Lịch báo giảng lớp 1

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 1 Chào cờ  
  2 Toán 1 Tiết học dầu  
  3 HV 1  Ổn định tổ chức  
  4 HV 2 Các nét cơ bản  
  5 Đạo đức   Em là học sinh lớp Một  
Ba 1 Toán 2 Nhiều hơn, ít hơn.  
  2 HV 3 Bài 1: e  
  3 HV 4 Bài 1: e  
  4 TNXH 1 Cơ thể chúng ta  
  5 TD   Tổ chức lớp- trò chơi vận động  
1 Toán 3 Hình vuông, hình tròn.  
  2 HV 5 Bài 2: b  
  3 HV 6 Bài 2: b  
  4 Âm nhạc 1 HỌC HÁT: Bài Quê hương tươi đẹp  
  5        
Năm 1 Toán 4 Hình tam giác  
  2 HV 7 Bài 3: /  
  3 HV 8 Bài 3: /  
  4 MT 1 Xem tranh thiếu nhi vui chơi  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 1 Kiểm tra tuần  
  2 HV 9 Luyện tập  
  3 HV 10 Luyện tập  
  4 Thủ công 1 Làm đồ chơi đơn giản (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 1 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 2 Chào cờ  
  2 Toán 5 Luyện tập  
  3 HV 11 Bài 4: ?  
  4 HV 12 Bài 4: ?  
  5 Đạo đức 2 Em là học sinh lớp Một  
Ba 1 Toán 6 Các số 1,2,3  
  2 HV 13 Bài 5: \ dấu ngã  
  3 HV 14 Bài 5: \ dấu ngã  
  4 TNXH 2 Chúng ta đang lớn  
  5 TD 2 Trò chơi – Đội hình đội ngũ  
1 Toán 7 Luyện tập  
  2 HV 15 Bài 6: be-bè-bẽ-bẻ …  
  3 HV 16 Bài 6: be-bè-bẽ-bẻ …  
  4 Âm nhạc 2 Ôn: Bài Quê hương tươi đẹp  
  5        
Năm 1 Toán 8 Các số 1,2,3,4,5  
  2 HV 17 Bài 7: ê – v  
  3 HV 18 Bài 7: ê – v  
  4 MT 2 Vẽ nét thẳng  
  5        
Sáu 1 Toán/TV   Kiểm tra tuần  
  2 TV 19 Tô các nét cơ bản  
  3 TV 20 Tập tô: e b bé  
  4 Thủ công 2 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 2 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 3 Chào cờ  
  2 Toán 8 Luyện tập  
  3 HV 21 Bài 8: l-h  
  4 HV 22 Bài 8: l-h  
  5 Đạo đức 3 Gọn gàng, sạch sẽ  
Ba 1 Toán 19 Bé hơn. Dấu <  
  2 HV 23 Bài 9: o-c  
  3 HV 24 Bài 9: o-c  
  4 TNXH 3 Nhận biết các vật xung quanh  
  5 TD 3 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động  
1 Toán 11 Lớp hơn. Dấu >  
  2 HV 25 Bài 9: o-c  
  3 HV 26 Bài 9: o-c  
  4 Âm nhạc 3 Học hát: Mời bạn vui múa ca  
  5        
Năm 1 Toán 12    
  2 HV 27 Bài 11: Ôn tập  
  3 HV 28 Bài 11: Ôn tập  
  4 MT 3 Màu và vẽ màu vào hình đơn giản  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 3 Kiểm tra tuần  
  2 HV 29  Bài 12: i-a  
  3 HV 30  Bài 12: i-a  
  4 Thủ công 3 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 3 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 4 Chào cờ  
  2 Toán 13 Bằng nhau. Dấu =  
  3 HV 31 Bài 13: n-m  
  4 HV 32 Bài 13: n-m  
  5 Đạo đức 4 Gọn gàng, sạch sẽ  
Ba 1 Toán 14 Luyện tập  
  2 HV 33 Bài 14: d – đ  
  3 HV 34 Bài 14: d – đ  
  4 TNXH 4 Bảo vệ mắt và tai  
  5 TD 4 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động  
1 Toán 15 Luyện tập chung  
  2 HV 35 Bài 15: t-th  
  3 HV 36 Bài 15: t-th  
  4 Âm nhạc 4 Ôn bài: Mời bạn vui múa ca  
  5        
Năm 1 Toán 16 Số 6  
  2 HV 37 Bài 16: Ôn tập  
  3 HV 38 Bài 16: Ôn tập  
  4 MT 4 Vẽ hình tam giác  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 4 Kiểm tra tuần  
  2 TV 39 lễ, cọ, bờ, hồ  
  3 TV 40 mơ, do, ta, thơ  
  4 Thủ công 4 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 4 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 5 Chào cờ  
  2 Toán 17 Số 7  
  3 HV 41 Bài 17: u-ư  
  4 HV 42 Bài 17: u-ư  
  5 Đạo đức 5 Giữ gìn sách vở  
Ba 1 Toán 18 Số 8  
  2 HV 43 Bài 18: x-ch  
  3 HV 44 Bài 18: x-ch  
  4 TNXH 5 Vệ sinh cơ thể  
  5 TD 5 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động  
1 Toán 19 Số 9  
  2 HV 54 Bài 19: s-r  
  3 HV 46 Bài 19: s-r  
  4 Âm nhạc 5 Ôn hai bài hát: Quê hương tươi đẹp.  
  5        
Năm 1 Toán 20 Số 0  
  2 HV 47 Bài 20: k-kh  
  3 HV 48 Bài 20: k-kh  
  4 MT 5 Vẽ nét cong  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 5 Kiểm tra tuần  
  2 HV 49 Bài 21: Ôn tập.  
  3 HV 50 Bài 21: Ôn tập.  
  4 Thủ công 5 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 5 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 6 Chào cờ  
  2 Toán 21 Số 10  
  3 HV 51 Bài 22: ph-nh  
  4 HV 52 Bài 22: ph-nh  
  5 Đạo đức 6 Giữ gìn sách vở  
Ba 1 Toán 22 Luyện tập  
  2 HV 53 Bài 23: g-gh  
  3 HV 54 Bài 23: g-gh  
  4 TNXH 6 Chăm sóc và bảo vệ răng  
  5 TD 6 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động  
1 Toán 23 Luyện tập chung  
  2 HV 55 Bài 23: q-qu-gi  
  3 HV 56 Bài 23: q-qu-gi  
  4 Âm nhạc 6 Học hát: Bài tìm bạn thân  
  5        
Năm 1 Toán 24 Luyện tập chung  
  2 HV 57 Bài 25: ng-ngh  
  3 HV 58 Bài 25: ng-ngh  
  4 MT 6 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 6 Kiểm tra tuần  
  2 HV 59 Bài 26:y-tr  
  3 HV 60 Bài 26:y-tr  
  4 Thủ công 6 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 6 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 7 Chào cờ  
  2 Toán 25 Kiểm tra  
  3 HV 61 Bài 27:Ôn tập  
  4 HV 62 Bài 27:Ôn tập  
  5 Đạo đức 7 Gia đình em  
Ba 1 Toán 26 Phép + trong PV3  
  2 HV 63 Ôn tập âm và chữ ghi âm  
  3 HV 64 Ôn tập âm và chữ ghi âm  
  4 TNXH 7 Thực hành đánh răng và rửa mặt  
  5 TD 7 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động  
1 Toán 27 Luyện tập  
  2 HV 65 Bài 28: Chữ thường-chữ hoa  
  3 HV 66 Bài 28: Chữ thường-chữ hoa  
  4 Âm nhạc 7 Học hát: Bài Tìm bạn thân (tt)  
  5        
Năm 1 Toán 28 Phép cộng trong phạm vi 4  
  2 HV 67 bài 29: La  
  3 HV 78 bài 29: La  
  4 MT 7 Vẽ màu và hình quả (trái) cây  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 7 Kiểm tra tuần  
  2 TV 69 Cử tạ, thợ xẻ, chữ số  
  3 TV 70 Nho khô, nghé ọ, chú ý …  
  4 Thủ công 7 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 7 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 8 Chào cờ  
  2 Toán 29 Luyện tập  
  3 HV 71 Bài 30: Ua-ưa  
  4 HV 72 Bài 30: Ua-ưa  
  5 Đạo đức 8 Gia đình em  
Ba 1 Toán 30 Phép + trong PV5  
  2 HV 73 Bài 31: Ôn tập  
  3 HV 74 Bài 31: Ôn tập  
  4 TNXH 8 Ăn, uống hàng ngày  
  5 TD 8 Đội hình đội ngũ. Thể dục trèn luyện tư thế cơ bản.  
1 Toán 31 Luyện tập  
  2 HV 75 Bài 32: oi, ai  
  3 HV 76 Bài 32: oi, ai  
  4 Âm nhạc 8 Học hát: Bài Lí cây xanh  
  5        
Năm 1 Toán 32 Số 0 trong phép cộng  
  2 HV 77 Bài 33: ôi, ơi  
  3 HV 78 Bài 33: ôi, ơi  
  4 MT 8 Vẽ hình vuông và hình chữ nhật  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 8 Kiểm tra tuần  
  2 HV 79 Bài 34: ui-ưi  
  3 HV 80 Bài 34: ui-ưi  
  4 Thủ công 8 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 8 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 9 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 9 Chào cờ  
  2 Toán 33 Luyện tập  
  3 HV 81 Bài34: uôi-ươi  
  4 HV 82 Bài34: uôi-ươi  
  5 Đạo đức 9 Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ  
Ba 1 Toán 34 Luyện tập chung  
  2 HV 83 Bài 36: ay-â ây  
  3 HV 84 Bài 36: ay-â ây  
  4 TNXH 9 Hoạt động và nghỉ ngơi  
  5 TD 9 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản  
1 Toán 35 KTĐK(Giữa kì 1)  
  2 HV 85 Bài 37: Ôn tập  
  3 HV 86 Bài 37: Ôn tập  
  4 Âm nhạc 9 Ôn tập bài hát: Lí cây xanh  
  5        
Năm 1 Toán 36 Phép trừ trong PV3  
  2 HV 87 Bài 38: eo-ao  
  3 HV 88 Bài 38: eo-ao  
  4 MT 9 Xem tranh phong cảnh  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 9 Kiểm tra tuần  
  2 TV 89 Xưa kia, mùa dưa, ngà voi …  
  3 TV 90 Đồ chơi, tươi cười, ngày hội  
  4 Thủ công 9 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 9 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 10 Chào cờ  
  2 Toán 37 Luyện tập  
  3 HV 91 Bài 39:au-âu  
  4 HV 92 Bài 39:au-âu  
  5 Đạo đức 10 Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ  
Ba 1 Toán 38 Phép trừ trong PV4  
  2 HV 93 Bài 40: iu-êu  
  3 HV 94 Bài 40: iu-êu  
  4 TNXH 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ  
  5 TD 10 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản  
1 Toán 39 Luyện tập  
  2 HV 95 Ôn tập, kiểm tra GHKI  
  3 HV 96 Ôn tập, kiểm tra GHKI  
  4 Âm nhạc 10 Ôn tập 2 bài hát: Tìm bạn thân, Lí cây xanh  
  5        
Năm 1 Toán 40 Phép trừ trong phạm vi 5  
  2 HV 97 Bài 41: iêu – yêu  
  3 HV 98 Bài 41: iêu – yêu  
  4 MT 10 Vẽ quả( quả dạng tròn)  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 10 Kiểm tra tuần  
  2 HV 99 Luyện tập  
  3 HV 100 Luyện tập  
  4 Thủ công 10 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 10 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 11 Chào cờ  
  2 Toán 41 Bài 45: ân- ă ăn  
  3 HV 101 Bài 42: ưu-ươu  
  4 HV 102 Bài 42: ưu-ươu  
  5 Đạo đức 11 Thực hành kĩ năng giữa kì I  
Ba 1 Toán 42 Số 0 trong phép trừ  
  2 HV 103 Bài 43: Ôn tập  
  3 HV 104 Bài 43: Ôn tập  
  4 TNXH 11 Gia đình  
  5 TD 11 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Trò chơi vận động.  
1 Toán 43 Luyện tập  
  2 HV 105 Bài 44: on-an  
  3 HV 106 Bài 44: on-an  
  4 Âm nhạc 11 Học hát: Bài Đàn gà con  
  5        
Năm 1 Toán 44 Luyện tập chung  
  2 HV 107 Bài 45: ân- ă ăn  
  3 HV 108 Bài 45: ân- ă ăn  
  4 MT 11 Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 11 Kiểm tra tuần  
  2 HV 109 Cái kéo, trái đào, sáo sậu …  
  3 HV 110 Chú cừu, rau non, thợ hàn  
  4 Thủ công 11 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 11 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 12 Chào cờ  
  2 Toán 45 Luyện tập chung  
  3 HV 111 Bài 46: ôn – ơn  
  4 HV 112 Bài 46: ôn – ơn  
  5 Đạo đức 12 Nghiêm trang khi chào cờ  
Ba 1 Toán 46 Phép cộng trong phạm vi 6  
  2 HV 113 Bài 47: en-ên  
  3 HV 114 Bài 47: en-ên  
  4 TNXH 115 Nhà ở  
  5 TD 12 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Trò chơi vận động.  
1 Toán 47 Phép trừ trong phạm vi 6  
  2 HV 115 Bài 48: in-un  
  3 HV 116 Bài 48: in-un  
  4 Âm nhạc 12 Ôn tập bài hát: Đàn gà con  
  5        
Năm 1 Toán 48 Luyện tập  
  2 HV 117 Bài 49: iên-yên  
  3 HV 118 Bài 49: iên-yên  
  4 MT 12 Vẽ tự do  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 12 Kiểm tra tuần  
  2 HV 119 Bài 50: uôn-ươn  
  3 HV 120 Bài 50: uôn-ươn  
  4 Thủ công 12 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 12 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 13 Chào cờ  
  2 Toán 49 Phép cộng trong phạm vi 7  
  3 HV 121 Bài 51: Ôn tập  
  4 HV 122 Bài 51: Ôn tập  
  5 Đạo đức 13 Nghiêm trang khi chào cờ  
Ba 1 Toán 50 Phép trừ trong phạm vi 7  
  2 HV 123 Bài 52: onng-ông  
  3 HV 124 Bài 52: onng-ông  
  4 TNXH 13 Công việc ở nhà  
  5 TD 13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản  
1 Toán 51 Luyện tập  
  2 HV 125 Bài 53: ăng-âng  
  3 HV 126 Bài 53: ăng-âng  
  4 Âm nhạc 13 Học hát: Bài Sắp đến Tết rồi  
  5        
Năm 1 Toán 52 Phép cộng trong phạm vi 8  
  2 HV 127 Bài 54: ung-ưng  
  3 HV 128 Bài 54: ung-ưng  
  4 MT 13 Học hát: Bài Sắp đến Tết rồi  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 13 Kiểm tra tuần  
  2 HV 129 Nền nhà, nhà in, cá biển …  
  3 HV 130 Con ong, cây thông  
  4 Thủ công 13 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 13 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 14 Chào cờ  
  2 Toán 53 Bài 59: Ôn tập  
  3 HV 131 Bài 55: eng-iêng  
  4 HV 132 Bài 55: eng-iêng  
  5 Đạo đức 14 Đi học đều và đúng giờ  
Ba 1 Toán 54 Luyện tập  
  2 HV 133 Bài 56: uông-ương  
  3 HV 134 Bài 56: uông-ương  
  4 TNXH 14 An toàn khi ở nhà  
  5 TD 14 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản  
1 Toán 55 Phép + trong phạm vi 9  
  2 HV 135 Bìa 57:ang-anh  
  3 HV 136 Bìa 57:ang-anh  
  4 Âm nhạc 14 Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi  
  5        
Năm 1 Toán 56 Phép trừ trong phạm vi 9  
  2 HV 137 Bài 58: inh-ênh  
  3 HV 138 Bài 58: inh-ênh  
  4 MT 14 Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông  
  5        
Sáu 1 Toán/TV 14 Kiểm tra tuần  
  2 HV 139 Bài 59: Ôn tập  
  3 HV 140 Bài 59: Ôn tập  
  4 Thủ công 14 Xé, cắt dán  
  5 GDTT 14 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 15 Chào cờ  
  2 Toán 57 Luyện tập  
  3 HV 141 Bài 60: 0m-am  
  4 HV 142 Bài 60: 0m-am  
  5 Đạo đức 15 Đi học đều và đúng giờ  
Ba 1 Toán 58 Phép cộng trong phạm vi 10  
  2 HV 143 Bài 61: ăm – âm  
  3 HV 144 Bài 61: ăm – âm  
  4 TNXH 15 Lớp học  
  5 TD 15 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản  
1 Toán 59 Luyện tập  
  2 HV 145 Bài 62: ôm – ơm  
  3 HV 146 Bài 62: ôm – ơm  
  4 Âm nhạc 15 Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con. Sắp đến Tết rồi