Lịch báo giảng lớp 6

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 1 CCSH  
  2 NV1 1 Con Rồng cháu Tiên; HD đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; T&CTT;Giao tiếp, băn bản &PT biểu đạt  
  3 Toán1 1 Tập hợp. Phần tử của tập hợp.  
  4 Sử1 1 Sơ lược về môn Lịch sử  
  5 TD1 1 Lợi ích tác dụng của TDTT  
Ba 1 Lý1 1 Đo độ dài  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 1 Bài mở đầu  
  4 TA1 1 Hướng dẫn cách học  
  5 Sinh1 1 Mở đầu sinh học  
1 NV2 2 Con Rồng cháu Tiên; HD đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; T&CTT;Giao tiếp, băn bản &PT biểu đạt  
  2 Toán2 2 Tập hợp các số tự nhiên  
  3 SH 2 CTLGKT  
  4 GDNGLL 1 CTLGKT  
  5 TA2 2 Greetings  
Năm 1 NV3 3 Con Rồng cháu Tiên; HD đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; T&CTT;Giao tiếp, băn bản &PT biểu đạt  
  2 NV4 4 Con Rồng cháu Tiên; HD đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; T&CTT;Giao tiếp, băn bản &PT biểu đạt  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 2 Đại cương về thực vật  
  5 TD2 2 ĐH ĐN; Bài TD: Học 3 động tác (Vươn thở, Tay, Ngực)  
Sáu 1 Toán3 3 Ghi số tự nhiên  
  2 Toán4 1 Điểm. Đường thẳng.  
  3 TA3 3 Greetings  
  4 CN1 1 Bài mở đầu  
  5 GDCD 1 Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể  
Bẩy 1 CN2 2 Các loại vải thường dùng trong may mặc  
(Chiều 2 Nhạc 1 Giới thiệu môn âm nhạc. Tập hát: Quốc ca  
  3 MT 1 vtt: Chheps hoạ tiết trang trí dân tộc  
  4 Tin1 1 Thông tin và ti học  
  5 Tin2 2 Thông tin và ti học  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 3 CCSH  
  2 NV1 5 Thánh Gióng; Từ mượn; Tìm hiểu chung về văn tự sự  
  3 Toán1 4 Luyện tập  
  4 Sử1 2 Cách tính thời gian trong lịch sử  
  5 TD1 3 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn tập và học 2 động tác: Chân, Bụng; Chạy beebf: Chạy vòng số 8  
Ba 1 Lý1 2 Đo độ dài  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 2 Vị trí, hình dáng và kích thước của trái đất  
  4 TA1 4 Greetings  
  5 Sinh1 3 Đại cương về thực vật  
1 NV2 6 Thánh Gióng; Từ mượn; Tìm hiểu chung về văn tự sự  
  2 Toán2 5 Phép nhân, phép chia  
  3 SH 4 CTLGKT  
  4 GDNGLL 2 CTLGKT  
  5 TA2 5 Greetings  
Năm 1 NV3 7 Thánh Gióng; Từ mượn; Tìm hiểu chung về văn tự sự  
  2 NV4 8 Thánh Gióng; Từ mượn; Tìm hiểu chung về văn tự sự  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 4 Thực hành: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng.  
  5 TD2 4 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn tập và học 2 động tác: Vặn mình, Phối hợp  
Sáu 1 Toán3 6 Phép cộng  
  2 Toán4 2 Ba điểm thẳng hàng  
  3 TA3 6 Greetings  
  4 CN1 3 Các loại vải thường dùng trong may mặc  
  5 GDCD 2 Siêng năng, kiên trì  
Bẩy 1 CN2 4 Lựa chọn trang phục  
  2 Nhạc 2 HH: Tiếng chuông và ngọn cờ. BĐT: Âm nhạc ở quanh ta  
  3 MT 2 TTMT: Sơ lược về MT VN  
  4 Tin1 3 Thông tin và biểu diễn thông tin  
  5 Tin2 4 Thông tin và biểu diễn thông tin  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 5 CCSH  
  2 NV1 9 SơnTinh, Thuỷ Tinh; Nghĩa của Từ; Sự việc và nhân vật trong văn tự sự  
  3 Toán1 7 Luyện tập  
  4 Sử1 3 Xã hội nguyên thuỷ  
  5 TD1 5 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 7 động tác đã học. Chạy bền: Chơi trò chơi 2 lần hít vào, hai lần thở ra, chạy vòng số 8  
Ba 1 Lý1 3 Đo thể tích chát lỏng  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 3 Bản đồ. Cách vẽ bản đồ  
  4 TA1 7 At School  
  5 Sinh1 5 Thực hành: Quan sát tế bào thực vật  
1 NV2 10 SơnTinh, Thuỷ Tinh; Nghĩa của Từ; Sự việc và nhân vật trong văn tự sự  
  2 Toán2 8 Luyện tập  
  3 SH 6 CTLGKT  
  4 GDNGLL 3 CTLGKT  
  5 TA2 8 At School  
Năm 1 NV3 11 SơnTinh, Thuỷ Tinh; Nghĩa của Từ; Sự việc và nhân vật trong văn tự sự  
  2 NV4 12 SơnTinh, Thuỷ Tinh; Nghĩa của Từ; Sự việc và nhân vật trong văn tự sự  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 6 Cấu tạo tế bào thực vật  
  5 TD2 6 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 7 động tác đã học. Nhảy, Điều hoà  
Sáu 1 Toán3 9 Phép trừ và phép chia  
  2 Toán4 3 Đường thẳng đi qua hai điểm  
  3 TA3 9 At School  
  4 CN1 5 Lựa chọn trang phục  
  5 GDCD 3 Siêng nnawng, kiên trì  
Bẩy 1 CN2 6 Thực hành: Lựa chọn trang phục  
  2 Nhạc 3 Ôn tập BH: Tiến chuông và ngọn cờ. NL: Nhhuwngx thuộc tính của âm nhạc. Các ký hiệu âm nhạc  
  3 MT 3 VTM: Sơ lược vrrf Luật xa gần  
  4 Tin1 5 Em có thể làm được gì nhờ máy tính  
  5 Tin2 6 Máy tính và phần mềm máy tính  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 7 CCSH  
  2 NV1 13 HD ĐT: Sự tích Hồ Gươm; Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự  
  3 Toán1 10 Luyện tập  
  4 Sử1 4 Các quốc gia cổ đại phương đông  
  5 TD1 7 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 9 động tác. Chạy vòng số 8  
Ba 1 Lý1 4 ất rắn không thấm nước  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 4 Tỉ lệ bản đồ  
  4 TA1 10 At School  
  5 Sinh1 7 Sự lớn lên và phân chia của tế bào  
1 NV2 14 HD ĐT: Sự tích Hồ Gươm; Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự  
  2 Toán2 11 Luyện tập  
  3 SH 8 CTLGKT  
  4 GDNGLL 4 CTLGKT  
  5 TA2 11 At School  
Năm 1 NV3 15 HD ĐT: Sự tích Hồ Gươm; Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự  
  2 NV4 16 HD ĐT: Sự tích Hồ Gươm; Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 8 Các loại rễ, các miền của rễ; Cấu tạo miền hút của rễ. Sự hút nước và muối khoáng của rễ  
  5 TD2 8 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 9 động tác.  
Sáu 1 Toán3 12 Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ số cùng cơ số  
  2 Toán4 4 Thực hành trồng cây thẳng hàng  
  3 TA3 12 At home  
  4 CN1 7 Sử dụng và bảo quản trang phục  
  5 GDCD 4 Tiết kiệm  
Bẩy 1 CN2 8 Sử dụng và bảo quản trang phục  
  2 Nhạc 4 NL: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh. TĐN1  
  3 MT 4 VTM: Cách vẽ theo mẫu  
  4 Tin1 7 Máy tính và phần mềm của máy tính  
  5 Tin2 8 BTH: Làm quen với một số thiết bị máy tính  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 9 CCSH  
  2 NV1 17 Viết bài TLV số 1; Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ; Lời văn, đoạn văn tự sự  
  3 Toán1 13 Luyện tập  
  4 Sử1 5 Các quốc gia cổ đại phương Tây  
  5 TD1 9 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 9 động tác. Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc  
Ba 1 Lý1 5 Khối lượng. Đo khối lượng  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 5 Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.  
  4 TA1 13 At home  
  5 Sinh1 9 Các loại rễ, các miền của rễ; Cấu tạo miền hút của rễ. Sự hút nước và muối khoáng của rễ  
1 NV2 18 Viết bài TLV số 1; Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ; Lời văn, đoạn văn tự sự  
  2 Toán2 14 Chia hai luỹ thừa cùng cơ số  
  3 SH 19 CTLGKT  
  4 GDNGLL 5 CTLGKT  
  5 TA2 14 At home  
Năm 1 NV3 19 Viết bài TLV số 1; Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ; Lời văn, đoạn văn tự sự  
  2 NV4 20 Viết bài TLV số 1; Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ; Lời văn, đoạn văn tự sự  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 10 Các loại rễ, các miền của rễ; Cấu tạo miền hút của rễ. Sự hút nước và muối khoáng của rễ  
  5 TD2 10 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 9 động tác.  
Sáu 1 Toán3 15 Thứ tự thực hiện các phép tính. Ước lượng kết quả phép tính  
  2 Toán4 5 Tia  
  3 TA3 15 At home  
  4 CN1 9 Thực hành : Ôn tập một số mũi khâu cơ bản  
  5 GDCD 5 Lễ độ  
Bẩy 1 CN2 10 Thực hành : Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh  
  2 Nhạc 5 HH: Vui bước trên đường xa.  
  3 MT 5 VT: Cách vẽ tranh đề tài  
  4 Tin1 9 Luyện tập chuột  
  5 Tin2 10 Luyện tập chuột  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 11 CCSH  
  2 NV1 21 Thạch Sanh; Chữa lỗi dùng từ; Trả bài TLV số 1  
  3 Toán1 16 Luyện tập  
  4 Sử1 6 Văn hoá cổ đại  
  5 TD1 11 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn tập 9 động tác. Chạy địa hình tự nhiên, Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy  
Ba 1 Lý1 6 Luực. Hai lực cân bằng  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 6 Kí hiệu bải đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.  
  4 TA1 16 At home  
  5 Sinh1 11 Các loại rễ, các miền của rễ; Cấu tạo miền hút của rễ. Sự hút nước và muối khoáng của rễ  
1 NV2 22 Thạch Sanh; Chữa lỗi dùng từ; Trả bài TLV số 1  
  2 Toán2 16 Luyện tập  
  3 SH 12 CTLGKT  
  4 GDNGLL 6 CTLGKT  
  5 TA2 17 Grammar practice  
Năm 1 NV3 23 Thạch Sanh; Chữa lỗi dùng từ; Trả bài TLV số 1  
  2 NV4 24 Thạch Sanh; Chữa lỗi dùng từ; Trả bài TLV số 1  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 12 Thực hành – Quan sát biến dạng của rễ  
  5 TD2 12 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn tập 9 động tác.  
Sáu 1 Toán3 18 Kiểm tra 45′  
  2 Toán4 6 Luyện tập  
  3 TA3 18 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra  
  4 CN1 11 Thực hành – Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh  
  5 GDCD 6 Tôn trọng kỉ luật  
Bẩy 1 CN2 12 Thực hành – Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh  
  2 Nhạc 6 Ô tập BH: Vui bước trên đường xa. NL: Nhịp và phác – nhịp 2/4. TĐN2  
  3 MT 6 VTT: Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí  
  4 Tin1 11 Học gõ 10 ngón  
  5 Tin2 12 Học gõ 10 ngón  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 13 CCSH  
  2 NV1 25 Em bé thông minh; Chhuwx lỗi dùng từ (tiếp); Kiểm tra Văn  
  3 Toán1 19 Tính chất chia hết của một tổng  
  4 Sử1 7 Ôn tập  
  5 TD1 13 Bài TD: Kiểm tra  
Ba 1 Lý1 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 7 Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vexsow đồ lớp học  
  4 TA1 19 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra  
  5 Sinh1 13 Cấu tạo ngoài thân.  
1 NV2 26 Em bé thông minh; Chhuwx lỗi dùng từ (tiếp); Kiểm tra Văn  
  2 Toán2 20 Dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5  
  3 SH 14 CTLGKT  
  4 GDNGLL 7 CTLGKT  
  5 TA2 20 Big or Small  
Năm 1 NV3 27 Em bé thông minh; Chhuwx lỗi dùng từ (tiếp); Kiểm tra Văn  
  2 NV4 28 Em bé thông minh; Chhuwx lỗi dùng từ (tiếp); Kiểm tra Văn  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 14 Cấu tạo ngoài thân.  
  5 TD2 14 ĐH ĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.  
Sáu 1 Toán3 21 Luyện tập  
  2 Toán4 7 Đoạn thảng  
  3 TA3 21 Big or Small  
  4 CN1 13 Thực hành – Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật  
  5 GDCD 7 Biết ơn  
Bẩy 1 CN2 14 Thực hành – Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật  
  2 Nhạc 7 TDDN3. Cách đánh nhịp 2/4. ANTT: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi  
  3 MT 7 VTM: Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu  
  4 Tin1 13 Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím  
  5 Tin2 14 Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 15 CCSH  
  2 NV1 29 Luyện nói kể chuyện; Cây bút thần; Danh từ  
  3 Toán1 22 Dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9  
  4 Sử1 8 Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta  
  5 TD1 15 ĐH ĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.  
Ba 1 Lý1 8 Trọng lực. Đơn vị  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 8 Kiểm tra viết  
  4 TA1 22 Big or Small  
  5 Sinh1 15 Cấu tạo ngoài thân.  
1 NV2 30 Luyện nói kể chuyện; Cây bút thần; Danh từ  
  2 Toán2 23 Luyện tập  
  3 SH 16 CTLGKT  
  4 GDNGLL 8 CTLGKT  
  5 TA2 23 Big or Small  
Năm 1 NV3 31 Luyện nói kể chuyện; Cây bút thần; Danh từ  
  2 NV4 32 Luyện nói kể chuyện; Cây bút thần; Danh từ  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 16 Cấu tạo ngoài thân.  
  5 TD2 16 Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2)  
Sáu 1 Toán3 24 Ước và bội  
  2 Toán4 8 Độ dài đoạn thẳng  
  3 TA3 24 Big or Small  
  4 CN1 15 Thực hành – Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật  
  5 GDCD 8 Yêu thiên nhhieen, sống hoà hợp với thiên nhiên  
Bẩy 1 CN2 16 Ôn tập chương I  
  2 Nhạc 8 Kiemr tra 1 tiết.  
  3 MT 8 TTMT: Sơ lược về MT thời Lý (1010-1225)  
  4 Tin1 15 Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời  
  5 Tin2 16 Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 17 CCSH  
  2 NV1 33 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự; HD ĐT: Ông lão đánh cá và con cá vàng; Thứ tự kể trong văn tự sự  
  3 Toán1 25 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố  
  4 Sử1 9 Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta  
  5 TD1 17 ĐH ĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên.  
Ba 1 Lý1 9 Kiểm tra  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 9 Sự tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả  
  4 TA1 25 Things I do  
  5 Sinh1 17 Cấu tạo ngoài thân  
1 NV2 34 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự; HD ĐT: Ông lão đánh cá và con cá vàng; Thứ tự kể trong văn tự sự  
  2 Toán2 26 Luyện tập  
  3 SH 18 CTLGKT  
  4 GDNGLL 9 CTLGKT  
  5 TA2 26 Things I do  
Năm 1 NV3 35 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự; HD ĐT: Ông lão đánh cá và con cá vàng; Thứ tự kể trong văn tự sự  
  2 NV4 36 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự; HD ĐT: Ông lão đánh cá và con cá vàng; Thứ tự kể trong văn tự sự  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 18 Thực hành – Quan sát biến dạng của thân  
  5 TD2 18 ĐH ĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên.  
Sáu 1 Toán3 27 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố  
  2 Toán4 9 Khi nào thì AM + MB = AB  
  3 TA3 27 Things I do  
  4 CN1 17 Ôn tập chương I  
  5 GDCD 9 Kiểm tra viết  
Bẩy 1 CN2 18 Kiểm tra thực hành  
  2 Nhạc 9 HH: Hành khúc tới trường  
  3 MT 9 VT: Đề tài học tập  
  4 Tin1 17 Bài tập  
  5 Tin2 18 KT 1 tiết  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 19 CCSH  
  2 NV1 37 Viết bài TLV số 2; Éch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi  
  3 Toán1 28 Luyện tập  
  4 Sử1 10 Những chuyển biến trong đời sống kinh tế  
  5 TD1 19 ĐH ĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên.  
Ba 1 Lý1 10 Lực đàn hồi  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 10 Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời  
  4 TA1 28 Things I do  
  5 Sinh1 19 Ôn tập  
1 NV2 38 Viết bài TLV số 2; Éch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi  
  2 Toán2 29 Ước chung và bội chung  
  3 SH 20 CTLGKT  
  4 GDNGLL 10 CTLGKT  
  5 TA2 29 Things I do  
Năm 1 NV3 39 Viết bài TLV số 2; Éch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi  
  2 NV4 40 Viết bài TLV số 2; Éch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 20 Kiểm tra  
  5 TD2 20 ĐH ĐN. Kiểm tra  
Sáu 1 Toán3 30 Luyện tập  
  2 Toán4 10 Luyện tập  
  3 TA3 30 Things I do  
  4 CN1 19 Sắp xếp hợp lí đồ đạc trong gia đình  
  5 GDCD 10 Sống chan hoà với mọi người  
Bẩy 1 CN2 20 Sắp xếp hợp lí đồ đạc trong gia đình  
  2 Nhạc 10 TĐN$. ANTT: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng  
  3 MT 10 VTT: Màu sắc  
  4 Tin1 19 Vì sao cần có hệ điều hành  
  5 Tin2 20 Vì sao cần có hệ điều hành  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 21 CCSH  
  2 NV1 41 Danh từ (tiếp); Trả bài KT Văn; Luyện nói kể chuyện; Cụm danh từ  
  3 Toán1 31 Ước chung lớn nhất  
  4 Sử1 11 Kiểm tra viết  
  5 TD1 21 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên  
Ba 1 Lý1 11 Luực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 11 Hiện tượng ngày , đêm dài ngắn theo mùa  
  4 TA1 31 Grammar practice  
  5 Sinh1 21 Đặc điểm bên ngoài của lá  
1 NV2 42 Danh từ (tiếp); Trả bài KT Văn; Luyện nói kể chuyện; Cụm danh từ  
  2 Toán2 32 Luyện tập  
  3 SH 22 CTLGKT  
  4 GDNGLL 11 CTLGKT  
  5 TA2 32 Places  
Năm 1 NV3 43 Danh từ (tiếp); Trả bài KT Văn; Luyện nói kể chuyện; Cụm danh từ  
  2 NV4 44 Danh từ (tiếp); Trả bài KT Văn; Luyện nói kể chuyện; Cụm danh từ  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 22 Cấu tạo trong của phiến lá  
  5 TD2 22 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên  
Sáu 1 Toán3 33 Luyện tập  
  2 Toán4 11 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài  
  3 TA3 33 Places  
  4 CN1 21 Thực hành – Sắp xếp hợp lí dồ đạc trong gia đình  
  5 GDCD 11 Liichj sự, tế nhị  
Bẩy 1 CN2 22 Thực hành – Sắp xếp hợp lí dồ đạc trong gia đình  
  2 Nhạc 11 Ôn tập BH: Hàh khúc tới trường. Ôn tập TDDN4. ANTT: Sơ lược về dân ca VN  
  3 MT 11 VTT: Màu sắc trong trang trí  
  4 Tin1 21 Hệ điều hành làm những việc gì  
  5 Tin2 22 Hệ điều hành làm những việc gì  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC 23 CCSH  
  2 NV1 45 HD ĐT: Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng; KT TV; Trả bài TLV2; Luyện tập XD bài tự sự – Kể chuyện đời thường  
  3 Toán1 34 Bội chung nhỏ nhất  
  4 Sử1 12 Những chuyển biến về xã hội  
  5 TD1 23 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên  
Ba 1 Lý1 12 Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng  
  2 Hoá1   CTLGKT  
  3 Địa1 12 Cấu tạo bên trong của Trái Đất  
  4 TA1 34 Places  
  5 Sinh1 23 Quang hợp  
1 NV2 46 HD ĐT: Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng; KT TV; Trả bài TLV2; Luyện tập XD bài tự sự – Kể chuyện đời thường  
  2 Toán2 35 Luyện tập  
  3 SH 24 CTLGKT  
  4 GDNGLL 12 CTLGKT  
  5 TA2 35 Places  
Năm 1 NV3 47 HD ĐT: Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng; KT TV; Trả bài TLV2; Luyện tập XD bài tự sự – Kể chuyện đời thường  
  2 NV4 48 HD ĐT: Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng; KT TV; Trả bài TLV2; Luyện tập XD bài tự sự – Kể chuyện đời thường  
  3 Hoá2   CTLGKT  
  4 Sinh2 24 Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngaoif đến quang hợp.  
  5 TD2 24 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên  
Sáu 1 Toán3 36 Luyện tập  
  2 Toán4 12 Trung điểm của đoạn thẳng  
  3 TA3 36 Places  
  4 CN1 23 Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp  
  5 GDCD 12 Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội  
Bẩy