Dịch vụ công trực tuyến

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 4 MỨC ĐỘ Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, theo đó:                                                                                                                                                                        1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.                                                                                      2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.                                                             3. Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.                                                                                                                                                                           4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặcqua đường bưu điện đến người sử dụng.

Thủ tục xin phúc khảo bài thi THPTQG

Thủ tục Thủ tục: Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Trình tự thực hiện - Cơ sở giáo dục hướng dẫn và tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi của học sinh; - Sở và cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra điều kiện phúc khảo bài thi của học sinh; - Sở tổ chức chấm phúc khảo bài thi; - Cơ sở giáo dục thông báo cho học sinh kết quả phúc khảo bài thi;  Cách thức thực hiện Thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi và nhận kết quả phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi. Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Đơn phúc khảo bài thi. - Số lượng hồ sơ - 01 đơn. Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong khoảng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT. Đối tượng thực hiện Cá nhân Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kết quả thực hiện Kết quả điểm phúc khảo. Lệ phí Không Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn phúc khảo theo mẫu quy định. Yêu cầu Không Cơ sở pháp lý Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016   Kính gửi: - Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi ........................................................... - Hội đồng thi ..............................................................................................   Họ và tên thí sinh: .................................................................................  Giới tính: .................................................. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................  Dân tộc:...................................................... Nơi sinh: ...................................................................................................... Chứng minh nhân dân số: ................................................................  Điện thoại: .............................................. Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016: Tại Hội đồng thi: .................................................................................... Điểm thi: ......................................................................................................  Số báo danh: ......................................... Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:   STT Môn thi Phòng thi Điểm bài thi Ghi chú (Ghi rõ môn ngoại ngữ) 1. Toán       2. Ngoại ngữ       3. Ngữ văn       4. Vật lí       5. Địa lí       6. Hóa học       7. Lịch sử       8. Sinh học                                   Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo. Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.                                                                                            ..................., ngày ..... tháng ..... năm 2016                                                                                        Thí sinh đề nghị phúc khảo                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ tục đặc cách thi THPTQG

Thủ tục Thủ tục: Đặc cách thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trình tự thực hiện - Học sinh nộp đơn đề nghị và hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp cho cơ sở giáo dục;  - Cơ sở giáo dục kiểm tra điều kiện đặc cách tốt nghiệp, lập biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp và hồ sơ đặc cách của học sinh về Sở; - Sở xét đặc cách tốt nghiệp theo Quy chế thi;  - Cơ sở giáo dục thông báo kết quả xét đặc cách tốt nghiệp cho học sinh;    Cách thức thực hiện Thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi và nhận kết quả phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi. Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh; + Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); + Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi. * Số lượng hồ sơ - 01 (bộ) Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong khoảng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT. Đối tượng thực hiện Cá nhân Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kết quả thực hiện Công nhận đỗ tốt nghiệp. Lệ phí Không Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT; Yêu cầu Không Cơ sở pháp lý Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục cấp bản sao văn bằng

Thủ tục Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Trình tự thực hiện - Người có nguyện vọng cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc gửi đơn đề nghị của mình đến Sở GD&ĐT; - Sau khi nhận đơn hợp lệ, Sở GD&ĐT cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn, nếu hồ sơ gửi qua đường bưu  điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).  Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp (theo Mẫu 01); - Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; * Số lượng hồ sơ - 01 bộ  Thời hạn giải quyết Sau thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kết quả thực hiện - Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Lệ phí 9.000đ/1 bản Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp (Mẫu 01). Yêu cầu Không Cơ sở pháp lý - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; - Thông tư số 19/2015/TT-BGD&ĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; - Công văn số 7953/BGDĐT ngày 31/8/2009  của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009; - Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLB-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; - Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.     Ảnh 3x4 (có dấu giáp lai của trường hoặcUBND xã phường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO, CHỈNH SỬA NỘI DUNG GHI TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP   Kính gửi:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội        Hiệu trưởng trường (Giám đốc TTGDTX)……………   1. Tôi là:………………………………..Giới tính………..Dân tộc………….......... 2. Sinh ngày……tháng…….năm………tại……………………………….........….. 3. Số CMND:……………………………………………………………….........…. 4. Học sinh trường (Trung tâm GDTX)…………………………………….........… 5. Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp…………….tại Hội đồng thi…………........….. 6. Khóa thi ngày…………tháng……..năm……………………………................... 7. Số báo danh………….. Phòng thi……………Đỗ loại tốt nghiệp…..................... 8. Nay xin được…………………………………………………………….........…. 9. Lý do……………………………………………………………………........….. Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật.                                                    Hà Nội, ngày ……….tháng……..năm………                                                                    Người làm đơn ký tên                                         PHẦN XÁC NHẬN Trường (Trung tâm GDTX)…………........ Căn cứ vào hồ sơ lưu xác nhận: Học sinh………………………………...... Ngày sinh……………………………........ Nơi sinh:………………Dân tộc……......... Đã dự thi tốt nghiệp khóa ngày………....... Số báo danh……...…Phòng thi………….. Đỗ tốt nghiệp loại.....…………………….. Vào sổ cấp bằng số…...………ngày……. Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội…………..... …………………………………………...                              Hiệu trưởng                     Họ tên, ký, đóng dấu       Chủ tịch UBND xã phường:…………. (Chỉ xác nhận khi cơ sở giáo dục mà người học đã học trước đây giải thể ) Xác nhận:……….....…………………….. ……………………….......……………….. …………………………….....…………… ……………………………….....………… ………………………………….....……… …………………………………….....…… ………………………………………....…. …………………………………………..... ………………………………………….....                  TM. UBND xã ( phường)                     Họ tên, ký, đóng dấu

Thủ tục chỉnh sửa văn bằng

        Thủ tục Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Trình tự thực hiện - Bước 1: Người có nguyện vọng chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng gửi đơn đề nghị đến Sở GD&ĐT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Sở GD&ĐT cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn; - Bước 2: Sở GD&ĐT xử lí hồ sơ, hoàn thiện kết quả; - Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; * Lưu ý: Sở GD&ĐT chỉ đính chính nội dung ghi trên văn bằng chứng chỉ trong trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thành phần, số lượng hồ sơ  * Thành phần hồ sơ Người có nguyện vọng chỉnh sửa nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm: - Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ (Mẫu 01); - Học bạ (nếu có); - Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (bản chính); - Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; - Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn; - Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính. Nếu tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để đối chiếu.  * Số lượng hồ sơ - 01 bộ  Thời hạn giải quyết Sau thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kết quả thực hiện - Quyết định chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Lệ phí 9.000đ/1 bản Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp (Mẫu 01). Yêu cầu Không Cơ sở pháp lý - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. - Thông tư số 19/2015/TT-BGD&ĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. - Công văn số 7953/BGD&ĐT ngày 31/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ. - Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.     Ảnh 3x4 (có dấu giáp lai của trường hoặcUBND xã phường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO, CHỈNH SỬA NỘI DUNG GHI TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP   Kính gửi:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội        Hiệu trưởng trường (Giám đốc TTGDTX)……………   1. Tôi là:………………………………..Giới tính………..Dân tộc………….......... 2. Sinh ngày……tháng…….năm………tại……………………………….........….. 3. Số CMND:……………………………………………………………….........…. 4. Học sinh trường (Trung tâm GDTX)…………………………………….........… 5. Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp…………….tại Hội đồng thi…………........….. 6. Khóa thi ngày…………tháng……..năm……………………………................... 7. Số báo danh………….. Phòng thi……………Đỗ loại tốt nghiệp…..................... 8. Nay xin được…………………………………………………………….........…. 9. Lý do……………………………………………………………………........….. Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật.                                                    Hà Nội, ngày ……….tháng……..năm………                                                                    Người làm đơn ký tên                                         PHẦN XÁC NHẬN   Trường (Trung tâm GDTX)…………........ Căn cứ vào hồ sơ lưu xác nhận: Học sinh………………………………...... Ngày sinh……………………………........ Nơi sinh:………………Dân tộc……......... Đã dự thi tốt nghiệp khóa ngày………....... Số báo danh……...…Phòng thi………….. Đỗ tốt nghiệp loại.....…………………….. Vào sổ cấp bằng số…...………ngày……. Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội…………..... …………………………………………...                              Hiệu trưởng                     Họ tên, ký, đóng dấu       Chủ tịch UBND xã phường:…………. (Chỉ xác nhận khi cơ sở giáo dục mà người học đã học trước đây giải thể ) Xác nhận:……….....…………………….. ……………………….......……………….. …………………………….....…………… ……………………………….....………… ………………………………….....……… …………………………………….....…… ………………………………………....…. …………………………………………..... ………………………………………….....                  TM. UBND xã ( phường)                     Họ tên, ký, đóng dấu    

Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024

Công đoàn trường Nguyễn Văn Huyên phấn đấu thực hiện “ Đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục” vững vàng đi lên xây dựng nhà trường tiếp tục phát triển vào sự nghiệp trồng người.Đại hội thành công tốt đẹp.  

Thủ tục cấp lại chứng nhận của sở GD cho học sinh

Thủ tục Thủ tục: Cấp lại các loại giấy chứng nhận cho học sinh do sở giáo dục và đào tạo cấp Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân có nguyện vọng cấp các loại Giấy chứng nhận nộp hồ sơ: đầy đủ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả KQ. Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở GD&ĐT cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ; Bước 2: Sở GD&ĐT kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ lưu; Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Đơn có xác nhận của nhà trường, trung tâm; - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ  Thời hạn giải quyết Sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kết quả thực hiện Cấp giấy chứng nhận Lệ phí 9.000 đ/bản Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin cấp cấp Giấy chứng nhận (có xác nhận của nơi học) Yêu cầu Không Cơ sở pháp lý - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; - Thông tư số 19/2015/TT-BGD&ĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; - Công văn số 7953/BGDĐT ngày 31/8/2009  của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009; - Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLB-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; - Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010; - Công văn số 10945/BGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông ngày 27/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.     Ảnh 3x4 (có dấu giáp lai của nhà trường)     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ..............   Kính gửi:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội        Hiệu trưởng trường (Giám đốc TTGDTX)…………..…   1. Tôi là:………………………………..Giới tính………..Dân tộc…………............ 2. Sinh ngày……tháng…….năm………tại………………………………...........….. 3. Số CMND:………………………………………………………………...........…. 4. Học sinh trường (Trung tâm GDTX)……………………………………...........… 5. Đã được cấp Giấy chứng nhận…...........…………. tại Hội đồng thi …...........….. 6. Khóa thi ngày…………tháng……..năm……………………………................... 7. Số báo danh………….. Phòng thi………… Môn thi ......... Xếp loại …............... 8. Nay xin được cấp lại Giấy chứng nhận .................................................................. 9. Lý do……………………………………………………………………........…..   Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. PHẦN XÁC NHẬN   Trường (Trung tâm GDTX)…………........ Căn cứ vào hồ sơ lưu xác nhận: Học sinh………………………………...... Ngày sinh……………………………........ Nơi sinh:………………Dân tộc……......... Đã dự thi ............... khóa ngày………....... Số báo danh……...…Phòng thi………….. Môn ..................... Xếp loại.....………….. Vào sổ cấp GCN số…...………ngày……. Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội………….....ơn ký tên   …………………………………………... Hiệu trưởng     Họ tên, ký, đóng dấu     Hà Nội, ngày ……….tháng…..năm…… Người làm đơn

Một số hình ảnh Tổ chúc kỉ niệm này nhà giáo việt nam 20/11

Một số hình ảnh Tổ chúc kỉ niệm này nhà giáo việt nam 20/11 

Buổi sinh hoạt ngoại khoá dưới cờ tiết 1- sáng thứ 2 ngày 30/10/2017

Buổi sinh hoạt ngoại khoá dưới cờ tiết 1- sáng thứ 2 ngày 30/10/2017.

Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Huyên tham gia Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Huyên tham gia Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

Mùa tựu trường Nguyễn Văn Huyên

Có một nhà thơ đã viết:  “Cho ta giây phút quên năm tháng  Cắp sách đến trường xây ước mơ”

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ