Quan hệ từ; L.t cách làm văn bản biểu cảm  
  3 Toán1 13 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn  
  4 Sử1 13 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước  
  5 TD1 13 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 7 Gương cầu lồi  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 13 Ôn tập  
  4 TA1 19 KT & chữa bài KT  
  5 Sinh1 13 Giun đũa  
1 NV2 26 Bánh trôi nước;HD ĐT: Sau phút chia li; Quan hệ từ; L.t cách làm văn bản biểu cảm  
  2 Toán2 14 Luyện tập  
  3 Sử2 14 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 0 1077)  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 20 KT & chữa bài KT  
Năm 1 NV3 27 Bánh trôi nước;HD ĐT: Sau phút chia li; Quan hệ từ; L.t cách làm văn bản biểu cảm  
  2 NV4 28 Bánh trôi nước;HD ĐT: Sau phút chia li; Quan hệ từ; L.t cách làm văn bản biểu cảm  
  3 Hoá2 14 Một số giun tròn khác. Đặc điểm chung của giun tròn  
  4 Sinh2   CTLGKT  
  5 TD2 14 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 13 Luyện tập  
  2 Toán4 14 Ôn chương I  
  3 TA3 21 At School  
  4 CN1 7 Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng  
  5 GDCD 7 Tôn sư trọng đạo  
Bẩy 1 Địa2 14 Kiểm tra viết  
  2 Nhạc 7 KT 1 tiết  
  3 MT 7 VTM: Lo hoa và quả (vẽ màu)  
  4 Tin1 13 Thực hiện tính toán trên trang tính  
  5 Tin2 14 Thực hiện tính toán trên trang tính  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 29 Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Viết BTLV 2 tại lớp  
  3 Toán1 15 Làm tròn số  
  4 Sử1 15 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 0 1077)  
  5 TD1 15 ĐH ĐN Kiểm tra  
Ba 1 Lý1 8 Gương cầu lõm  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 15 Môi trường đới ôn hoà  
  4 TA1 22 At School  
  5 Sinh1 15 Giun đất  
1 NV2 30 Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Viết BTLV 2 tại lớp  
  2 Toán2 16 Luyện tập  
  3 Sử2 16 Ôn tập  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 23 At School  
Năm 1 NV3 31 Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Viết BTLV 2 tại lớp  
  2 NV4 32 Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Viết BTLV 2 tại lớp  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 16 Thực hành: Mổ và quan sát giun đất  
  5 TD2 16 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 15 Ôn tập chương I  
  2 Toán4 16 Kiểm tra chương I  
  3 TA3 24 At School  
  4 CN1 8 Sản xuất và bảo quản giống cây trồng  
  5 GDCD 8 Đoàn kết, tương trợ  
Bẩy 1 Địa2 16 Hoạt đông nông nghiệp ở đới ôn hoà  
  2 Nhạc 8 HHB: Chúng em cần hoà bình.  
  3 MT 8 TTMT: Một số công trình MT thời Trần (1226-1400)  
  4 Tin1 15 BTH 3: Thực hiện tính toán trên trang tính  
  5 Tin2 16 BTH 3: Thực hiện tính toán trên trang tính  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 33 Chữa lỗi về quan hệ từ; HD ĐT: Xa ngắm thác núi Lư; Phong Kiều dạ bạc; Từ đồng nghĩa; Các lập ý cua bài văn biểu cảm  
  3 Toán1 17 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai  
  4 Sử1 17 Kiểm tra viết  
  5 TD1 17 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 9 Ôn tập tổng kết chương I: Quang học  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 17 Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà  
  4 TA1 25 At School  
  5 Sinh1 17 Một số giun đốt khác. Đặc điểm chung của giun đốt  
1 NV2 34 Chữa lỗi về quan hệ từ; HD ĐT: Xa ngắm thác núi Lư; Phong Kiều dạ bạc; Từ đồng nghĩa; Các lập ý cua bài văn biểu cảm  
  2 Toán2 18 Số thực  
  3 Sử2 18 Đời sống kinh tế, văn hoá  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 26 Work and play  
Năm 1 NV3 35 Chữa lỗi về quan hệ từ; HD ĐT: Xa ngắm thác núi Lư; Phong Kiều dạ bạc; Từ đồng nghĩa; Các lập ý cua bài văn biểu cảm  
  2 NV4 36 Chữa lỗi về quan hệ từ; HD ĐT: Xa ngắm thác núi Lư; Phong Kiều dạ bạc; Từ đồng nghĩa; Các lập ý cua bài văn biểu cảm  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 18 Kiểm tra 1 tiết  
  5 TD2 18 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 17 Tổng ba góc của một tam giác  
  2 Toán4 18 Tổng ba góc của một tam giác  
  3 TA3 27 Work and play  
  4 CN1 9 Sâu, bệnh hại cây trồng  
  5 GDCD 9 Kiểm tra viết  
Bẩy 1 Địa2 18 Đô thị hoá ở đới ôn hoà  
  2 Nhạc 9 Ôn tập BH: Cúng em càn hoà bình. TDDN4. BĐT: Hộ xuân “Sắc bùa”  
  3 MT 9 VTT: Trang trí đồ vật có dạng ình chữ nhật(KT 1 tiết)  
  4 Tin1 17 Sử dụng các hàm để tính toán  
  5 Tin2 18 Sử dụng các hàm để tính toán  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 37 C.nghĩ trong đếm thanh tĩnh(Tĩnh dạ tứ); Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê; Từ tr.nghĩa; L.nói: Văn b.cảm về s.vật, c.người  
  3 Toán1 19 Luyện tập  
  4 Sử1 19 Đời sống kinh tế, văn hoá  
  5 TD1 19 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 10 Kiểm tra  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 19 Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà  
  4 TA1 28 Work and play  
  5 Sinh1 19 Trai sông  
1 NV2 38 C.nghĩ trong đếm thanh tĩnh(Tĩnh dạ tứ); Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê; Từ tr.nghĩa; L.nói: Văn b.cảm về s.vật, c.người  
  2 Toán2 20 Ôn tập chương I (Với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal ..)  
  3 Sử2 20 Làm bài tập lịch sử (phần chương I và chương II)  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 28 Work and play  
Năm 1 NV3 39 C.nghĩ trong đếm thanh tĩnh(Tĩnh dạ tứ); Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê; Từ tr.nghĩa; L.nói: Văn b.cảm về s.vật, c.người  
  2 NV4 40 C.nghĩ trong đếm thanh tĩnh(Tĩnh dạ tứ); Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê; Từ tr.nghĩa; L.nói: Văn b.cảm về s.vật, c.người  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 20 Một số thân mềm khác  
  5 TD2 20 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 19 Luyện tập  
  2 Toán4 20 Hai tam giác bằng nahu  
  3 TA3 30 Work and play  
  4 CN1 10 Phòng trừ sâu, bệnh hại  
  5 GDCD 10 Khoan dung  
Bẩy 1 Địa2 20 Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà  
  2 Nhạc 10 Ôn taaoj BH: Chúng em cần hoà bình. TDDN4. ANTT: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa  
  3 MT 10 VT: ĐT Cuộc sống xung quanh em  
  4 Tin1 19 BTH4: Bảng điểm của lớp em  
  5 Tin2 20 BTH4: Bảng điểm của lớp em  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 41 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá; KT Văn; Từ đồng âm; Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.  
  3 Toán1 21 Ôn tập chương I (Với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal ..)  
  4 Sử1 21 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII. Nhà Trần thành lập. Nhà Tràn xây dựng phát triển kinh tế  
  5 TD1 21 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 11 Nguồn âm  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 21 Môi trường hoang mạc  
  4 TA1 31 After school  
  5 Sinh1 21 Thực hành – Quan sát một số thân mầm  
1 NV2 42 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá; KT Văn; Từ đồng âm; Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.  
  2 Toán2 22 Kiểm tra 45′ (Chương I)  
  3 Sử2 22 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII. Nhà Trần thành lập. Nhà Tràn xây dựng phát triển kinh tế  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 32 After school  
Năm 1 NV3 43 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá; KT Văn; Từ đồng âm; Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.  
  2 NV4 44 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá; KT Văn; Từ đồng âm; Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 22 Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm  
  5 TD2 22 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 21 Luyện tập  
  2 Toán4 22 Trường hợp  bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh (c-c-c)  
  3 TA3 33 After school  
  4 CN1 11 Thực hành: Bài 8 và bài 9)  
  5 GDCD 11 Xây dựng gia đình văn hoá  
Bẩy 1 Địa2 22 Hoạt đông kinh tế của con người ở hoang mạc  
  2 Nhạc 11 HHB: Khúc hát chim sơn ca  
  3 MT 11 VTM: Lọ hoa và quả (Vẽ bằng bút chì)  
  4 Tin1 21 Bài tập  
  5 Tin2 22 KT 1 tiết  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 45 Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng; KT TV; Trả BTLV 2; Thành ngữ  
  3 Toán1 23 Đại lượng tỉ lệ thuận  
  4 Sử1 23 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên (thế kỉ XIII): Lần I 1258; Lần 2 1285; Lần 4 1287-1288; ý nghĩa l,s  
  5 TD1 23 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 12 Độ cao của âm  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 23 Môi trường đới lạnh  
  4 TA1 34 After school  
  5 Sinh1 23 Tôm sông  
1 NV2 46 Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng; KT TV; Trả BTLV 2; Thành ngữ  
  2 Toán2 23 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận  
  3 Sử2 24 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên (thế kỉ XIII): Lần I 1258; Lần 2 1285; Lần 4 1287-1288; ý nghĩa l,s  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 35 After school  
Năm 1 NV3 47 Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng; KT TV; Trả BTLV 2; Thành ngữ  
  2 NV4 48 Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng; KT TV; Trả BTLV 2; Thành ngữ  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 24 Thực hành – Mổ và quan sát tôm sông  
  5 TD2 24 Chạy nhanh ; Kiểm tra  
Sáu 1 Toán3 23 Luyện tập  
  2 Toán4 24 Luyện tập  
  3 TA3 36 After school  
  4 CN1 12 Kiểm tra  
  5 GDCD 12 Xây dựng gia đình văn hoá  
Bẩy 1 Địa2 24 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh